Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Model zarządzania ryzykiem

Mechanizmy modelu zarządzania ryzykiem są wbudowane w istniejące procesy biznesowe i składają się na nie trzy linie obrony, które dostosowane są do specyfiki działalności oraz skali potencjalnych skutków ryzyka, które mogą wpływać na wyniki Grupy Kapitałowej.

Model zarządzania ryzykiem

Źródło: Spółka

Struktura systemu zarządzania ryzykiem (ERM)

Działania systemu ERM koncentrują się na kluczowych ryzykach, w szczególności na prognozowaniu ich wpływu na działalność i wyniki spółki. Pozwala to na opracowanie działań wyprzedzających, które mogą wpłynąć na ograniczenie zagrożeń lub wykorzystanie szans. Jest to kluczowa funkcjonalność systemu obecnie wzmacniana w Grupie Kapitałowej LOTOS. Jedną z głównych intencji działania Biura Compliance i Ryzyk jest przedkładanie jak najbardziej przydatnej informacji zarządczej kierownictwu organizacji w celu efektywnego zarządzania identyfikowanymi ryzykami.

System ERM

Proces zarządzania ryzykiem

Zarządzanie zagrożeniami na szczeblu korporacyjnym realizowane jest w ramach procesu zakładającego:

 • analizę otoczenia zewnętrznego (np. otoczenia regulacyjnego, czynników makroekonomicznych, trendów światowych) oraz wewnętrznego (w tym wyznaczonych celów biznesowych) – tzw. analiza kontekstu;
 • identyfikację rodzajów ryzyka – ryzyko jest identyfikowane w kontekście wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych (rocznych) a także długofalowego rozwoju organizacji;
 • analizę i ocenę poszczególnych rodzajów ryzyka – ocena odbywa się w 2 perspektywach czasowych: rocznej i długoterminowej. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ryzyka to wpływ finansowy oraz wpływ
  na bezpieczeństwo: ludzi, środowiska oraz zagadnienia reputacyjne;
 • ustalenie sposobu postępowania z ryzykiem – dla każdego z istotnych rodzajów ryzyka jest ustalany bieżący sposób zarządzania, wskazywane są środki kontroli i mechanizmy zabezpieczające.
  Dla najważniejszych rodzajów ryzyka (tzw. TOP RISK) planowane są działania ograniczające zagrożenia
  i wykorzystujące szanse, a także sposób postępowania na wypadek materializacji ryzyka;
 • wdrożenie działań ograniczających zagrożenia i wykorzystujących szanse – realizacja zadań zdefiniowanych w planach postępowania z ryzykiem i bieżące monitorowanie ich statusu;
 • monitorowanie wskaźników ryzyka – dla najważniejszych kategorii ryzyka definiowane są wskaźniki ryzyka (KRI – Key Risk Indicator), które pozwalają na monitorowanie poziomu ekspozycji na ryzyko
  oraz prawdopodobieństwa materializacji ryzyka, zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • przeglądy ryzyka – okresowo (półrocznie), dokonywany jest przegląd i aktualizacja oceny wszystkich zdefiniowanych rodzajów ryzyka;
 • komunikację i raportowanie – na każdym etapie procesu wdrożono standardy komunikowania
  i raportowania wyników realizowanych działań. Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymują systematycznie kwartalny raport o ryzyku w Organizacji oraz skuteczności podejmowanych działań mających na celu jego ograniczenie lub wykorzystanie;
 • coroczną ocenę skuteczności i adekwatności systemu zarządzania ryzykiem oraz podejmowanie decyzji dotyczących kierunków dalszego rozwoju systemu ERM.

Proces zarządzania ryzykiem

Źródło: Spółka

Nadzór nad ryzykiem – uczestnicy systemu

Poziom nadzoru Rola
Rada Nadzorcza
 •  monitoruje skuteczność systemu zarządzania ryzykiem
Zarząd
 •  określa apetyt na ryzyko w kontekście zdefiniowanej strategii,
 • podejmuje kluczowe decyzje dot. najważniejszych ryzyk (TOP RISK) w tym zasobów i systemu ERM
Komitet Ryzyka Korporacyjnego
 • opiniuje i rekomenduje działania z zakresu najważniejszych ryzyk (TOP RISK) i systemu ERM, w tym apetytu na ryzyko
 • monitoruje realizację zaplanowanych zadań
 • w skład Komitetu wchodzą przedstawiciele kluczowych obszarów w organizacji
Biuro Compliance i Ryzyk
 • koordynuje i wspiera prowadzone przez uczestników procesu działania
 • wspiera Koordynatorów ryzyka w spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS
 • syntetyzuje informację o ryzyku w organizacji
 • wycenia ekspozycję na ryzyko Grupy Kapitałowej LOTOS
 • zapewnia narzędzia, wsparcie metodologiczne i odpowiada za rozwój zarządzania ryzykiem korporacyjnym
Właściciele ryzyka
 • zarządzają poszczególnymi ryzykami, w tym określają sposób postępowania z ryzykiem, monitorują jego poziom oraz nadzorują wdrożenie działań ograniczających ryzyko i wykorzystujących szanse
Pracownicy / Zespoły projektowe
 • identyfikują nowe ryzyka
 • realizują działania ograniczające zagrożenia lub wykorzystujące szanse
Biuro Audytu Wewnętrznego
 • rozpoznaje i ocenia zagrożenia dotyczące działalności Grupy Kapitałowej LOTOS
 • weryfikuje stosowane mechanizmy kontrolne i bada ich skuteczność
 • dokonuje oceny skuteczności systemu zarządzania ryzykiem

Źródło: Spółka

Wyniki wyszukiwania