Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Strategia „Stabilizacja
i Bezpieczny Rozwój”

Głównym celem Strategii Grupy LOTOS S.A. jest stabilizacja i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej.

Jako jedna z wiodących firm w Polsce i znaczący koncern energetyczny Spółka dąży do osiągnięcia pozycji:

 • optymalnie zintegrowanego pionowo producenta paliw i produktów chemicznych wysokiej jakości
 • dostawcy wyspecjalizowanych usług logistycznych i serwisowych
 • lidera wdrożeń innowacji w obrębie podstawowej działalności
  dla zapewnienia stabilnego wzrostu wartości Grupy LOTOS S.A. dla akcjonariuszy.

Spółka realizuje pięć głównych celów strategicznych:

 • efektywne wykorzystanie aktywów w całym łańcuchu wartości: w tym optymalne zagospodarowanie koncesji wydobywczych, dalsza technologiczna optymalizacja rafinerii, wprowadzenie nowych produktów i paliw alternatywnych oraz dbałość o standardy jakości,
 • sukcesywne i powtarzalne obniżanie kosztów działalności oraz optymalizacja marży całym łańcuchu wartości,
 • gotowość do rozwoju i wdrażania innowacji dzięki dedykowanemu funduszowi, nowoczesnemu modelowi współpracy z ośrodkami naukowymi oraz kreatywnemu zaangażowaniu pracowników,
 • elastyczność w reagowaniu na pojawiające się ryzyka, które Grupa LOTOS S.A. postrzega również poprzez pryzmat szans biznesowych,
 • dbałość o rozwój talentów w organizacji, podnoszenie bezpieczeństwa pracy, infrastruktury i systemów informatycznych oraz spójna odpowiedzialność społeczna.

Rok 2020 był okresem pełnym zmienności i wyzwań. Z jednej strony, zapisał się negatywnie w historii rynku ropy naftowej i gazu. Pandemia, która ograniczyła mobilność ludności, spowodowała spadek popytu na ropę naftową na niespotykaną dotychczas skalę, co przełożyło się na niekorzystne otoczenie makroekonomiczne. Od początku roku 2020 zamknięcia na stałe potwierdziło 14 rafinerii.

Jednak z drugiej strony, sytuacja ta utwierdziła nas w przekonaniu o wysokiej elastyczności i konkurencyjności naszej rafinerii, która przez cały rok cechowała się stabilną i ciągłą pracą (96,8% wykorzystania zainstalowanych mocy).  Widocznego rozpędu nabrała także transformacja energetyczna i wspierające ją zmiany środowiskowo-regulacyjne, które będą kształtowały kierunki strategicznego rozwoju w najbliższych latach.

Karol Plewa
Szef Biura Strategii

Grupa LOTOS podzieliła realizację Strategii na dwa horyzonty czasowe. Głównymi celami na lata 2017–2018 była stabilizacja przepływów pieniężnych, redukcja zadłużenia oraz efektywna realizacja rozpoczętych projektów inwestycyjnych.

W perspektywie strategicznej na lata 2019-2022 Spółka założyła realizację nowego programu inwestycyjnego opartego o wybrane projekty rozwojowe aktywów produkcyjnych, budowę efektywnego portfela aktywów wydobywczych
oraz dalszy organiczny rozwój sieci stacji paliw i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć.

Na dzień publikacji niniejszego dokumentu Spółka uczestniczyła w pracach w ramach procesu przejęcia
Grupy LOTOS S.A. przez PKN Orlen S.A..

Zestaw kluczowych mierników, służących ocenie stopnia wdrożenia Strategii Grupy LOTOS na lata 2017–2022:

 • podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA wg. LIFO w latach 2019–2022,
 • spadek współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO ≤1,5,
 • nakłady inwestycyjne na poziomie 9,4 mld zł w całym okresie objętym Strategią,
 • osiągnięcie i utrzymywanie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P(1) na poziomie ponad 60 mln boe i wydobycie węglowodorów średniorocznie w latach 2019–2022 utrzymane w przedziale
  30 – 50 tys. boe/d,
 • wzrost liczebności stacji paliw w sieci detalicznej do 550,
 • wskaźnik wypadkowości utrzymany na niskim poziomie (tzw. LTIF(2) <3).

(1) zasoby 2P – pewne i prawdopodobne wg klasyfikacji SPE
(2) LTIF – ang. Lost Time Injury Frequency

Wyniki wyszukiwania