Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS
 • 102-50
 • 102-52

Zintegrowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LOTOS jest już kolejną publikacją, spełniającą najwyższe standardy. Każdego roku staramy się, aby przygotowywana publikacja dostarczała interesariuszom rzetelnych i pełnych informacji o naszej działalności. Raport na temat informacji niefinansowych Grupa LOTOS sporządza w cyklu rocznym w formie raportu zintegrowanego. Niniejszy raport zawiera informacje dotyczące okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 • 102-48
 • 102-49
 • 102-54
 • 102-56

Zintegrowany Raport Grupy Kapitałowej LOTOS za 2020 rok został sporządzony zgodnie ze standardem raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards) w wersji Core oraz z Ustawą o rachunkowości (art. 49b oraz art. 55 ust 2b–2e). W niniejszym raporcie zmianę wobec poprzednich lat stanowi zastosowanie wybranych wskaźników GRI w wersji z 2018 r. (wcześniej wersja z 2016 r.). Dane w wybranych wskaźnikach zostały zaraportowane w innych niż dotychczas jednostkach, stąd konieczność przeliczenia danych również z poprzednich lat. W raporcie uwzględnione zostały też wytyczne Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) na temat raportowania kwestii środowiskowych. Rekomendacje TCFD zostały opracowane przez grupę powołaną przez Financial Stability Board (FSB) oraz są najszerzej akceptowanymi i popieranymi przez instytucje finansowe wytycznymi skierowanymi do spółek w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu. W raporcie nie zostały dokonane żadne korekty względem zawartości poprzednich raportów. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.

 • 102-46

W celu dokonania wyboru wskaźników przeprowadzona została analiza istotności uwzględniająca zarówno opinie interesariuszy zewnętrznych jak i wewnętrznych. Chcemy, aby raport stanowił podstawę dialogu z otoczeniem, dlatego zostały w nim uwzględnione tematy szczególnie ważne dla otoczenia firmy. W tym roku zaprosiliśmy naszych interesariuszy do wypełnienia ankiety on-line. Ankieta pozwoliła wskazać tematy szczególnie ważne dla poszczególnych grup, a także wskazać tematy, które powinniśmy uwzględnić w tegorocznym raporcie. Tematy najwyżej ocenione przez interesariuszy zostały przedstawione na poniższej grafice, natomiast pozostałe tematy zaproponowane w ankiecie zostały uwzględnione w treści raportu. Udział w ankiecie wzięło blisko 200 przedstawicieli pracowników, partnerów biznesowych, analityków, mediów, ośrodków naukowych.

 • 102-44
 • 102-47

Istotne aspekty ważne dla firmy i otoczenia uwzględnione w raporcie:

Temat Perspektywa firmy Perspektywa otoczenia
Wyniki finansowe 4,4 4,6
Zapobieganie korupcji (szkolenia, identyfikowanie 3,8 3,9
i rozwiązywanie ewentualnych incydentów)
Działania na rzecz zapobiegania nieuczciwej konkurencji i praktykom monopolistycznym 3,8 3,8
Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały 4,1 3,8
Zużycie energii, sposoby redukcji zużycia energii 4,3 4,1
Pobór i zużycie wody, informacje na temat odprowadzanych ścieków 4,1 3,8
Emisje gazów cieplarnianych oraz sposoby ich redukowania 4,2 3,9
Działania zapobiegające zmianom klimatycznym (w szerszej perspektywie, plany, strategie) 3,9 4
Zgodność z regulacjami środowiskowymi 4 3,6
Informacje o odpadach i sposobach ich zagospodarowania 4 3,7
Zatrudnienie w firmie (rotacja, benefity pracownicze) 4,2 4,4
Bezpieczeństwo i higiena pracy 4,3 4,2
Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie 4,3 4,3
Różnorodność i równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do stanowisk i w wynagrodzeniach 4,1 3,5
Komunikacja z pracownikami (w tym informowanie pracowników przez Zarząd o kwestiach ważnych dla firmy) 4,3 4,4
Angażowanie społeczności lokalnej w działania społeczne prowadzone przez firmę 3,6 3,8
Działania firmy na rzecz społeczeństwa, rynku lokalnego, infrastruktury itp. 3,7 3,9
Przygotowanie na wypadek zagrożeń ludności, w tym procedury i zasoby 4 4,1
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 3,8 3,6

Dodatkowe informacje na temat działalności biznesowej, wyników finansowych oraz działań społecznych i środowiskowych Grupy Kapitałowej LOTOS udostępniane są na stronie internetowej – www.lotos.pl oraz www.odpowiedzialny.lotos.pl

Raport jest dostępny pod adresem https://raportroczny.lotos.pl/.

 • 102-3

Korespondencję należy kierować na adres głównej siedziby Spółki:

Grupa LOTOS S.A.

ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

 • 102-53

Pytanie i opinie dotyczące Raportu oraz naszych działań CSR, prosimy kierować na adres: csr@grupalotos.pl

Pozostałe pytania dotyczące Grupy Kapitałowej LOTOS prosimy kierować do Działu Komunikacji Zewnętrznej Grupy LOTOS S.A. na adres: media@grupalotos.pl.

Wyniki wyszukiwania