Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Rozwój i edukacja

  • 404-2
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Polityka szkoleniowa zapewnia każdemu pracownikowi możliwość podwyższania swoich kompetencji oraz wzmocnienia silnych stron. Pomaga ona w odkrywaniu talentów w organizacji i wspieraniu ekspertów. Dobrze dobrane szkolenia wpływają na wzrost poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

Polityka rozwojowa Grupy Kapitałowej LOTOS oparta jest na podejściu systemowym. Jej celem jest rozwój kompetencji pracowników, by były adekwatne do potrzeb firmy. Opiera się ona na pięciu głównych filarach: dostępności, spójności, odpowiedzialności, adekwatności i różnorodności. Istotną wartością jest przemyślana organizacja programów rozwojowych. Ich realizacja poprzedzona jest rzetelną identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych, angażującą zarówno pracownika, jego przełożonego, dyrektorów pionów, jak i dział personalny. Różnorodność form rozwoju to kolejny wyróżnik polityki szkoleniowej organizacji. Dzięki temu proces nauki może być dostosowany do indywidualnych preferencji pracownika.

Formy rozwoju proponowane pracownikom to m.in. udział w szkoleniach otwartych – warsztatach, sympozjach, forach oraz szkoleniach zamkniętych. W ramach projektu Akademia LOTOS oferowane są programy rozwojowe oraz szkolenia rozwijające kompetencje uniwersalne – miękkie i informatyczne (MS Office). Dofinansowywana jest również nauka na studiach oraz na kursach językowych.

Grupa LOTOS docenia także synergię uzyskiwaną dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim – realizowane są wspólne projekty, m.in. w ramach Programu Doktorat Wdrożeniowy. Od 2019 pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS, oprócz szkoleń w formule stacjonarnej, korzystają też z platformy e-learningowej. Dzięki niej organizacja jest w stanie dotrzeć z treściami rozwojowymi do znacznie szerszej grupy odbiorców. Dostępne tam kursy odpowiadają na formalne potrzeby organizacji (BHP, RODO, kursy dedykowane pracownikom produkcji), rozwijają kompetencje kierownicze oraz miękkie, a także budują zaangażowanie (cykl artykułów i szkoleń przygotowanych na czas pandemii #Razemraźniej).

  • 404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika

2019 2020
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika 21,3 10,19
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety 21 13
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn 21,4 9,36
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na kierownictwo 23,8 12,54
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracowników niższych szczebli 20,8 9,61

Zaplanowane na 2020 r. działania szkoleniowo-rozwojowe w Grupie LOTOS stanowiły odpowiedź na opracowane przez organizację na lata 2017–2022: wizję, cele strategiczne i wynikające z nich inicjatywy rozwojowe. Ważnym źródłem informacji były zadania i cele rozwojowe stawiane pracownikom podczas przeprowadzonej w 2019 r. oceny okresowej. Planowane inicjatywy miały w założeniu służyć: podwyższaniu kompetencji pracowników w kierunku ich dopasowania do wymogów realizacji strategii, identyfikacji talentów w organizacji i wzmacnianiu ich silnych stron, rozpowszechnianiu wiedzy eksperckiej oraz wzrostowi poziomu zaangażowania i satysfakcji z pracy.

Powodem spadku średniej liczby godzin szkoleniowych w 2020 r. (w porównaniu z rokiem 2019) była pandemia COVID-19 oraz będące jej konsekwencją ograniczenia możliwości kontaktu bezpośredniego, niezwykle istotnego w kontekście rozwoju, jak również zrozumiała zmiana priorytetów. Oba te czynniki ograniczyły zarówno skalę organizowanych szkoleń, jak i zmieniły ich formę.

W Grupie Kapitałowej LOTOS oceny kompetencji pracowników i realizacji celów rozwojowych dokonujemy podczas oceny okresowej. System Oceny Okresowej Pracowników – SOOP to źródło cennych informacji o realizacji celów zawodowych i rozwojowych oraz poziomie kompetencji i potrzebach szkoleniowych w całej firmie.

Średnie oceny kompetencji pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosły 4,54 (w skali 1–5). Oznacza to, że wymogi związane z daną kompetencją w pełni spełniają oczekiwania. Wyniki pokazują też wysoki stopień realizacji celów zawodowych – średnia ocen wyniosła 84% – i rozwojowych, gdzie średnia dla wszystkich spółek wyniosła 81%.

  • 404-3

W 2020 r. w ocenie w ramach SOOP wzięło udział 91% kobiet i 97% mężczyzn spośród wszystkich upoważnionych do tego pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

W Grupie LOTOS proces oceny okresowej za rok 2020 został przeprowadzony według zmienionych zasad (odmiennych od pozostałych spółek grupy). Od 2020 r. po raz pierwszy ocena pracownicza łączy się z systemem premiowania pracowników i zastępuje dotychczasowy System Okresowych Ocen Pracowniczych oraz Kwartalną Nagrodę Motywacyjną. Pracownicy pełniący funkcje zarządcze i kierownicze będą oceniani na podstawie realizacji indywidualnych celów rocznych, natomiast pozostali na podstawie oceny trzech postaw – współpraca w zespole, jakość i terminowość oraz inicjatywa.

Ocena zakończyła się w połowie marca 2021 r., a jej wyniki nie są porównywalne do danych z lat poprzednich i danych z pozostałych spółek. Informacje dotyczące nowych ocen okresowych zostaną zaraportowane w kolejnym roku.

Wyniki wyszukiwania