Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS
 • 102-15

W działalności operacyjnej Grupa LOTOS skupia się na stałym poprawianiu efektywności energetycznej. Dzięki tym działaniom, a także (lub przede wszystkim) dzięki wprowadzeniu gazu ziemnego do rafinerii benchmark emisyjny Grupy LOTOS, wyrażany emisją CO2 /CWT (Complexity Weighted Tonne – tona ważona), jest na poziomie najlepszych europejskich rafinerii.

 • TCFD Governance Disclosure A
 • TCFD Governance Disclosure B

W Grupie Kapitałowej LOTOS realizowanych jest wiele projektów, które wspierają ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko oraz wykorzystanie szans pojawiających się w związku ze zmianami klimatu. Zarząd Grupy LOTOS na bieżąco monitoruje i nadzoruje postępy w realizacji najważniejszych projektów. Dodatkowo w cyklu miesięcznym na posiedzeniu Zarządu omawiany jest Raport zawierający status kluczowych inicjatyw i projektów oraz zidentyfikowane ryzyka.

Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza są zaangażowani w funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem, którego celem jest identyfikacja i redukcja wszystkich zagrożeń dotyczących działalności Grupy Kapitałowej LOTOS, w tym ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu. Zgodnie z podziałem kompetencji Zarządu, Wiceprezes Zarządu Piotr Walczak odpowiedzialny jest za obszar środowiska, w zakresie zagadnień związanych z wpływem organizacji na klimat, poziomem emisji czy wykorzystania energii.

Grupa Kapitałowa LOTOS obecnie realizuje swoją strategię przyjętą na lata 2017–2022, w ramach której zmiany w polityce klimatycznej wskazano jako jedne z kluczowych wyzwań w długim okresie. Jednym z celów tej strategii jest prowadzenie działań na rynku innowacji związanych m.in. z wodorem, ciekłym oraz sprężonym gazem ziemnym (compressed natural gas – CNG, liquefied natural gas – LNG ) CNG/LNG oraz nowymi obszarami działalności, takimi jak elektromobilność.

 • TCFD Targets and Metrics Diclosures A
 • TCFD Targets and Metrics Diclosures C

W LOTOSIE w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w skład którego wchodzi m.in. System Zarządzania Środowiskowego, funkcjonuje Plan monitorowania środowiskowego, zgodnie z którym monitorowane są m.in.:

 • emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych w sposób zorganizowany do powietrza z emitorów Grupy LOTOS,
 • imisja węglowodorów oraz warunki meteorologiczne,
 • wielkość poboru oraz jakość ujmowanej wody głębinowej,
 • wielkość poboru i poziom wód Motławy i zbiornika retencyjnego oraz jakość wody powierzchniowej czerpanej na cele przemysłowe,
 • poziom przypowierzchniowych wód gruntowych wokół zbiornika retencyjnego w Przejazdowie,
 • ilość i jakość odprowadzanych wód i ścieków,
 • pomiar jakości wód opadowych i roztopowych,
 • jakość wód w Rozwójce i Martwej Wiśle,
 • ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów,
 • jakość gruntów na terenie Grupy LOTOS,
 • poziom hałasu.

W ramach ryzyk związanych z klimatem Grupa LOTOS jest zobowiązana do realizacji celów w zakresie:

 • minimalnego udziału innych paliw odnawialnych i biokomponentów zawartych w paliwach stosowanych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej. Obowiązek ten, nazywany Narodowym Celem Wskaźnikowym (NCW) wynika z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;
 • Określone zostały wartości docelowe oraz nominalne dla poszczególnych lat
  • 8,5%
   w roku 2020
  • 8,7%
   w 2021
  • 8,8%
   w 2022
  • 8,9%
   w 2023
  • 9,1%
   w 2024

Dotychczas Grupa LOTOS wywiązywała się z realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (z uwzględnieniem współczynnika redukcyjnego i opłaty zastępczej);

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw w przeliczeniu na jednostkę energii. Ograniczenie to powinno wynieść co najmniej 6% w porównaniu ze średnim unijnym poziomem emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii z paliw kopalnych w 2010 r. Obowiązek ten, nazywany Narodowym Celem Redukcyjnym (NCR) wynika z Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Przeglądy realizacji Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS określonej na lata 2017–2022 odbywają się z Zarządem w cyklu kwartalnym. Omawiane są najważniejsze kwestie związane z realizacją bieżących celów strategicznych, a także okoliczności, w tym zagadnienia klimatyczne, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej LOTOS w przyszłości.

Z uwagi na fakt, że LOTOS pozostaje w procesie, którego celem jest zmiana właścicielska, na moment sporządzenia niniejszej informacji nie opracowano strategii postępowania organizacji po roku 2022 w różnych scenariuszach związanych ze zmianami klimatu.

 • 201-2
 • TCFD Strategy Disclosure A
 • TCFD Strategy Disclosure B
 • TCFD Risk Management Diclosures A
 • TCFD Risk Management Diclosures B
 • TCFD Risk Management Diclosures C

Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu

Ryzyka i szanse związane z klimatem są jednym z elementów kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ang. Enterprise Risk Management – ERM) w Grupie Kapitałowej LOTOS. W ramach tego systemu funkcjonuje Komitet Ryzyka Korporacyjnego, którego przewodniczącym jest prezes Zarządu Grupy LOTOS. Rolą Komitetu jest zapewnienie realizacji działań w zakresie zarządzania ryzykiem korporacyjnym w sposób spójny z punktu widzenia funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Komitet monitoruje realizację i ocenia efekty podejmowanych działań w zakresie zarządzania najważniejszymi ryzykami korporacyjnymi w Grupie Kapitałowej LOTOS, w tym związanymi z klimatem.

Dodatkowo po zakończeniu każdego kwartału Biuro Compliance i Ryzyk, funkcjonujące w pionie członka Zarządu ds. korporacyjnych przygotowuje dla Zarządu i Rady Nadzorczej raporty z zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS. Obejmują one najważniejsze kwestie związane z zagrożeniami i szansami, w tym te powiązane z klimatem i zmianami regulacyjnymi w tym zakresie.

Przegląd aktualności i oceny wszystkich ryzyk, w tym ryzyk klimatycznych zidentyfikowanych w ramach systemu ERM, odbywa się co najmniej dwa razy w roku. W 2020 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS wprowadzono nową kategorię ryzyk – tzw. ryzyka klimatyczne. Ma to na celu podkreślenie ich znaczenia i ułatwienie wypracowania podejścia do kompleksowego zarządzania tą kategorią ryzyka. Kluczowe ryzyka wynikające ze zmian klimatycznych, które mogą spowodować znaczące zmiany w działalności, przychodach lub kosztach organizacji mają charakter ryzyk transformacyjnych (nie fizycznych).

W ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie Kapitałowej LOTOS ryzyka identyfikuje się i ocenia w dwóch perspektywach czasowych:

 • rocznej
  (perspektywa krótkookresowa)
 • w horyzoncie realizacji bieżącej strategii Grupy Kapitałowej LOTOS
  czyli obecnie do końca 2022 r. (perspektywa średniookresowa)

Dodatkowo, w 2020 r. zarejestrowano także ryzyka, których właściwości i ocena wykraczają poza rok 2022 i mają charakter długookresowy do 2030 r.

W celu określenia poziomu istotności dla poszczególnych ryzyk klimatycznych wykorzystywana jest matryca oceny ryzyka korporacyjnego. Każde ryzyko wyceniane jest pod kątem prawdopodobieństwa jego materializacji oraz potencjalnych skutków na podstawie następujących kryteriów:

 • wpływ finansowy, głównie pod kątem EBITDA Grupy Kapitałowej LOTOS,
 • wpływ na bezpieczeństwo: ludzi, środowiska oraz zagadnienia reputacyjne.

Ryzyka, które obecnie mogą mieć istotny wpływ finansowy na organizację dotyczą perspektywy średnio- i długookresowej. Jest to związane głównie z planowanymi zmianami regulacji prawnych na poziomie krajowym, jak i Unii Europejskiej. Uregulowania te będą miały przełożenie na konieczność poniesienia wyższych kosztów związanych z realizacją celów w zakresie m.in. NCW, NCR, efektywności energetycznej, w tym kosztów inwestycji w projekty wspierające gospodarkę niskoemisyjną.

 • 102-15

Rodzaj ryzyka, czego dotyczy Szansa dla organizacji Zagrożenie dla organizacji Metody zarządzania ryzykiem
Rewizja przepisów dyrektywy ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Renewable Energy Directive – RED) rewizja dyrektywy zwiększy obowiązek dot. udziału energii odnawialnej w transporcie co spowoduje zwiększenie wykorzystania paliw niskoemisyjnych Szansa: możliwość wejścia na nowe rynki zaawansowanych biopaliw czy wodoru Zagrożenie: wzrost kosztów działalności Podejmowanie projektów inwestycyjnych (m.in. z zakresu biopaliw zaawansowanych, wodoru) mających na celu obniżanie emisji oraz wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

Rewizja dyrektywy ws. opodatkowania energii (Energy Taxation Directive – ETD) – projektowane zmiany w systemie opodatkowania paliw i energii będą skutkowały podniesieniem minimalnych progów podatkowych oraz zróżnicowaniem ich w taki sposób, aby niskoemisyjne paliwa alternatywne były jak najtańsze względem paliw ropopochodnych. Szansa: z uwagi na planowane i realizowane projekty rozwojowe w Grupie Kapitałowej LOTOS i rozwój kompetencji w tym obszarze istnieje możliwość wykorzystania szansy wynikającej ze wzrostu zainteresowania niskoemisyjnymi alternatywami, takimi jak energia elektryczna, wodór, czy paliwa z większą zawartością zaawansowanych biokomponentów – z uwagi na ich preferencyjne opodatkowanie. Zagrożenie: stopniowy spadek popytu na paliwa tradycyjne Podejmowanie projektów inwestycyjnych z zakresu paliw alternatywnych oraz biopaliw, które będą podlegały preferencyjnemu opodatkowaniu.

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

Wprowadzenie regulacji unijnych dotyczących zrównoważonych paliw lotniczych, tzw. ReFuelEU Aviation – inicjatywa dotyczy rozwoju zrównoważonych (niskoemisyjnych) paliw dla lotnictwa (Sustainable Aviation Fuels – SAF) Szansa: wykreowanie popytu na zrównoważone paliwa lotnicze, co oznacza szanse na wejście na nowy, prawdopodobnie wysokomarżowy rynek. Zagrożenie: projektowane regulacje będą skutkowały wysokimi kosztami obowiązkowej produkcji SAF (jeśli ta opcja znajdzie się ostatecznie w regulacjach). Wysoki koszt wynika m.in. z ograniczonej dostępności surowców oraz kosztownej procedury certyfikacji takich paliw. Analiza możliwości wejścia na tworzący się rynek zrównoważonych paliw lotniczych.

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

Rewizja dyrektywy dot. infrastruktury paliw alternatywnych – dotyczy ustanowienia obowiązkowych celów rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych na poziomie UE Celem jest wzrost liczby stacji ładowania samochodów elektrycznych, tankowania wodoru, CNG i LNG oraz stacji tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) w portach na potrzeby statków napędzanych LNG. Szansa: rozwój segmentu elektromobilnego stwarza szanse związane z oferowaniem usług ładowania oraz rozwojem biznesu pozapaliwowego (dłuższy czas ładowania pojazdów elektrycznych w stosunku do spalinowych oznacza więcej czasu spędzonego przez klientów na stacjach). Zagrożenie: jeśli założenia zostaną osiągnięte, skutkiem może być rosnąca liczba pojazdów elektrycznych, co w konsekwencji prawdopodobnie przyczyni się do spadku popytu na paliwa tradycyjne, szczególnie benzynę.

Dodatkowo może wystąpić konieczność poniesienia kosztów dotyczących obowiązkowego budowania nowej infrastruktury.

Inwestycje w projekty związane z infrastrukturą paliw alternatywnych np. budowę sieci szybkiego ładowania: LOTOS Niebieski Szlak oraz stacje tankowania wodoru Pure H2.

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

Rewizja unijnego systemu ETS – projektowane zmiany mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 a w konsekwencji impuls do większych inwestycji w technologie bezemisyjne Szansa: wzrost rentowności innowacyjnych projektów związanych z dekarbonizacją. Zagrożenie: należy się spodziewać konsekwentnego wzrostu cen uprawnień do emisji, co dla Grupy LOTOS będzie oznaczało rosnące koszty. W chwili obecnej GL emituje ok. 1,9 mln ton CO2 rocznie. Na część emisji przysługują darmowe uprawnienia, które będą jednak z czasem wygaszane. Inwestycje w projekty podnoszące efektywność energetyczną oraz obniżające emisję CO2 np. bezemisyjna produkcja wodoru w procesie elektrolizy na potrzeby rafinerii (projekt LOTOS Green H2).

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

Strategia wodorowa UE oraz akty legislacyjne dot. promocji wykorzystania wodoru. Szansa: Strategia wskazuje, że produkcja wodoru w technologiach bezemisyjnych będzie jednym z najważniejszych priorytetów gospodarczych UE. W związku z posiadanymi już przez Grupę LOTOS kompetencjami w tym zakresie otwiera się szansa rozwoju na nowym, perspektywicznym rynku. Zastosowania zielonego wodoru będą znacznie szersze niż tylko sektor rafineryjny, wydaje się zatem, że potencjał tego obszaru biznesowego będzie bardzo duży. Zagrożenie: Istnieje możliwość ustanowienia zbyt ostrych kryteriów dot. uznawania energii do produkcji wodoru za odnawialną oraz wprowadzenia wiążących celów, dotyczących udziału wodoru bez adekwatnych narzędzi po stronie popytu. Inwestycje w projekty związane z bezemisyjną produkcją oraz wykorzystaniem wodoru (LOTOS Green H2, Pure H2).

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

Wprowadzenie pakietu legislacyjnego dotyczącego zrównoważonego finansowania (tzw. taksonomia). Szansa: projekty uznane za zrównoważone pod względem klimatycznym będą mogły korzystać z preferencyjnego finansowania. Zagrożenie: finansowanie oraz ubezpieczanie projektów nie kwalifikujących się jako zrównoważone pod względem klimatycznym („zielone”) będzie mocno utrudnione oraz znacznie droższe niż dotychczas.

Dodatkowo duże przedsiębiorstwa (powyżej 500 pracowników) będą zobligowane do identyfikacji i określenia, czy prowadzone przez nie rodzaje działalność są zgodne z dyrektywą.

Realizacja projektów zgodnych z założeniami taksonomii, tj. mających na celu m.in. obniżenie emisji gazów cieplarnianych czy wzrost wykorzystania energii odnawialnej.

Monitoring oraz aktywny udział w procesie legislacyjnym (prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych), zarówno na poziomie UE, jak i krajowym.

Narodowy Cel Redukcyjny (NCR) – określa minimalną wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw. Nowelizacja Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw – przewiduje zmianę sposobu naliczania kary za brak realizacji celu NCR (wartość bezwzględna zamiast odniesienia do cen uprawnień do emisji) oraz prawie dwukrotne podniesienie kary.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje potwierdzenie obowiązywania celu NCR po 2020 r., ułatwienie wspólnego rozliczania gazu skroplonego (LPG) oraz utworzenie rejestru dokumentów potwierdzających osiągnięcie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym (wartość redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym – UER).

Szansa: możliwość skorzystania z opłaty zastępczej, zmniejszenie ryzyka zastosowania certyfikatów UER (redukcja emisji w sektorze wydobywczym) oraz ułatwienia dla wspólnego rozliczania LPG po wejściu w życie nowelizacji. Zagrożenie: dodatkowe koszty dla Grupy LOTOS wynikające z przedłużenia obowiązku po roku 2020 oraz wzrostu poziomu kary Dążenie do maksymalnego, uzasadnionego poziomu realizacji celu – kontakty z traderami UER, rozmowy z podmiotami wprowadzającymi na rynek LPG w celu wspólnego rozliczenia, zastosowanie biokomponentów o maksymalnej możliwej redukcji.

Bieżący kontakt z krajowym regulatorem, prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych.

Narodowy Cel Wskaźnikowy (minimalny udział energii odnawialnej w transporcie), implementacja znowelizowanej dyrektywy RED (tzw. dyrektywa RED II)poprzez nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. dyrektywa RED II przewiduje m.in. wzrost obowiązku w zakresie minimalnego udziału energii odnawialnej w transporcie (NCW) do 14% (wobec 10% obecnie) oraz minimalnego udziału biopaliw zaawansowanych na poziomie 3,5% do roku 2030. Szansa: wejście na nowy rynek zaawansowanych biopaliw, na które popyt w UE powinien rosnąć. Zagrożenie: Wzrost kosztów działalności w wyniku zwiększenia wymogów w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie (np. konieczność zastosowania droższych, zaawansowanych biopaliw, ewentualne kary). Dążenie do maksymalnego, uzasadnionego poziomu realizacji celu NCW poprzez zakupy i zastosowanie biokomponentów.

Dodatkowo, jeśli będzie to ekonomicznie uzasadnione, jest możliwość zastosowania współuwodornienia. Trwają także prace analityczne dotyczące wykorzystania biowodoru z biometanu.

Bieżący kontakt z krajowym regulatorem, prezentowanie wyników analiz i stanowisk, proponowanie korzystnych dla Grupy LOTOS rozwiązań regulacyjnych.

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej – ma na celu rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku dot. poprawy efektywności energetycznej.

Podmioty objęte obowiązkiem będą musiały w każdym roku wykazać odpowiednią redukcję energii dostarczonej odbiorcom końcowym.

Zagrożenie: zwiększenie kosztów z uwagi na konieczność realizacji określonych przez ustawę celu efektywnościowych, które najprawdopodobniej konieczne będzie uiszczanie opłaty zastępczej oraz zakup tzw. białych certyfikatów. Z uwagi na ograniczone narzędzia wystąpi konieczność zakupu białych certyfikatów lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Grupa LOTOS prowadzi analizy dotyczące implementacji różnych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Spółka dąży przede wszystkim do rozwoju projektów wspierających realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego w swojej rafinerii. Rozwiązania oparte na OZE koncern wdraża także na swoich stacjach paliw. Od 2019 r. na wybranych stacjach działają punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Planowane jest również zasilanie stacji paliw z energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne umieszczone na budynkach stacji.

W Grupie LOTOS prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące pozyskania wodoru. Mowa tu nie tylko o reformingu parowym gazu ziemnego, ale także o wykorzystaniu do produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych. Jedną z opcji jest użycie jako surowca do produkcji wodoru biogazu, z którego po oczyszczeniu powstaje biometan o składzie zbliżonym do gazu ziemnego. Biowodór (renewable hydrogen) wyprodukowany z biometanu będzie mógł być użyty jako samoistne paliwo wodorowe w przyszłości lub jako biowodór wbudowany w cząsteczki paliw ciekłych i stanowić komponent klasycznych paliw. Projekt ten ma olbrzymi potencjał dla realizacji w Polsce unijnych celów w zakresie stosowania biokomponentów/biopaliw zaawansowanych, gdyż surowcem byłby w głównej mierze gaz produkowany w biogazowniach z odpadów rolniczych lub komunalnych.

Projektem wpisującym się w strategię wobec zmian klimatu jest aktywne wejście na rynek elektromobilności. Grupa LOTOS włączyła się w pierwszą kampanię społeczno-edukacyjną promującą elektromobilność w Polsce. Inicjatywa Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wystartowała 27 października 2020 r. Celem kampanii elektromobilni.pl jest budowa wiedzy i zaufania społecznego do zero- i niskoemisyjnych środków transportu. W ramach kampanii przygotowano serwis: elektromobilni.pl, który dostarcza informacji na temat elektromobilności w Polsce. Każdy zainteresowany może poznać na portalu narzędzia, które pomogą mu w podejmowaniu świadomych decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny. Dodatkowo powstał Program Elektromobilna Polska, który jest skierowany do administracji centralnej, samorządów, organizacji branżowych i polskiego przemysłu. Projekt pokazuje miejsca przyjazne pojazdom elektrycznym i promujące elektromobilność.

W ramach naszych działań tworzymy tzw. Niebieski Szlak, w ramach którego na stacjach LOTOS przy autostradach pomiędzy Trójmiastem a Warszawą uruchomiono pierwszych 12 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Każda z 12 stacji ładowania Grupy LOTOS, które funkcjonują w ramach Niebieskiego Szlaku na trasie Gdańsk – Warszawa, posiada 4 złącza umożliwiające zasilanie samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in niemal wszystkich marek. Łączna moc każdej ze stacji dochodzi do 150 kW. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych można będzie znaleźć na wirtualnej mapie Elektromobilnej Polski, która pojawi się na stronie projektu elektromobilni.pl.

Obecnie realizowany jest kolejny etap projektu mający na celu uruchomienie kolejnych punktów ładowania na stacjach Grupy LOTOS.

W ramach realizowanej strategii Grupa LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. W swoich działaniach skupia się na takich obszarach jak paliwa ekologiczne typu CNG i LNG. Jednocześnie stale pracuje nad nowymi projektami. Aby te plany urzeczywistnić, przedstawiciele koncernu podpisali w marcu 2019 r. z Politechniką Gdańską (a w 2018 r. także z Politechniką Warszawską) dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polega na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii.

Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera budowę gospodarki wodorowej

Grupa LOTOS jest aktywna w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru. Z naszej inicjatywy powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz wzrostu znaczenia technologii wodorowych.

Koncern uczestniczy także w Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu oraz w pracach Ministerstwa Klimatu nad Narodową Strategią Wodorową. W lipcu 2020 r. Ministerstwo Klimatu ogłosiło rozpoczęcie prac nad wspomnianą strategią, natomiast w styczniu 2021 r. przekazano do konsultacji publicznych projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040 r. Ogłoszone zostały główne cele programu oraz podpisano list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i transportowego. Sygnatariuszem tego porozumienia jest również Grupa LOTOS.

Rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie, może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Spodziewany jest również wzrost zużycia wodoru w ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

 • Główne cele Polskiej Strategii Wodorowej
  • Stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych
  • Wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego
  • Wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego
  • Przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru

Kolejnym elementem strategii wodorowej będzie budowa nowej infrastruktury dystrybucji w kraju.

Grupa LOTOS nieustannie wprowadza nowe projekty rozwojowo-badawcze w tej dziedzinie. Współpracuje m.in. z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Projekt ten zakłada opracowanie efektywnej kosztowo, ale przede wszystkim przyjaznej dla środowiska, metody wytwarzania wodoru. Ważnym elementem są tu elektrolizery i sprawdzenie jak współpracują one ze zmienną generacją energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Grupa LOTOS uruchomiła w ramach projektu Green H2 program inwestycyjny, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. Produkcja ekologicznej odmiany wodoru pozwoli ograniczyć emisję CO2 w rafinerii i jednocześnie wypełniać Narodowy Cel Wskaźnikowy w dziedzinie produkcji paliw silnikowych. Zgodnie z założeniami projektu, wodór powstanie w procesie rozkładu wody przy użyciu energii elektrycznej.

Grupa LOTOS współpracuje z polskimi instytucjami naukowymi nad projektami, które mają podnieść efektywność wytwarzania czystego wodoru. Stara się również o dofinansowanie z Innovation Fund, czy IPCEI Recovery Fund.

Rok 2020 pokazał ze innowacje to już nie tylko przyszłościowe hasło polskiej gospodarki, ale także bardzo praktyczna teraźniejszość. Pion Innowacji intensywnie pracował nad wdrażaniem w swojej działalności najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Grupa Lotos rozwijała portfel projektów innowacyjnych, w szczególności w obszarze paliw alternatywnych: od projektów badawczych wdrażającą w obszarze polską myśl technologiczną, przez wielkoskalowe projekty wykorzystujące znane technologie (GREEN H2), po projekty rozwijające ten rynek (PURE H2). Jednocześnie Grupa LOTOS stawiała na rozwój projektów B+R w obszarze rozwoju technologii rafineryjnych. Wspólnie z Politechniką Gdańską rozpoczęła realizację projektu „Ekologiczne asfalty”, którego celem jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego.

Rok 2020 można również podsumować jako bardzo intensywny we współpracy z podmiotami naukowymi. Nawiązaliśmy kontakt z polskimi uczelniami np. Instytutem Energetyki, Akademią Górniczo-Hutniczą, co przełożyło się na przygotowanie udziału Spółki w programach badawczych realizowanych przez np. NCBiR. Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programów zarówno polskich jak i europejskich.

Sylwia Pawlak
Dyrektor ds. Innowacji

Wodór jako sposób na czyste powietrze w miastach

Przedstawiciele Grupy LOTOS regularnie uczestniczą w roboczych spotkaniach z lokalnymi przewoźnikami i wspierają ich w przygotowaniach do „uwodornienia” komunikacji miejskiej. Listy intencyjne w tej sprawie zostały podpisane z przedstawicielami Gdyni, Wejherowa oraz Tczewa. Rzeszów to kolejne miasto, z którym Grupa LOTOS będzie współpracować w zakresie dostaw wodoru oraz związanej z tym infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi. List intencyjny w tej sprawie podpisano w październiku 2020 r. Porozumienie dotyczy również związanej z tym infrastruktury dla pojazdów z ogniwami paliwowymi Fuel Cell Electric Bus – FCEB , które m.in. zamierza kupić Rzeszów i podległe mu jednostki. Równolegle podpisane zostało porozumienie ze spółką Autosan, polskim producentem autobusów, który do napędu swoich autobusów ma testować wodór wytworzony przez Grupę LOTOS.

Grupa LOTOS chce promować wodór jako zeroemisyjne paliwo przyszłości. Jest on przedmiotem realizowanego w grupie projektu Pure H2. Wodór, będąc najpowszechniejszym pierwiastkiem, jest jednocześnie jedną z kluczowych substancji wykorzystywanych w nowoczesnym przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Gdańska rafineria obecnie produkuje go około 17,5 t/h.

Do zasilania ogniw wodorowych napędzających silnik elektryczny potrzebny jest natomiast wodór o bardzo wysokiej czystości (99,999%). To dlatego właśnie Grupa LOTOS realizuje projekt Pure H2, zgodnie z którym na terenie rafinerii planowana jest instalacja do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwa punkty tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie). LOTOS zamierza wytwarzać aż ok. 160 kg czystego wodoru na godzinę – co jest ewenementem w skali Polski. Wartość inwestycji to niemal 10 mln euro, ale 20% budżetu tego przedsięwzięcia pochodzić będzie ze środków unijnych pozyskanych w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

W listopadzie 2019 r. Grupa LOTOS oraz Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w sprawie intensyfikacji prac nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym. Istotą tej współpracy jest wybudowanie stacji tankowania wodoru w Polsce. Dzięki temu wodoryzacja transportu w kraju może zyskać realny i praktyczny wymiar, odczuwalny dla użytkowników aut.

Grupa Kapitałowa LOTOS zaangażowałasię również w prace nad stworzeniem Pomorskiej Doliny Wodorowej, której celem jest wprowadzenie wodoru do komunikacji autobusowej, transportu kolejowego oraz transportu morskiego (żegluga pasażerska typu „short sea” – połączenie Trójmiasto – Hel). Dzięki wsparciu Grupy LOTOS konsorcjum samorządów z Pomorza otrzymało stuprocentowe wsparcie unijne dla kompleksowego doradztwa przy wdrażaniu pojazdów wodorowych w komunikacji miejskiej. Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego źródła energii przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych emisją gazów spalinowych z pojazdów wyposażonych w konwencjonalne silniki, szczególnie na terenie aglomeracji miejskich.

W dobie transformacji energetycznej Grupa LOTOS intensyfikuje swoje działania na rzecz rozwoju technologii wodorowych. Aktywnie szuka więc nowych szans biznesowych w tym obszarze oraz poszerza grono swoich partnerów. Tylko dzięki współpracy wszystkich uczestników tego łańcucha wartości Grupa może realnie wpłynąć na tempo wodoryzacji transportu w Polsce.

Paliwo w żegludze

W 2020 r. weszły w życie kolejne restrykcje związane z ochroną środowiska. Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organisation – IMO) wprowadziła nowy globalny limit na zawartości siarki w paliwach żeglugowych z obecnych 3,5% do 0,5% m/m. Dlatego też Grupa LOTOS rozpoczęła szereg projektów, które pozwolą zwiększyć udział paliw niskoemisyjnych dzięki wykorzystaniu LNG jako paliwa dla statków.

Odpowiedzią na nowe regulacje jest również Projekt EFRA, dzięki któremu koncern rozwiązał problem tzw. ciężkiej pozostałości z przerobu ropy. Wcześniej produkował z niej, poza ważnym dla budowy dróg asfaltem, również wysokosiarkowy ciężki olej opałowy, wykorzystywany głównie jako paliwo żeglugowe. Jest to produkt obarczony tzw. ujemną marżą, czyli sprzedawany taniej niż ropa, poza tym nieekologiczny. Dzięki Projektowi EFRA na rynek trafi ok. 1,1 mln ton doskonałej jakości paliw, głównie oleju napędowego, wyprodukowanych właśnie z ciężkiej pozostałości.

Wyniki wyszukiwania