Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Posiadane aktywa i wielkość wydobycia

Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie Polski, Norwegii i Litwy.
W 2020 roku wydobycie węglowodorów realizowane było: ze złóż zlokalizowanych:

  • na Morzu Bałtyckim – głównie ropa naftowa z niewielką ilością współwystępującego gazu ziemnego,
  • na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – gaz i kondensat (tj. lekka ropa naftowa) z przewagą gazu ziemnego,
  • na lądzie, na Litwie – ropa naftowa.

W 2020 roku, średnie dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosło
20,3 tys. boe/d, co oznacza roczny wolumen na poziomie blisko 1 mln toe (ton ekwiwalentu ropy). Około 71% łącznego wolumenu, tj. 14,4 tys. boe/d, pochodziło ze złóż norweskich.

Na koniec 2020 roku, Grupa Kapitałowa LOTOS dysponowała łącznymi potwierdzonymi rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P na poziomie 74,8 mln boe, w tym 61,0 mln boe ropy naftowej (82% łącznych rezerw 2P) oraz 13,8 mln boe gazu ziemnego (18% łącznych rezerw 2P).

Rezerwy i wydobycie Grupy Kapitałowej LOTOS
Rezerwy ropy i gazu w kategorii 2P, stan na dzień 31 grudnia 2020 roku
Średnia dzienna produkcja ropy i gazu w roku 2020

Źródło: Spółka

W  2020 roku miały  miejsce bezprecedensowe, dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego, które były wywołane pandemią COVID-19. Segment wydobywczy był pod negatywnym wpływem niskich cen ropy naftowej (-34,7 % rdr) oraz gazu ziemnego ( 27,6 % rdr).

Wolumen posiadanych przez Grupę LOTOS S.A. na koniec 2020 roku łącznych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w kategorii 2P osiągnął poziom ok. 74,8 mln boe., a wydobycie  węglowodorów  w Grupie  LOTOS wynosiło  średnio  20,3  tys. boe/d.

Na polu wydobywczym B8 zakończono etap zagospodarowania złoża potwierdzony 30-dniowym testem produkcyjnym.

Na złożu B3 przeprowadzono rekonstrukcję 8 odwiertów przyczyniając się do zwiększenia poziomu produkcji.

W 2020 roku dokończono przebudowę platformy Maersk Inspirer, którą w grudniu posadowiono w bezpośrednim sąsiedztwie platformy głowicowej (jacketu) na  złożu YME.

Zintensyfikowano prace koncepcyjne nad optymalnym zagospodarowaniem złóż NOAKA w związku z decyzją Parlamentu Norwegii zatwierdzającą dodatkowe ulgi podatkowe dla sektora ropy i gazu, mające pobudzić inwestycje i chronić miejsca pracy. Pozwolą one na zapewnienie efektywnego ekonomicznie zagospodarowania złóż nawet w przypadku kontynuacji niskich cen ropy na rynku. Założono wypracowanie Planu Zagospodarowania Złóż i przedłożenie go do zatwierdzenia władzom norweskim do końca 2022 r.

Paweł Śliwski
Dyrektor ds. upstream

Struktura asortymentowa sprzedaży ropy naftowej i gazu ziemnego

2020 2019
wolumen w % wolumen w %
Gaz ziemny w mln boe 3,55 44,10% 3,95 57,90%
Ropa naftowa w mln bbl 4,5 55,90% 2,87 42,10%
Ogółem ropa i gaz w mln boe 8,06 6,83

Źródło: Spółka

Wyniki wyszukiwania