Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Modelowa marża rafineryjna

Narzędziem, za pomocą którego podmioty z branży pokazują możliwości produkcyjne rafinerii jest tzw. modelowa marża rafineryjna. Wskaźnik ten przedstawia aproksymację zyskowności rafinerii opartą na notowaniach rynkowych publicznie dostępnych, publikowanych przez dostawców danych rynkowych (dla Grupy LOTOS jest to Refinitiv).

Marża modelowa obliczana jest dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza typowej pracy rafinerii Spółki (z pominięciem sezonowości rocznej).

W 4 kwartale 2019 roku Spółka zawiesiła publikację modelowej marży rafineryjnej, ponieważ w związku z procesem uruchamiania instalacji Projektu EFRA i zmieniającym się wolumenem produkcji – publikowana dotychczas modelowa marża rafineryjna Grupy LOTOS przestała odzwierciedlać strukturę uzysków i przedstawiać zyskowność rafinerii.

Spółka zaktualizowała metodykę kalkulacji marży modelowej (szerzej: → raport bieżący nr 5/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku), po ustabilizowaniu pracy rafinerii zintegrowanej z instalacjami EFRA i udostępniła dostosowany do nowej struktury uzysków produktów model kalkulacji marży oraz rozpoczęła → publikację marży dziennej, miesięcznej, kwartalnej oraz rocznej. Matematycznie wyrażony zaktualizowany wzór na marżę modelową rafinerii Grupy LOTOS S.A. przedstawia się następująco:

Modelowa marża rafineryjna [USD/baryłka] = przychody (produkty z 94% przerobionej ropy = 23% benzyna
+ 63% diesel + 8% ciężki olej opałowy) – koszty (100% przerobionej ropy naftowej + koszt zużycia
gazu ziemnego)

Model marży służy przedstawieniu jedynie hipotetycznej zyskowności rafinerii, działającej w ramach określonej konfiguracji technologicznej, opartej na notowaniach rynku Europy Północno-Zachodniej publikowanych przez Refinitiv. W konsekwencji wartości prezentowanej marży modelowej nie są tożsame z rzeczywistymi wartościami marży rafineryjnej uzyskiwanymi w podlegającej sezonowości i optymalizacji pracy rafinerii Grupy LOTOS S.A.

Na poniższym wykresie Spółka prezentuje hipotetyczną różnicę pomiędzy starą i nową marżą, w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku – korytarz pomiędzy obiema marżami ilustruje wartość inkrementalną dostarczoną dzięki rozbudowie rafinerii w ramach EFRA.

Różnica (delta) pomiędzy obecną marżą, osiąganą po uruchomieniu instalacji EFRA, a dawną marżą rafinerii Spółki (w USD/bbl) – korytarz pomiędzy wartościami liczonymi wg aktualnego modelu marży modelowej (górna krzywa) oraz wartościami liczonymi wg poprzedniego modelu marży (dolna krzywa)

Źródło: Spółka

Począwszy od 4 kwartału 2019 roku, w 2020 roku Spółka kontynuowała publikację → miesięcznej struktury wytworzenia produktów rafineryjnych w celu przybliżenia rynkowi efektów wdrażania Projektu EFRA, a także procesów optymalizacyjnych, szczególnie widocznych w związku ze skrajnie trudną sytuacją na rynku surowców i produktów naftowych wywołaną pandemią Covid-19 i jej skutkami.

Wyniki wyszukiwania