Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Zarządzanie różnorodnością

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Grupa Kapitałowa LOTOS ceni różnorodność – jest ona integralną częścią zarówno działań biznesowych, jak i polityki zatrudniania oraz awansowania pracowników. Kładziemy szczególny nacisk na równe traktowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia itp.

Dzięki polityce różnorodności Grupa Kapitałowa LOTOS może rozwijać potencjał swoich pracowników oraz czerpać z ich doświadczenia i umiejętności.

W Grupie Kapitałowej LOTOS docenia się związane z wiekiem doświadczenie zatrudnionych. Pracownicy 50+ wspierają nowych pracowników w procesach adaptacyjnych (w czasie staży towarzyszących i spotkań mentorskich). Relacja ta wiele uczy i przynosi korzyści obu stronom. Pracownicy 50+ wnoszą do zespołu doświadczenie, wiedzę ekspercką, pomysły oparte na doświadczeniu, odpowiedzialność i zaangażowanie. Z drugiej strony, młodsze pokolenia dysponują silnym warsztatem narzędziowym, nowym, często niestandardowym podejściem.

Podejmowane są również działania kierowane do osób z niepełnosprawnością, także w ramach programu wolontariatu pracowniczego.

Zarządzanie różnorodnością to również wyzwanie dla menedżerów. Stąd narzędzia wsparcia, w postaci szkoleń oraz możliwości skorzystania z analizy zespołowej (analiza stylów zachowań, wypracowanie sposobów komunikacji i zarządzania potencjałem zespołu).

  • 405-1

Odsetek pracowników należących do organów zarządczych organizacji
Zarząd ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 20% 0% 20%
powyżej 50 lat 80% 20% 60%
ŁĄCZNIE 100% 20% 80%
Rada Nadzorcza Łącznie kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 33% 0% 33%
powyżej 50 lat 67% 33% 33%
ŁĄCZNIE 100% 33% 67%

Odsetek pracowników należących do poniższych kategorii
Wyższa kadra zarządzająca ŁĄCZNIE kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 2% 1% 1%
od 30 do 50 lat 74% 18% 56%
powyżej 50 lat 24% 1% 23%
ŁĄCZNIE 100% 20% 80%
Średnia kadra zarządzająca kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 2% 0% 1%
od 30 do 50 lat 69% 18% 51%
powyżej 50 lat 30% 3% 27%
ŁĄCZNIE 100% 21% 79%
Pozostali pracownicy kobiety mężczyźni
poniżej 30 lat 17% 4% 13%
od 30 do 50 lat 58% 15% 43%
powyżej 50 lat 25% 4% 21%
ŁĄCZNIE 100% 23% 77%

Prawa człowieka w Grupie Kapitałowej LOTOS

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

LOTOS kładzie mocny nacisk na respektowanie praw człowieka w relacji pracodawca–pracownik. Wartości ważne dla organizacji zostały zapisane w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej LOTOS.

Od 2019 r. wzmocniona została ochrona praw pracowniczych, dzięki przyjętej w Grupie Kapitałowej LOTOS Polityce zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji. W dokumencie znaleźć można informacje na temat identyfikacji zjawisk niedopuszczalnych, a także mechanizmy przewidziane do stosowania w przypadkach nieprawidłowości, które zagrażają wartościom takim jak: poszanowanie godności człowieka, normy współżycia społecznego oraz zasady wzajemnego szacunku.

Zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce zapobiegania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji nieprawidłowości zgłaszać należy do Rzecznika ds. etyki, wybierając jeden z dostępnych kanałów komunikacji. Spółka planuje też szkolenia z zakresu prawidłowej identyfikacji zachowań mających znamiona mobbingu, molestowania oraz dyskryminacji.

W 2020 r. Rzecznik ds. etyki rozpatrzył 13 zgłoszonych do niego spraw. W tej liczbie żadne zgłoszenie nie dotyczyło kwestii molestowania czy dyskryminacji i takich zdarzeń nie ujawniono. Potwierdzono natomiast jeden przypadek mobbingu, co miało miejsce w jednej ze spółek zależnych. Postępowanie podjęte w tej sprawie zakończyło się wystąpieniem Rzecznika ds. etyki, które zostało przekazane pracodawcy w tej spółce. W następstwie powyższego pracodawca podjął działania, które w ocenie Rzecznika ds. etyki zagwarantują, że podobne zdarzenia nie będą miały tam więcej miejsca.

W ramach promocji i rozwoju tego obszaru aktywności Grupa LOTOS podjęła starania, aby w drugiej połowie 2021 r. we współpracy z Katedrą Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego zorganizować ogólnopolską konferencję naukową, która będzie poświęcona miejscu i roli programów etycznych w życiu organizacji zatrudniających pracowników. Realizacja tego projektu jest oczywiście zależna od sytuacji epidemicznej w Polsce.

Wyniki wyszukiwania