Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Noty sprawozdania

 1. Informacje ogólne
 2. Skład Grupy Kapitałowej oraz jego zmiany
  1. Planowane połączenie z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A.
 3. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 4. Nowe standardy i interpretacje
 5. Wpływ pandemii COVID-19 na wyniki Grupy
 6. Zastosowanie założeń, szacunków i osądów w rachunkowości
 7. Zasady rachunkowości
  1. Konsolidacja
  2. Przychody ze sprzedaży
  3. Przychody z tytułu dywidend
  4. Przychody z odsetek
  5. Podatek dochodowy
  6. Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, opłata paliwowa i opłata emisyjna
  7. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji oraz przeliczanie waluty obcej
  8. Transakcje w walucie obcej
  9. Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne
  10. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
  11. Aktywa trwałe wchodzące w skład infrastruktury wydobywczej ropy naftowej i gazu ziemnego
  12. Leasing
  13. Zapasy
  14. Zapasy obowiązkowe
  15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  16. Kapitały własne
  17. Kredyty bankowe, pożyczki i obligacje
  18. Świadczenia pracownicze
  19. Koszty finansowania zewnętrznego
  20. Aktywa i zobowiązania finansowe
  21. Utrata wartości aktywów finansowych
  22. Pochodne instrumenty finansowe
  23. Rachunkowość zabezpieczeń
  24. Rezerwy
  25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe
  26. Dotacje
  27. Wspólne ustalenia umowne
  28. Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych
  29. Zobowiązania i aktywa warunkowe
  30. Prawa do emisji dwutlenku węgla (CO2)
  31. Certyfikaty energetyczne
 8. Segmenty działalności
  1. Przychody ze sprzedaży
 9. Przychody i koszty
  1. Koszty według rodzaju
  2. Koszty świadczeń pracowniczych
  3. Pozostałe przychody
  4. Pozostałe koszty
  5. Przychody finansowe
  6. Koszty finansowe
  7. (Strata)/Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych
 10. Podatek dochodowy
  1. Obciążenia podatkowe
  2. Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej oraz uzgodnienie wyniku brutto do podstawy opodatkowania
  3. Odroczony podatek dochodowy
 11. Zysk/(Strata) netto przypadający/(a) na jedną akcję
 12. Dywidendy
 13. Rzeczowe aktywa trwałe oraz aktywa niematerialne
  1. Aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu
  2. Aktywa trwałe segmentu wydobywczego
  3. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
  4. Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych
 14. Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności
  1. Skrócone informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności
  2. Informacje o transakcjach ze wspólnymi przedsięwzięciami wycenianymi metodą praw własności
 15. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe aktywa
  1. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności
  2. Należności z tytułu leasingu finansowego
 16. Zapasy
  1. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów
 17. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
 18. Kapitał podstawowy
 19. Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
 20. Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych
 21. Zyski zatrzymane
  1. Ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy Jednostce Dominującej w postaci dywidend
 22. Kredyty, pożyczki, obligacje oraz leasing
  1. Kredyty bankowe
  2. Pożyczki
  3. Obligacje
  4. Leasing
 23. Pochodne instrumenty finansowe
 24. Świadczenia pracownicze
  1. Zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia
  2. Łączna kwota kosztów ujętych w wyniku finansowym z tytułu przyszłych wypłat świadczeń pracowniczych
  3. Założenia aktuarialne
  4. Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  5. Analiza wrażliwości
 25. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowiązania i rezerwy
  1. Rezerwy
  2. Dotacje
 26. Instrumenty finansowe
  1. Wartość bilansowa
  2. Ustalenie wartości godziwej
  3. Istotne pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych
 27. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  1. Ryzyko cen surowców i produktów naftowych
  2. Ryzyko cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)
  3. Ryzyko walutowe
  4. Ryzyko stopy procentowej
  5. Ryzyko płynności
  6. Ryzyko kredytowe
 28. Zarządzanie kapitałem
 29. Zobowiązania i aktywa warunkowe
  1. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i innych ryzykach Jednostki Dominującej lub jednostek od niej zależnych
  2. Pozostałe zobowiązania warunkowe
 30. Informacje o podmiotach powiązanych
  1. Podmiot sprawujący kontrolę nad Grupą
  2. Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej
  3. Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej
  4. Transakcje z podmiotami powiązanymi poprzez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Wyniki wyszukiwania