Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS
 • 102-2
 • 102-4
 • 102-6
 • 102-7

Produkty Grupy Kapitałowej LOTOS sprzedawane są przede wszystkim w Polsce oraz innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, Holandii, Belgii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Estonii i Czechach.

Asortyment produktów i usług dostępnych pod naszą marką jest bardzo szeroki. Znajdują się wśród nich wysokiej jakości paliwa silnikowe, oferowane m.in. na stacjach paliw zlokalizowanych w całej Polsce, szeroka gama olejów smarowych (np. samochodowych i przemysłowych), różnego rodzaju asfalty drogowe bądź przemysłowe, specjalistyczne paliwo lotnicze JET A1, a także sygnowane naszą marką liczne usługi, m.in. logistyczne czy serwisowe.

W ramach Grupy Kapitałowej LOTOS oferujemy cały wachlarz produktów i usług, m.in.:

 • najwyższej jakości paliwa
  (w tym paliwo lotnicze i żeglugowe)
 • szeroką gamę olejów
  o najwyższych parametrach technologicznych – dla motoryzacji, rolnictwa, przemysłu, ale też dla statków czy nawet pojazdów techniki wojskowej
 • asfalty drogowe, modyfikowane MODBIT
  (w tym asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HIMA), WMA (pozwalające wyprodukować mieszanki mineralno-asfaltowe) czy przemysłowe;
 • przewozy kolejowe
 • 416-1
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Nasze produkty, a zdrowie i bezpieczeństwo

Każdy klient ma możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania naszych produktów w wersji elektronicznej lub bezpośrednio w miejscu ich sprzedaży. Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS realizują obowiązek udostępniania informacji o produktach zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa. Dla wszystkich produktów wytwarzanych w naszych spółkach opracowane zostały Informacje o Produkcie lub Karty Charakterystyki, które są sporządzane na podstawie obowiązujących wymagań międzynarodowych. Wszystkie nasze działania są realizowane zgodnie z unijnymi rozporządzeniami REACH(1) (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) i CLP(2) (classification, labelling and packaging). Dla każdej substancji wchodzącej w skład oferowanych przez nas produktów, utrzymujemy aktualną dokumentację rejestracyjną. W dokumentacji zawarte są dane m.in. dotyczące parametrów fizykochemicznych, wpływu na zdrowie czy środowisko. Niezwykle istotna jest również klasyfikacja pod względem zagrożeń. Na bieżąco sprawdzamy zawartość substancji szczególnie niebezpiecznych.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r. nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, dalej zwane CLP.

Nasze marki:

Dokładamy wszelkich starań, by nasze stacje paliw stopniowo stawały się coraz bardziej „zielone”. W ramach sieci działa 12 stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych wzdłuż autostrad A1 i A2 pomiędzy Warszawą a Gdańskiem. Tworzą one tzw. Niebieski Szlak. Zgodnie z przyjętą strategią zamierzamy do końca 2022 r. zwiększyć liczbę punktów do 130.

Już niedługo Grupa LOTOS stanie się pierwszym w Polsce producentem oczyszczonego wodoru i wybuduje dwie stacje umożliwiające jego tankowanie. Pod koniec 2018 r. zapadła decyzja o dofinansowaniu ze środków UE projektu Pure H2, tj. instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru.

Modernizacja mająca na uwadze troskę o środowisko to temat, który podejmują również LOTOS Lab i LOTOS Kolej. Do 2022 r. mają powstać dwa prototypy lokomotyw manewrowych z nowoczesnymi napędami hybrydowymi.

Dokładamy wszelkich starań, żeby zarówno nasza działalność, jak i oferowane przez nas produkty były bezpieczne na każdym etapie łańcucha wartości. Spółka LOTOS Lab skrupulatnie bada stosowane przez nas półprodukty, produkty, komponenty i dodatki uszlachetniające do produkcji paliw, olejów i asfaltów, a także wodę wykorzystywaną do produkcji mediów energetycznych oraz ścieki.

Wyniki wyszukiwania