Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Emisje do atmosfery

Najistotniejszym źródłem wpływu na środowisko wynikającym z działalności grupy jest emisja gazów do atmosfery.

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • TCFD Targets and Metrics Diclosures B

Dlatego Grupa Kapitałowa LOTOS stara się, aby w procesach powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza stosować najlepsze dostępne techniki i praktyki, minimalizujące oddziaływanie na środowisko.

Emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych z instalacji Grupy Kapitałowej LOTOS (również tych, które nie uczestniczą w systemie handlu uprawnieniami do emisji) wyznacza się na podstawie metodyki określonej w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066. Ilość spalonych paliw lub przerobionych materiałów wsadowych mnożona jest przez odpowiednie współczynniki obliczeniowe (wartość opałowa, współczynnik emisji, współczynnik utleniania), co w efekcie daje sumaryczną emisję gazów cieplarnianych. Emisję pośrednią wyznacza się na podstawie ilości energii elektrycznej i ciepła zakupionych z zewnątrz grupy kapitałowej, pomnożonych przez odpowiednie współczynniki emisji, które publikuje okresowo Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

 • 305-5

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest ważnym elementem działania Grupy Kapitałowej LOTOS w tym zakresie. Redukcję emisji CO2 w 2020 r. udało się osiągnąć w wyniku działań proefektywnościowych przeprowadzonych w Grupie LOTOS.

Wielkość redukcji emisji gazów cieplarnianych w podziale na typ emisji w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2
Grupa LOTOS
Bezpośrednie (zakres 1) 7 682
Pośrednie (zakres 2) b.d.
Inne pośrednie (zakres 3) b.d.
RAZEM 7 682

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie monitorują redukcji emisji w granicach Scope 3 GHG.

 • 305-1
 • 305-2

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS (Zakres 1)

Wielkość brutto bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2 2019 2020
CO2 2 027 970 2 090 947
CH4 0 0
N2O 0 0
HFC 0 0
PFC 0 0
SF6 0 0
NF3 0 0
RAZEM 2 027 970 2 090 948

Instalacje uczestniczące w EU ETS (Grupa LOTOS, LOTOS Asfalt, Energobaltic) obliczają emisje zgodnie z metodyką określoną w unijnym Rozporządzeniu nr 2018/2066. Metodyka ta jest w znaczącej większości obszarów zgodna z metodyką GHG Protocol.

Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej LOTOS obliczyły emisję bezpośrednią przez pomnożenie ilości paliw zużytych w kotłach, piecach i agregatach przez współczynniki emisyjne publikowane regularnie przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej LOTOS (Zakres 2)

2019 2020
Wielkość brutto pośrednich emisji gazów cieplarnianych (Zakres 2) liczonych metodą location- based (opartą na lokalizacji) w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2. 554 167 475 560

Do obliczeń wzięto jedynie energię elektryczną oraz ciepło zakupione i zużyte w obrębie grupy kapitałowej. Emisję pośrednią obliczono mnożąc zakupioną i zużytą energię elektryczną i ciepło przez współczynniki okresowo publikowane przez KOBiZE.

 • 305-4

Intensywność emisji gazów cieplarnianych

2019 2020
Grupa LOTOS
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1+2) na tonę przerobionej ropy Mg CO2e /Mg 0,205 0,22
Emisje gazów cieplarnianych (zakres 1+2) według metodyki CWT kg CO2e /CWT 26,8 27,3

Wzrost wartości wynika z negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na rynek paliw. Instalacje rafineryjne pracowały na mniejszym obciążeniu, a przez to mniej efektywnie, co przełożyło się na wzrost wskaźnika emisyjności gazów cieplarnianych. Instalacje mniej obciążone emitują więcej CO2 w stosunku do przerobionego surowca niż instalacje mocniej obciążone.

 • OG6

Objętość węglowodorów spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery w Grupie Kapitałowej LOTOS

Lokalizacja 2019 2020 2019 2020
Objętość gazów skierowanych do spalenia [tys. m3] Objętość gazów wypuszczonych do atmosfery [tys. m3]
Polska 15 126 17 564 0 0
Wody międzynarodowe, Polska wyłączna strefa ekonomiczna
(platforma LOTOS Petrobaltic i Platforma BB)
17 527 17 087 0 0
Litwa 0 164 0 0
Suma 32 653 34 815 0 0

Inne emisje do atmosfery (poza gazami cieplarnianymi)

Dane na temat emisji innych substancji do atmosfery są raportowane na poziomie skonsolidowanym, tj. całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

 • 305-7

Emisje innych substancji do atmosfery w Grupie Kapitałowej LOTOS

Emisje do powietrza
Masa (t)
2019 2020
Tlenki azotu (NOX) 1 032,40 1 029,41
Tlenki siarki (SOX) 865,2 998,51
Lotne związki organiczne 125,4 154,94
Pył zawieszony (PM) 39,2 37,88
Inne kategorie – CO 350,5 249,98
Metale b. d. 0,17
Łącznie 2 412,70 2 470,90

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS emitują gazy i pyły do powietrza w związku z prowadzeniem szerokiego spektrum działalności. Zgodnie z krajowymi wymaganiami prawnymi, spółki emitujące najwięcej zanieczyszczeń energetycznych prowadzą pomiary – ciągłe lub okresowe. Pomiary ciągłe pozwalają obliczyć emisję bezpośrednio na podstawie sygnałów przekazywanych na bieżąco z urządzeń pomiarowych. Emisję zmierzoną podczas pomiarów okresowych odnosi się do zużytego w czasie pomiarów paliwa i z tego wyznacza współczynniki, które używane są do obliczania emisji w pozostałej części roku. Spółki nieprzeprowadzające pomiarów emitują zanieczyszczenia do powietrza najczęściej w wyniku eksploatacji kotłów.

 • 305-6

Emisje substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) w tym wodorochlorofluorowęglowodory (z ang. hydrochlorofluorocarbons HCFC) wyniosły w 2020 r. 321,11 kg w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Wyniki wyszukiwania