Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego

GRI:

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 roku Grupa LOTOS S.A. przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych. Od 2016 roku Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 wprowadzonym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:  www.gpw.pl/dobre-praktyki

Zasady ładu korporacyjnego, których Grupa LOTOS S.A. nie zastosowała w latach 2016-2020 roku wraz z komentarzami dotyczącymi powodów dotychczasowego ich niewdrożenia.

Zasada Komentarz Grupy LOTOS S.A.
I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia: zasada nie jest stosowana. Spółka nie transmitowała dotychczas obrad Walnego Zgromadzenia, choć nie wyklucza transmisji w przyszłości.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo: zasada nie jest stosowana. Spółka nie rejestrowała dotychczas przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video. W ocenie Spółki dotychczasowa forma dokumentowania obrad Walnego Zgromadzenia pozwalała na zachowanie transparentności i ochrony praw akcjonariuszy. Ponadto, informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej http://www.lotos.pl. Spółka nie wyklucza w przyszłości dokumentowania obrad w formie audio lub video.
IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym: zasada nie jest stosowana. Spółka zapewnia akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Ponadto Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Gdańsku, co ułatwia Akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom stawienie się w miejscu obrad. Spółka realizuje nałożone przepisami prawa obowiązki informacyjne i niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zakończenia Walnego Zgromadzenia, przekazuje w formie raportów bieżących informacje o treści podjętych uchwał, wynikach głosowań oraz informacje o ewentualnych zgłoszonych sprzeciwach i jednocześnie publikuje te informacje na korporacyjnej stronie internetowej. Ponadto Spółka publikuje również pytania i odpowiedzi udzielone Akcjonariuszom podczas Walnego Zgromadzenia. Zdaniem Spółki powyższe działania są wystarczające dla zapewnienia Akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Źródło: Spółka

Rozszerzony komentarz odnośnie do przyczyn, dla których Spółka dotychczas nie podjęła decyzji o zastosowaniu wyżej wymienionych zasad:

Zgodnie ze stanowiskiem KNF z dnia 29 kwietnia 2020 roku obowiązek zapewnienia transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dotyczy wyłącznie tych spółek publicznych, które umożliwią udział w swoich Walnych Zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka przeprowadziła wstępne analizy możliwości organizacji Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu obustronnej komunikacji elektronicznej, jednak z uwagi na ryzyka prawne, organizacyjne i techniczne dotychczas
nie transmitowała obrad Walnego Zgromadzenia umożliwiających udział z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W opinii Spółki nie zostały jeszcze wypracowane w praktyce zasady zapewniające rzetelną identyfikację akcjonariuszy i bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej, w tym procedury oddawania głosów. Spółka wskazuje na ryzyko zaskarżenia uchwał w przypadku zaistnienia problemów technicznych lub organizacyjnych. Dodatkowo akcjonariusze Spółki nie zgłosili dotychczas potrzeby organizacji transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

W ocenie Spółki forma dokumentowania obrad Walnego Zgromadzenia w postaci Aktu notarialnego, sporządzanego przez uczestniczącego podczas obrad notariusza, który jest dostępny do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki, pozwala na zachowanie pełnej transparentności i ochrony praw akcjonariuszy.

Wszelkie dokumenty związane z agendą Walnego Zgromadzenia, tj. projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, podjęte uchwały, informacje o wyniku głosowania podejmowanych uchwał, pytania zadane podczas WZ oraz udzielone na nie przez Spółkę odpowiedzi Spółka przekazuje terminowo i niezwłocznie, m.in. w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej → www.lotos.pl w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej). Akcjonariusze Spółki nie sygnalizowali dotychczas potrzeby udostępniania zapisu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo.

Spółka śledzi rozwój elektronicznych narzędzi do organizacji Walnych Zgromadzeń, w tym aplikację wdrożoną przez KDPW w 2020 roku, zachowując podejście ostrożnościowe i mając na uwadze potencjalne ryzyka wielorakiego rodzaju problemów natury prawnej, organizacyjnej czy technicznej które mogą wystąpić podczas e-WZA.

Spółka rozpoznaje między innymi organizacyjne ryzyko zakłócenia obrad na skutek zerwania połączenia któregokolwiek z głosujących uczestników. Co z kolei powodowałoby nieważność głosowania i konieczność wznowienia wydarzenia.

W trakcie obrad WZ mogą pojawiać się opóźnienia w transmisji, czyniąc obrady mało czytelnymi, w zależności
od jakości i szybkości wykorzystywanych łącz oraz od ich lokalnego i globalnego obciążenia, jak również szeregu innych parametrów takich jak lokalizacja serwerów wykorzystywanych w transmisji lub wykorzystywana technologia dostępu do łącz internetowych (przewodowa, Wi-Fi, LTE).

Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

Zarząd Grupy LOTOS S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Biuro Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS S.A. corocznie dokonuje oceny ram kontroli wewnętrznej. Prowadzona analiza wskazuje, iż w 2020 roku w systemie nie wystąpiły zmiany mające wpływ na badany obszar. Biorąc pod uwagę przyjęte założenia do oceny systemów, w Spółce funkcjonują rozwiązania organizacyjno-procesowe stanowiące ramy dla systemu kontroli wewnętrznej, ładu organizacyjnego, zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem. Wskazane w modelu oceny rozwiązania (tzw. dobre praktyki biznesowe) zostały wdrożone w każdym ww. systemie i funkcjonują w praktyce.

Proces postępowania przy sporządzaniu, zatwierdzaniu i przekazywaniu do publikacji sprawozdań finansowych reguluje wewnętrzna procedura, zgodnie z którą nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych pełni Dyrektor Biura Centrum Finansowo-Księgowego, Główny Księgowy. Za sporządzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialne jest Biuro Sprawozdawczości funkcjonujące w Grupie LOTOS S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na podstawie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. oraz sprawozdań finansowych jednostek kontrolowanych przez Grupę LOTOS S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie ujęte w księgach rachunkowych jednostek Grupy stosujących inne standardy rachunkowości niż MSSF, wprowadzone w celu doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.

W celu zapewniania jednolitych zasad rachunkowości funkcjonująca w Spółce polityka rachunkowości została przekazana do stosowania przez spółki z Grupy Kapitałowej LOTOS przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych.

Struktura Grupy Kapitałowej LOTOS

  • 102-18
  • 102-45

Stan na 31 grudnia 2020 roku

1)  Skarb Państwa – 0,01%
2)  Komandytariusz
3)  Komplementariusz
4)  CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. – 50%
5)  CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. – Komandytariusz
6)  BP Europa SE – 50%
7)  Odin Energi A/S – 50%

Spółki klasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcia, niewchodzące w skład GK LOTOS
Ponadto Grupa LOTOS S.A. posiada:

  • 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „Naftoport” Sp. z o.o. (spółce należącej do Grupy Kapitałowej PERN z Płocka)
  • 17,3% akcji w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Źródło: Spółka

Wyniki wyszukiwania