Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu produkcji i handlu 13 9.466,9 9.638,4
Aktywa niematerialne segmentu produkcji i handlu 13 161 160
Rzeczowe aktywa trwałe segmentu wydobywczego 13 2.923,1 3.632,4
Aktywa niematerialne segmentu wydobywczego 13 313,8 330,5
Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 14 26,1 142,2
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 10.3 384,2 174,5
Pochodne instrumenty finansowe 23 1,2 0,1
Udziały i akcje 15 309,8 9,8
Udzielone pożyczki 15 195,9
Pozostałe aktywa długoterminowe 15 178,1 148,3
Aktywa trwałe razem 13.960,1 14.236,2
Aktywa obrotowe
Zapasy 16 3.495,7 4.854,3
– w tym zapasy obowiązkowe 2.135,1 3.023,8
Należności z tytułu dostaw i usług 15 1.693,9 2.609,1
Należności z tytułu podatku dochodowego 180,9 96,7
Pochodne instrumenty finansowe 23 65,9 25,1
Pozostałe aktywa krótkoterminowe 15 314,3 334,1
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 2.145,6 1.516,6
Aktywa obrotowe razem 7.896,3 9.435,9
Aktywa razem 21.856,4 23.672,1
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 18 184,9 184,9
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji 19 2.228,3 2.228,3
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych 20 -24,4 -203,6
Zyski zatrzymane 9.078,0 10.415,5
Różnice kursowe z przeliczenia 106,9 90,2
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.573,7 12.715,3
Udziały niekontrolujące 0,1 0,1
Kapitał własny razem 11.573,8 12.715,4
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz leasing 22 2.717,7 3.142,6
Pochodne instrumenty finansowe 23 1 6,6
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 10.3 144,5 475,2
Świadczenia pracownicze 24 230,2 207,5
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 1.420,5 1.266,0
Zobowiązania długoterminowe razem 4.513,9 5.097,9
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz leasing 22 1.355,8 1.273,8
Pochodne instrumenty finansowe 23 18,5 15,3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 1.636,0 1.940,8
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 134,2 217,1
Świadczenia pracownicze 24 196,1 174,3
Pozostałe zobowiązania i rezerwy 25 2.428,1 2.237,5
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.768,7 5.858,8
Zobowiązania razem 10.282,6 10.956,7
Kapitał własny i zobowiązania razem 21.856,4 23.672,1

Wyniki wyszukiwania