Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Realizacja strategii
w 2020 r.

Perspektywa strategiczna na lata 2019–2022, kluczowe mierniki strategiczne i ich realizacja

*Wykonanie – średnia dla lat 2019 – 2020; dodatkowo: pod wpływem efektu wahań poziomu zapasów ropy naftowej oraz różnic pomiędzy wolumenem zakupu i przerobu ropy naftowej w trakcie 2 kwartału 2020 roku, które spowodowały uwzględnienie w kalkulacji kosztu przerobu wg metodyki LIFO ropy wycenionej przy wyższym koszcie jednostkowym niż cena bieżąca – wystąpił tzw. efekt historycznych warstw ropy naftowej (wycenionych po znacznie wyższym koszcie jednostkowym). Powyższy efekt jest ograniczeniem przyjętego modelu i nie ma wpływu na generowane przepływy. Spółka szacuje wyżej wymieniony negatywny efekt w 2020 roku dla wyniku wg LIFO na ~370 mln zł. W rezultacie średnia EBITDA dla lat 2019 – 2020 została obniżona o 0,2 mld zł.

 Źródło: Spółka

Wyniki wyszukiwania