Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Jako główny surowiec Grupa LOTOS S.A. wykorzystuje ropę REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). W porównaniu z globalnym notowaniem referencyjnym ropy naftowej Brent, REBCO jest mieszanką rop cięższych, o wyższej zawartość siarki i pozwala wyprodukować więcej tzw. średnich destylatów (diesla, paliwa lotniczego). W gdańskiej rafinerii przerabiano także ropę z polskich złóż (Lubiatów i Rozewie) oraz ze złóż litewskich. Pozostałą część surowca stanowiły ropy naftowe pochodzące z innych kierunków.

Przerób ropy naftowej w Grupie LOTOS S.A. (w tys. t)

Źródło: Spółka

W procesie wytworzenia produktów rafineryjnych Spółka wykorzystuje ropę naftową, półprodukty, chemikalia i materiały ropopochodne, których wartość w ujęciu skonsolidowanym obrazuje poniższa tabela.

Struktura zaopatrzenia w surowce, półprodukty, chemikalia i materiały ropopochodne Grupy Kapitałowej LOTOS

2020 2019
w mln zł % udział w mln zł % udział
Ropa naftowa 11 450,10 82,10% 18 705,20 86,40%
Komponenty do benzyn: MTBE/ETBE 120,4 0,90% 186,6 0,80%
Estry metylowe kwasów tłuszczowych 1 161,90 8,30% 1 114,20 5,20%
Benzyny 31,1 0,20% 0,00%
Alkohol etylowy 214,4 1,50% 232,6 1,10%
Dodatki 104,1 0,70% 87,4 0,40%
Komponent oleju napędowego 99,7 0,70% 371,6 1,70%
Gaz ziemny 325,1 2,30% 492,4 2,30%
Asfalty, komponenty i dodatki asfaltowe 44,5 0,30% 58,6 0,30%
Surowiec do produkcji FAME 398,3 2,90% 374,5 1,70%
Pozostałe 12,2 0,10% 16,2 0,10%
Razem 13 961,80 100,00% 21 639,30 100,00%

Źródło: Spółka

Dostawcy

Głównymi dostawcami Grupy Kapitałowej LOTOS, których wartość zaopatrzenia stanowiła ponad 10% kosztów zakupu ogółem w 2020 roku były firmy: Tatneft – Europe AG z siedzibą w Szwajcarii, VITOL SA z siedzibą w Szwajcarii, Rosneft Oil Company z siedzibą w Rosji. Udział powyższych dostawców w zaopatrzeniu Grupy Kapitałowej LOTOS wyniósł odpowiednio: 17,1%, 16,5% oraz 14,9%. Zgodnie z wiedzą Spółki nie istniały formalne powiązania z Emitentem, które byłyby istotne dla kluczowych dostawców.

Odbiorcy

W latach 2019-2020 Grupa Kapitałowa LOTOS nie posiadała żadnego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy Kapitałowej LOTOS przekroczył 10%.

Głównym odbiorcą, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem Grupy LOTOS S.A. w 2020 roku oraz 2019 roku wynosił ponad 50% była spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS S.A.). W obu tych okresach Spółka nie posiadała żadnego innego odbiorcy, którego udział w przychodach ze sprzedaży ogółem przekroczył 10%.

Wyniki wyszukiwania