Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Surowce

Swoją działalność produkcyjną i wydobywczą prowadzimy zgodnie z najostrzejszymi wymogami ochrony środowiska.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Wytwarzamy wysokiej jakości produkty, o możliwie najmniejszej uciążliwości dla środowiska oraz dbamy o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko już na etapie ich powstawania.

W swoich planach rozwojowych bierzemy pod uwagę innowacyjne projekty technologiczne, które przewidują racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Zużycie surowców jest raportowane wyłącznie na poziomie skonsolidowanym, dla całej Grupy Kapitałowej LOTOS.

  • 301-1
10 197 tys. t
Wolumen przerobu ropy naftowej w rafinerii w 2020 r.
10 672 tys. t
Wolumen przerobu ropy naftowej w rafinerii w 2019 r.

Inne surowce wsadowe do produkcji rafineryjnej

Inne surowce wsadowe do produkcji rafineryjnej 2019 2020 Różnica 2020-2019
Ilość (t) Udział (%) Ilość (t) Udział (%)
Woda DEMI 270 869 19,82% 298 123 16,72% 27 254,65
FAME (ester metylowy kwasu tłuszczowego) 280 094 20,49% 300 444 16,85% 20 350,65
Oleje napędowe 161 541 11,82% 75 822 4,25% -85 718,63
ETBE (eter tert-butylowo-etylowy) 11 355 0,83% 11 770 0,66% 415,13
Etanol 69 973 5,12% 65 607 3,68% -4 366,04
MTBE (eter tert-butylowo-metylowy) 49 465 3,62% 49 880 2,80% 415,38
Gaz ziemny 368 168 26,94% 350 823 19,68% -17 345,85
Dodatki 2 809 0,21% 3 037 0,17% 227,52
LPG – komponent EFRA 20 406 1,14% 20 406,37
LPG pozagatunkowy EFRA 1 069 0,06% 1 069,16
benzyna surowa – komponent EFRA 98 293 5,51% 98 292,78
Benzyna surowa pozagatunkowa EFRA 3 008 0,17% 3 007,60
LCGO – EFRA 240 837 13,51% 240 837,26
HCGO – EFRA 171 266 9,61% 171 266,05
Inne 152 476 11,16% 92 393 5,18% -60 082,69
TOTAL 1 366 750 100,01% 1 782 779 100,00% 416 029

Zużycie materiałów i surowców wewnątrz rafinerii

Zużycie wewnętrzne rafinerii 2019 2020 Różnica 2020-2019
Ilość (t) Udział (%) Ilość (t) Udział (%)
Gaz paliwowy 346 055 40,78% 353 085 39,90% 7 030,68
Gaz resztkowy 381 669 44,97% 423 496 47,86% 41 827,01
Olej opałowy 10 794 1,27% 422 0,05% -10 371,52
Pozostałe 110 137 12,98% 107 885 12,19% -2 252,68
TOTAL 848 655 100,00% 884 888 100,00% 36 233

Produkty końcowe

Produkty końcowe 2019 2020 Różnica 2020-2019
Ilość (t) Udział (%) Ilość (t) Udział (%)
Benzyny (wraz z reformatami) 1 659 677 14,84% 1 587 760,18 14,25% -71 917,16
Nafta 474 031 4,24% 567 401,48 5,09% 93 370,41
Ksyleny 89 694 0,80% 81 105,55 0,73% -8 588,60
Olej napędowy diesel 5 537 200 49,51% 5 755 433,86 51,67% 218 234,18
Olej napędowy 225 486 2,02% 234 978,40 2,11% 9 492,34
Olej opałowy 1 038 047 9,28% 184 596,40 1,66% -853 450,73
Paliwo żeglugowe MGO 69 087 0,62% 74 108,04 0,67% 5 021,22
Paliwo lotnicze Jet 446 913 4,00% 217 224,64 1,95% -229 687,95
Komponenty asfaltowe 775 676 6,94% 811 917,53 7,29% 36 241,31
LPG 198 214 1,77% 205 123,38 1,84% 6 909,13
Oleje bazowe 252 385 2,26% 262 194,42 2,35% 9 809,36
Gacze parafinowe 46 732 0,42% 60 637,54 0,54% 13 905,92
Plastyfikatory 29 872 0,27% 24 808,76 0,22% -5 063,43
Siarka 88 351 0,79% 111 211,72 1,00% 22 861,11
Surowiec paliwowy z EFRA 252 064 2,25% 869 161,50 7,80% 617 097,89
Pozostałe, w tym gaz opałowy sprzedawany do L. Asfalt 90 963,03 0,82% 90 963,03
TOTAL 11 183 428 100,01% 11 138 626 100,00% -44 802

Wyniki wyszukiwania