Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników traktujemy w Grupie Kapitałowej LOTOS jako sprawę kluczową, którą stawiamy na pierwszym miejscu.

 • 403-4

Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje różnorodne działania, których celem jest utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, minimalizowanie zagrożeń oraz podnoszenie świadomości pracowników na temat kultury bezpiecznej pracy. Funkcjonujący w LOTOSIE certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania (w skład którego wchodzi również system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) obejmuje całą działalność spółki, w tym wszystkich pracowników, miejsca pracy i realizowane przez pracowników działania. Grupa LOTOS przeprowadza także ze stroną społeczną i przedstawicielami związków zawodowych konsultacje działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, m.in. tych, które dotyczą zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, czy oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac. Grupa LOTOS rozwija również współpracę w ramach obszaru bezpieczeństwa pracy ze stroną społeczną z uwagi na spełnienie wymagań organizacji w ramach wdrożonej w 2020 r. i certyfikowanej przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) normy 45001.

 • 403-8

Systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy objęci są wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS oraz inne osoby wykonujące tymczasowe prace na terenie jednostek grupy.

 • 100%
  Odsetek formalnych pracowników, a także pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, objętych systemem BHP
 • 100%
  Odsetek formalnych pracowników, a także pracowników, którzy nie są pracownikami, ale których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, objętych systemem BHP, który został zaudytowany wewnętrznie
 • 100%
  Odsetek pracowników, których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację, objętych systemem BHP, który został zaudytowany lub certyfikowany przez instytucję zewnętrzną

Dane dotyczą wyłącznie pracowników spółek Grupy Kapitałowej LOTOS, brak możliwości wyliczenia osób zewnętrznych. Audyty wewnętrzne rozumie się jako audyty w myśl standardów ISO np. 9001. Certyfikację rozumie się proces obiektywnego badania zgodności działań organizacji przez podmiot zewnętrzny ze standardem zarządzania BHP PN-N-18001/ISO 45001.

 • 403-3

W Grupie Kapitałowej LOTOS funkcjonuje Służba BHP będąca organem doradczo-kontrolnym oraz opiniotwórczym, która prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W katalogu zadań Służby jest m.in. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad BHP, bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z proponowaniem wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń. Służba BHP analizuje stan BHP w organizacji, doradza w zakresie przepisów BHP czy organizacji i metod pracy na stanowiskach, przedstawia pracodawcy propozycje rozwiązań zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa. Współpracuje ze stroną społeczną. Bierze czynny udział w zapewnieniu odpowiedniego poziomu szkoleń i właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników. Służba BHP systematycznie wzmacnia swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział pracowników w szkoleniach i spotkaniach benchmarkingowych oraz wymianę doświadczeń z innymi zakładami produkcyjnymi.

 • 403-2

W trosce o zapewnienie właściwych warunków pracy i zdrowia pracowników, Grupa Kapitałowa LOTOS podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu m.in. ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi, systematycznie identyfikowane są zagrożenia na stanowiskach pracy i oceniane jest ryzyko zawodowe pod względem występowania w środowisku pracy m. in: hałasu, wibracji, substancji chemicznych, czynników biologicznych, atmosfer wybuchowych, maszyn i urządzeń, uciążliwości związanych z pracą na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ocenę ryzyka przeprowadza się zarówno dla stanowisk pracowników własnych, jak i dla kandydatów do pracy, praktykantów, stażystów oraz dla wykonawców wykonujących prace na terenie Grupy LOTOS Do tego celu wykorzystuje się metody powszechnie dostępne, jak Risc SCORE, Polskie Normy (PN), rekomendowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy (CIOP PIB), oraz dla prac szczególnie niebezpiecznych tuż przed rozpoczęciem danych prac wykonawców.

Grupa LOTOS przeciwdziała zagrożeniom zdrowotnym i procesowo-technicznym. Wdraża procedury dotyczące zapobiegania awariom, sytuacjom niebezpiecznym i wypadkom przy pracy jak i reagowania na nie. Poprzez systematyczne wdrażanie odpowiednich środków kontroli eliminujemy zagrożenia i podnosimy poziom bezpieczeństwa. Cele te realizujemy m.in. poprzez:

 • zapewnienie właściwej organizacji środowiska pracy i ergonomii na stanowiskach pracy,
 • systematyczne wykonywanie badań środowiskowych,
 • stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń w kolejności: TOL (Technicznych, Organizacyjnych, Ludzkich) zbiorowych na stanowiskach pracy oraz indywidualnych, dopasowanych bezpośrednio do pracownika,
 • stosowanie najlepszych możliwych zabezpieczeń procesowo-technicznych (Best Available Technology – BAT),
 • doskonalenie systemu identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka w układzie człowiek – maszyna – otoczenie,
 • prowadzenie systematycznej działalności doradczo-nadzorczo-kontrolnej,
 • organizowanie praktycznych szkoleń i warsztatów tematycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników,
 • podnoszenie świadomości i zaangażowania pracowników wpływające na wzrost kultury bezpieczeństwa pracy,
 • szereg inicjatyw wykraczających poza przepisy prawa również w zakresie nadzoru nad wykonawcami.

W Grupie Kapitałowej LOTOS istnieje kilka ścieżek umożliwiających pracownikom zgłaszanie niebezpieczeństw związanych z pracą. Pracownicy mają do dyspozycji skrzynki BHP dostępne w budynkach, aplikację do zgłaszania sytuacji niebezpiecznych w wewnętrznej sieci (intranecie) oraz odrębny adres e-mail. Zgłaszane przez pracowników sytuacje niebezpieczne są na bieżąco eliminowane, a kiedy wymagają dogłębnej analizy i odpowiednich nakładów ludzkich i finansowych, realizowane są w ramach tzw. Planu poprawy warunków pracy.

W Strategii Grupy LOTOS na lata 2017–2022 jednym z kluczowych celów strategicznych jest cel: Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo i towarzysząca obszarowi bezpieczeństwa Inicjatywa – wysoka kultura bezpieczeństwa. To wyraz troski Zarządu o bezpieczne warunki pracy pracowników, ale i podkreślenie, że bezpieczeństwo pracy stanowi priorytet i jest wartością samą w sobie. Takie podejście umożliwia pracownikom odejście od stanowiska pracy w sytuacji, która ich zdaniem zagraża ich zdrowiu lub może spowodować obrażenia. Zapisy mówiące o ww. prawie pracownika znajdują zastosowanie m.in. w Kartach oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, w procedurach dotyczących szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy. Informacje dotyczące praw pracowników w tym obszarze przekazywane są m.in. podczas szkoleń wstępnych oraz szkoleń okresowych dla pracowników.

W celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników w Grupie Kapitałowej LOTOS powstał zbiór Złotych zasad bezpieczeństwa pracy opierających się na obowiązujących przepisach prawa oraz uregulowaniach wewnętrznych. Zasady te ustalono po analizie przyczyn wypadków, zagrożeń oraz sytuacji niebezpiecznych z ostatniej dekady. Mają one na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadków oraz sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, a także budowę wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa pracy i kształtowanie właściwej postawy zatrudnionych.

Dla pracowników uruchomiono platformę e-learningową. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do szeregu szkoleń obligatoryjnych, jak i fakultatywnych. W ramach szkoleń obligatoryjnych pracownicy Grupy Kapitałowej LOTOS zostali zobowiązani do odbycia szkolenia ze Złotych zasad bezpieczeństwa pracy pracownika Grupy Kapitałowej LOTOS, szkoleń okresowych BHP, kultury bezpieczeństwa pracy, zasad ewakuacji z budynków. W ramach szkoleń fakultatywnych pracownicy mają dostęp do szkoleń dotyczących profilaktyki zdrowia, stresu czy BHP podczas pracy zdalnej, itd.

W Grupie LOTOS funkcjonuje jednocześnie Program motywacyjny dla pracowników. Celem Programu jest propagowanie wartości wynikających z przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez przyznanie nagród dla osób, które zgłoszą najciekawsze prace dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności odzwierciedlające wpływ bezpiecznie wykonywanej pracy na jej efekt. Pracownicy mogą zgłaszać również zauważone zagrożenia czy sytuacje niebezpieczne, które powinny zostać wyeliminowane ze środowiska pracy lub inne usprawnienia których wdrożenie wpłynie na poprawę warunków pracy.

 • 403-5

Najważniejsze szkolenia i akcje

Jednym z istotnych elementów przyczyniających się do bezpieczeństwa w miejscu pracy jest odpowiedzialny i w pełni świadomy zagrożeń pracownik. Dlatego też Grupa Kapitałowa LOTOS kładzie duży nacisk na działania profilaktyczne i informacyjne. Prowadzi przedsięwzięcia edukacyjne, szkoleniowe jak i programy prewencyjne mające na celu budowanie kultury bezpieczeństwa pracy czy podnoszenie świadomości pracowników. System szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy to nie tylko szkolenia obowiązkowe BHP, wynikające z przepisów prawa. To również system różnorodnych szkoleń skierowanych do określonych grup pracowników, prowadzonych zarówno stacjonarnie w formie praktycznych szkoleń czy ćwiczeń, z użyciem środków dydaktycznych jak trenażer pożarowy, manekiny do resuscytacji, treningowe defibrylatory, jak i zdalnie, w formie gier interaktywnych w e-learningu. Pracownicy, stażyści i praktykanci przechodzą szkolenia wstępne BHP, zgodnie z treścią i tematyką określoną w programach szkoleń. Pracownicy LOTOSU niezależnie od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy odbywają szkolenia wstępne i okresowe.

W ramach dodatkowych szkoleń organizowanych dla pracowników na terenie zakładu pracownicy uczestniczą np. w ćwiczeniach przygotowujących do reagowania na awarie, w ćwiczeniach praktycznych udzielania pierwszej pomocy, osobom dorosłym jak i dzieciom, zasad prawidłowego korzystania z defibrylatorów AED czy zasad ewakuacji z budynków. Pracownicy mają również swobodny dostęp do konsultacji medycznych dotyczących chorób zawodowych jak i tych, które nie wynikają bezpośrednio z pracy zawodowej.

 • 403-6

Dodatkowo zapewniamy pracownikom edukację w postaci wewnętrznych szkoleń czy akcji promujących zdrowie i bezpieczeństwo.

Do najważniejszych szkoleń i akcji można zaliczyć m.in.:

 1. zajęcia z radzenia sobie z sytuacjami stresogennymi,
 2. inicjowanie akcji mających na celu propagowanie lub zapewnienie:
 • zdrowego odżywiania się,
 • rzucenia palenia,
 • bezpieczeństwa przy ręcznym przenoszeniu ciężarów,
 • aktywności i ćwiczeń fizycznych,
 • ergonomii w biurze,
 • organizacji prac na stanowisku pracy,
 • bezpiecznego użytkowania chemikaliów,
 • ochrony pracowników przed hałasem.

W Grupie LOTOS został wprowadzony m.in. program ochrony skóry pracowników, głównie z obszarów produkcji, który składa się z kilku etapów. Każdy etap ma inne zadanie:

 • ochrona skóry – stosowanie przed rozpoczęciem pracy środków ochrony skóry, które mają zabezpieczyć pracownika w przypadku kontaktu z różnymi substancjami obecnymi na stanowisku pracy, mogącymi wysuszać i drażnić skórę,
 • oczyszczanie skóry – stosowanie środków przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni skóry po zakończeniu pracy,

W ramach współpracy z LUXMED przygotowywane są również dla pracowników materiały edukacyjne dotyczące konkretnych tematów dbałości o zdrowie, np. akcje profilaktyki serca i układu krążenia czy zdrowia w czasie koronowirusa.

Aby minimalizować zagrożenie związane z pandemią COVID-19 spółki Grupy Kapitałowej zaproponowały swoim pracownikom testy diagnostyczne w kierunku COVID-19, tak aby pracownicy wracający z izolacji lub kwarantanny czuli się bezpiecznie i mieli pewność całkowitego powrotu do zdrowia.

W ramach działań związanych z ochroną zdrowia pracowników w pracy, dla grupy pracowników na stanowiskach administracyjnych, prowadzone są konsultacje i tzw. przeglądy ergonomiczne stanowisk pracy. Przeglądy te prowadzone są przez praktyków i personel posiadający wiedzę oraz doświadczenie z zakresu ergonomii. Pozwala to na właściwe zaprojektowanie i modernizację samego stanowiska pracy, jak i korygowanie błędów popełnianych przez pracowników pracujących nieergonomicznie.

Grupa LOTOS dba o bezpieczeństwo wykonawców i gości. Każda osoba wchodząca na teren zakładu zobowiązana jest zapoznać się z zasadami bezpiecznego postępowania na terenie rafinerii poprzez otrzymanie ulotki BHP (dla gości będących pod nadzorem pracownika) lub poprzez odbycie szkolenia w e-learningu w zakresie Ogólnych zasad bezpieczeństwa na terenie Grupy LOTOS i Szkolenie uprawniające do odbioru pisemnych zezwoleń. Szkolenia te są dostosowane do narodowości naszych wykonawców i są dostępne w 5 wersjach językowych, co ułatwia komunikację i podnosi efektywność tych szkoleń.

 • 403-7

Aby w sposób bardziej przystępny przybliżyć tematykę bezpieczeństwa i promować zdrowy tryb życia, co roku w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku organizowane są Dni BHP. 11. odsłona tej inicjatywy zorganizowana w 2020 r. były całkowicie nowym wydarzeniem, dostępnym dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS. Odbyły się one po raz pierwszy w formie on-line i trwały tydzień. Podczas tej nowoczesnej edycji Dni BHP pracownicy spółek Grupy Kapitałowej LOTOS mogli skorzystać z wielu gier i zabaw edukacyjnych, szkoleń on-line czy indywidualnych porad fizjoterapeutów. W przypadku tych ostatnich, celem wideo-konsultacji było m.in. przeciwdziałanie przeciążeniom związanym z wykonywaną pracą (np. praca siedząca), zmniejszenie lub wyeliminowanie dolegliwości bólowych, poprawa sylwetki, przygotowanie organizmu do powrotu do codziennej aktywności sportowej. Pracownicy otrzymali również dostęp do wspólnego treningu na żywo z trenerem personalnym, brali udział w szeregu webinarów, które dot. m.in. bezpieczeństwa podczas pracy zdalnej, diety a odporności, technik relaksacji i opanowania swojego oddechu, zarządzania swoją energią i dbałości o własny dobrostan. Pracownicy wspólnie uczestniczyli w projekcie wytypowania ciekawych tras rowerowych i dzielili się przepisami na zdrowe dania. Zdobywali punkty, lajkowali a najaktywniejsi otrzymali ciekawe „bezpieczne” nagrody. W poprzednich latach podczas Dni BHP prowadzone były np. badania diagnostyczne w kierunku wykrywania nowotworów, chorób oddechowych, dermatologii, chorób układu krwionośnego czy osteoporozy.

 • przeglądy BHP prowadzone przez kierownictwo;
 • testy nowej odzieży ochronnej z materiałów zapewniających większy komfort i o podwyższonych parametrach ochronnych; wdrożenie nowego obuwia ochronnego bezpiecznej klasy za kostkę; stosowanie wysokiej jakości środków ochrony indywidualnej dostosowanych do przepisów prawa i istniejących zagrożeń na stanowiskach pracy;
 • Minuta dla bezpieczeństwa – inicjatywa polegająca na rozpoczynaniu różnego rodzaju spotkań/szkoleń/odpraw od omówienia tematu związanego z BHP;
 • Lekcje bezpieczeństwa – prowadzone w ramach komunikacji BHP z pracownikami w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy, czy publikowane Alerty BHP kierowane do pracowników w przypadku wystąpienia niecodziennej sytuacji niebezpiecznej;
 • wizualizacja BHP na terenie rafinerii, m.in. oznakowanie bram, budynków, dróg, wejść na instalacje produkcyjne, lokalizacji punktów zbornych. Projekt wizualizacji BHP jest jednym z kluczowych elementów budowy kultury bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. Znaki bezpieczeń­stwa przekazują istotne informacje, które mają wpływ na zachowania pracowników, w tym przede wszystkim informują o występujących zagro­żeniach w miejscu pracy. Stosowane są wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy. Projekt w całości ma za zadanie takie oznakowanie miejsc, aby znaki podświadomie prowadziły pracownika/wykonawcę/gościa i wspierały jego bezpieczne zachowania oraz ostrzegały przed ewentualnymi zagrożeniami.
 • 403-9

W 2020 r. w Grupie Kapitałowej LOTOS miało miejsce 37 wypadków. Wszystkie wypadki były wypadkami indywidualnymi, z czego 33 zakończyły się zwolnieniem lekarskim. Większość miała związek z obsługą maszyn i urządzeń oraz pieszym poruszaniem się.

 • 403-10

W 2020 r. nie odnotowano żadnych nowych zgłoszeń choroby zawodowej wśród pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS.

Wyniki wyszukiwania