Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Kluczowe projekty rozwojowe Segmentu wydobywczego

Projekt B8
Zagospodarowanie złoża ropy naftowej na Morzu Bałtyckim

Projekt realizowany jest przez spółkę celową B8 Sp. z o.o. Baltic S.K.A. W 2020 roku ze złoża B8 wydobywano ropę naftową i współwystępujący gaz ziemny na średnim poziomie 3,7 tys. boe/d (+13% r/r). Równolegle, na przestrzeni 2020 roku prowadzone były prace związane z przekazaniem do eksploatacji Centrum Produkcyjnego na złożu B8.
W szczególności, zakończono uruchomienie bloków technologicznych Centrum Produkcyjnego oraz z sukcesem przeprowadzono 30 dniowy test bloków technologicznych separacji i przesyłu ropy, zasilania turbiną gazową (gazem złożowym) oraz systemu zatłaczania wody. Centrum Produkcyjne uzyskało Świadectwo Klasy PRS zgodnie z obowiązującą normą P105. W dniu 01 października 2020 roku Centrum Produkcyjnego zostało przekazane do eksploatacji. Ponadto, prowadzone były prace związane z uruchamianiem systemu sprężania gazu, umożliwieniem przesyłu gazu ze złoża B8 do elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie i zakończeniem projektu zagospodarowania złoża.

Kluczowe parametry projektu B8 (udział Grupy Kapitałowej LOTOS):

 • udział GK LOTOS 100%
 • rezerwy 2P 33,4 mln boe na dzień 31.12.2020 (91% ropa naftowa, 9% gaz ziemny)
 • aktualne wydobycie 3,5 tys. boe/d (4 kw. 2020 roku)

Pełna zdolność Centrum Produkcyjnego została osiągnięta w 4 kw. 2020 roku, jednak termin zwiększenia wolumenów wydobycia ropy do średniego poziomu 5,0 tys. boe/d w okresie 5 lat jest uzależniony od pełnej realizacji  zakładanych warunków technicznych oraz od sytuacji makroekonomicznej, w szczególności zaś od notowań ropy na globalnych rynkach.

Projekt Yme
Zagospodarowanie złoża ropy naftowej w Norwegii

Projekt Yme jest w zaawansowanej fazie zagospodarowania. Operatorem złoża jest firma Repsol, udział LOTOS Norge w projekcie wynosi 20%. W 4 kw. 2020 roku osiągnięto ważny kamień milowy dla terminowej realizacji prac. Platforma Maersk Inspirer, która będzie służyła wydobyciu ze złoża YME, została przeholowana ze stoczni Egrsund, gdzie prowadzone były prace związane z jej przebudową. 31 grudnia 2020 roku została pomyślnie posadowiona na złożu. Aktualnie realizowana jest faza rozruchów offshore, z podłączaniem i uruchamianiem systemów produkcyjnych. Zakładany obecnie termin rozpoczęcia wydobycia ze złoża Yme (ang. First Oil) to 4 kw. 2021 roku. Na harmonogram projektu mogą mieć wpływ ograniczenia związane z panującą pandemią Covid-19, a także identyfikowane ryzyka prac na morzu, w tym m.in.: wydłużony okres prac związanych z fazą rozruchów oraz infrastrukturą podwodną, a także okna pogodowe wpływające na możliwość wykonania prac na morzu w warunkach zimowych.

Kluczowe parametry projektu Yme (udział LOTOS)

 • udział GK LOTOS 20%
 • rezerwy 2P 12,5 mln boe/d na dzień 31 grudnia 2020 (100% ropa naftowa)
 • rozpoczęcie wydobycia 4 kwartał 2021 roku
 • planowane wydobycie 5,0 tys. boe/d (średnia 5-letnia od uruchomienia produkcji)
 • operator Repsol Norge AS

Projekt B4/B6
Zagospodarowanie złóż gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim

Projekt B4/B6 dotyczy zagospodarowania złóż gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim, przy współpracy z partnerem, firmą CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Projekt realizowany jest poprzez spółki celowe Baltic Gas Sp. z o.o. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. k. Udział LOTOS w projekcie wynosi 51%. Zasoby wydobywalne złóż B4/B6 w kategorii 2C szacowane są na poziomie 4,8 mld m³ gazu (udział 100%). Finalna decyzja inwestycyjna (ang. Final Investment Decision, FID) nie została jeszcze podjęta, prowadzone są prace przygotowawcze.

Projekt jest zdefiniowany od strony technicznej. Jednak trudna sytuacja związana ze skutkami pandemii COVID-19, perturbacjami na rynku wykonawców oraz gwałtownym spadkiem cen surowców nie sprzyja podjęciu FID w aktualnych warunkach rynkowych. Podjęcie FID i uruchomienie etapu konstrukcyjno-budowlanego planowane jest po ustąpieniu warunków kryzysu i obniżeniu ryzyk realizacyjnych. W międzyczasie finalizowane są postępowania formalno-administracyjne, niezbędne dla efektywnej realizacji projektu. W szczególności, w 2020 roku realizowano następujące kluczowe prace: (i) realizowano proces związany z pozyskaniem wymaganych zgód administracyjnych i środowiskowych oraz aktualizacją koncesji wydobywczych; (ii) uzyskano zatwierdzenie zmian koncesji wydobywczych, (iii) uzyskano decyzję środowiskową dla zakładu lądowego; (iv) uruchomiono przygotowania do wykonania badań archeologicznych wzdłuż trasy planowanego gazociągu, (v) uzyskano zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pod budowę platform; (vi) wykonano specjalistyczne badania geotechniczne pod posadowienie platform; (vii) prowadzono prace nad umowami sprzedaży produktów naftowych z B4/B6, uzgadniano z Grupą LOTOS główne warunki handlowe umów na sprzedaż produktów.

Kluczowe parametry projektu B4/B6 (udział LOTOS):

 • udział LOTOS 51%
 • zasoby 2C 17,9 mln boe na dzień 31 grudnia 2020 roku
 • decyzja inwestycyjna zależna od rozwoju sytuacji rynkowej
 • planowane wydobycie 4,3 tys. boe/dzień (średnia 5-letnia od uruchomienia produkcji)

Projekt rozwojowy NOAKA
Planowane zagospodarowanie złóż w obszarze Greater Heimdal w Norwegii

Projekt NOAKA dotyczy zagospodarowania odkrytych złóż w obszarze na północ od Heimdal: Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Liatårnet, Rind, Fulla oraz Froy, ze średnim udziałem LOTOS na poziomie 10% i operatorem AkerBP, a także złóż Krafla oraz Askja, w których LOTOS nie posiada udziałów, a których operatorem jest firma Equinor. Projekt znajduje się na etapie opracowania optymalnej koncepcji zagospodarowania złóż. W 2 kw. 2020 roku osiągnięto istotny kamień milowy dla realizacji projektu: 11 czerwca AkerBP i Equinor zawarły porozumienie w sprawie warunków komercyjnych realizacji projektu. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia prac nad przygotowaniem Planu Zagospodarowania Złóż (ang. Plan for Development and Operation, PDO). Harmonogram projektu zakłada wypracowanie PDO i przedłożenie do zatwierdzenia władz norweskich do końca 2022 roku.

NOAKA jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych na Szelfie Norweskim, z łącznym potencjałem ponad 500 mln boe zasobów wydobywalnych (udział 100%). Dla Grupy LOTOS projekt stanowi bazę do długofalowego rozwoju w Norwegii, przy współpracy z kluczowymi operatorami na Szelfie – AkerBP i Equinor.

Planowane postoje w 2021 roku

 • obszar Heimdal: zaplanowany postój w 2 kw. z uwagi na prace konserwacyjne Forties Pipeline System (21 dni);
 • obszar Sleipner: zaplanowany postój w 3 kw. z uwagi na prace modernizacyjne infrastruktury (21 dni).
 • zaplanowany jeden cykliczny krótki postój na złożu B3 w 2 kw. związany z odpięciem tankowca i rozładunkiem ropy (3 dni).

Wyniki wyszukiwania