Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Determinuje nas zrównoważony rozwój

Jesteśmy świadomi naszego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego jako firma społecznie odpowiedzialna w swojej działalności kierujemy się zasadami etycznymi.

Bardzo istotne jest dla nas przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak ISO 26000, w zakresie ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Poprzez naszą działalność wspieramy również Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDG) oraz przestrzegamy Zasad United Nations Global Compact.

Grupa LOTOS a Cele Zrównoważonego Rozwoju

LOTOS, jako firma odpowiedzialna ze strategicznym podejściem do zarządzania zrównoważonym rozwojem, w swojej działalności uwzględnia również otoczenie społeczne i środowiskowe. Efektem naszego podejścia jest podjęcie zobowiązania do wsparcia realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), ogłoszonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy Grupy Kapitałowej LOTOS

Od dawna jesteśmy liderem we wdrażaniu zrównoważonego podejścia w działalności biznesowej. Również w tak ważnym aspekcie, jak współpraca na rzecz naszej wspólnej planety i przyszłości kolejnych pokoleń, nie mogło nas zabraknąć. Chcemy swoimi działaniami dawać przykład zarówno innym firmom, jak i naszym pracownikom oraz klientom, że warto wspólnie realizować przedsięwzięcia na rzecz zrównoważonej przyszłości. Właśnie taką wizję zakładają Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Filary naszego strategicznego podejścia do zrównoważonego rozwoju:

  • odpowiedzialność społeczna
  • odpowiedzialność za środowisko naturalne
  • odpowiedzialność biznesowa
  • 203-2
  • 103-1
  • 103-3

Jako jedna ze strategicznych firm dla polskiej gospodarki, Grupa Kapitałowa LOTOS bardzo silnie oddziałuje na swoje otoczenie, zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Dla LOTOSU niezwykle ważne jest, by działalność biznesowa uwzględniała potrzeby społeczeństwa oraz wyzwania środowiskowe występujące w obszarach oddziaływania. Jesteśmy drugą największą spółką paliwową w Polsce i mamy kluczowe znaczenie dla kraju jako pracodawca, podatnik, sponsor, darczyńca, partner dla licznych dostawców, instytucji i organizacji. Współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Jako stabilny pracodawca w regionie, LOTOS zapewnia miejsca pracy wielu mieszańcom okolic naszych zakładów produkcyjnych. Dodatkowo, poprzez współpracę z kontrahentami z regionu przyczyniamy się do budowy oraz utrzymywania miejsc pracy dla naszych partnerów biznesowych. Jesteśmy bardzo ważnym płatnikiem podatków w regionach naszego oddziaływania. Od lat zasilamy budżet Gdańska odprowadzając podatki do kasy miasta. W 2019 r. kwota ta wyniosła 189 941 000 zł, natomiast w 2020 r. kwota z tytułu podatków wyniosła aż 213 216 000 zł.

213 mln zł
podatki odprowadzone do kasy Gdańska w 2020 r.

Jednocześnie dążymy do przyczyniania się do trwałego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, istotnych dla interesariuszy, m.in. w aspekcie środowiskowym – nowe, ekologiczne inwestycje przyczyniają się do poprawy klimatu. Dla przykładu, wdrożenie programu LDAR (Leak Detection and Repair) do wykrywania i usuwania nieszczelności w obrębie instalacji produkcyjnych oraz budowa nowej instalacji VRU (vapour recovery unit) do odzysku oparów z nalewu cystern zapewniają lepszą kontrolę i redukcję emisji niezorganizowanej węglowodorów do powietrza.

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS również bardzo intensywnie angażują się w działania na rzecz otoczenia. Wraz z mieszkańcami sąsiadujących miejscowości tworzą społeczność, która bardzo często integruje biznes, samorządy i szkolnictwo wyższe. Takie inicjatywy przynoszą długotrwałe korzyści wszystkim uczestnikom relacji.

Wyniki wyszukiwania