Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Organizacja Obszaru Poszukiwań i Wydobycia

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Segment wydobywczy Grupy LOTOS był zorganizowany zgodnie ze strukturą biznesową przedstawioną na poniższym schemacie.

Struktura biznesowa Segmentu wydobywczego   

Źródło: Spółka

Działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Grupie Kapitałowej LOTOS prowadzą dwa wyspecjalizowane podmioty: LOTOS Petrobaltic oraz LOTOS Upstream.

LOTOS Upstream (tzw. „LUPS”) realizuje plany rozwojowe w oparciu o swoje spółki zależne: LOTOS E&P Norge AS (działalność na Szelfie Norweskim), AB LOTOS Geonafta wraz ze swoimi spółkami zależnymi (działalność na obszarach lądowych Litwy), a także Baltic Gas sp. z o.o. oraz Baltic Gas i wspólnicy sp. z o.o. sp.k. (spółki celowe powołane do realizacji projektu zagospodarowania złóż gazu ziemnego B4/B6 na Morzu Bałtyckim). Spółka LOTOS Upstream UK Ltd została utworzona jako wehikuł potencjalnego rozwoju działalności poszukiwawczo – wydobywczej w Wielkiej Brytanii. W 2020 roku podjęto jednak decyzję o wycofaniu się z planów rozwoju na Szelfie Brytyjskim. Od 25 listopada 2020 roku spółka LOTOS Upstream UK znajduje się formalnie w likwidacji.

LOTOS Petrobaltic wraz ze swoimi spółkami zależnymi koncentruje się na działalności poszukiwawczo-wydobywczej oraz operacyjno-serwisowej w obszarze bałtyckim, tj.: eksploatacji złoża B3, zagospodarowaniu złoża B8 w celu uruchomienia pełnej produkcji, realizacji projektów poszukiwawczych na Morzu Bałtyckim oraz koncesjach lądowych w Polsce. Równolegle, LOTOS Petrobaltic podejmuje inicjatywy rozwojowe w zakresie m.in. wykorzystania kompetencji inżyniersko-wykonawczo-projektowych i świadczenia usług dla sektora offshore. Podejmowane działania rozwojowe mają na celu zdywersyfikowanie przedmiotu działalności i źródeł przychodów.

Wyniki wyszukiwania