Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Wybrane dane finansowe

mln PLN mln EUR
za rok 2020 za rok 2019 za rok 2020 za rok 2019
Przychody ze sprzedaży 20.908,6 29.493,3 4.673,1 6.856,0
Zysk/(Strata) operacyjny (a) (1.396,8) 1.969,7 (312,2) 457,9
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1.652,8) 1.692,2 (369,4) 393,4
Zysk/(Strata) netto (1.146,2) 1.152,9 (256,2) 268
Zysk/(Strata) netto prypisany(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.146,2) 1.152,9 (256,2) 268
Zysk/(Strata) netto przypisany(a) udziałom niekontrolującym
Całkowite dochody/(straty) ogółem (956,7) 1.235,2 -213,8 287,1
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (956,7) 1.235,2 -213,8 287,1
Całkowite dochody/(sraty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.869,9 2.130,2 641,4 495,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.388,5) (407,9) (310,3) (94,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1.089,8) (2.141,2) (243,6) (497,7)
Przepływy pieniężne netto razem 391,6 (418,9) 87,5 (97,3)
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (6,2) 6,24 (1,39) 1,45
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotówkach/EUR) (6,2) 6,24 (1,39) 1,45

mln PLN mln EUR
Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2019
Aktywa razem 21.856,4 23.672,1 4.736,2 5.558,8
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11.573,7 12.715,3 2.508,0 2.985,9
Udziały niekontrolujące 0,1 0,1 0 0
Kapitał własny razem 11.573,8 12.715,4 2.508,0 2.985,9
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczy:

na dzień 31.12.2020 na dzień 31.12.2019
1 EUR=4,6148 PLN 1 EUR=4,2585 PLN
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:

za rok 2020 za rok 2019
1 EUR=4,4742 PLN 1 EUR=4,3018 PLN

Rok 2020 był okresem, w którym zarządzaliśmy finansowymi ekstremami naszej Grupy Kapitałowej. Rekordowo wysokie marże rafineryjne poprzedzały trudny okres wyjątkowo niskich ich poziomów. Notowania ropy naftowej oraz rynkowe ceny gazu ziemnego testowały niespotykane do tej pory poziomy. W tych okolicznościach wsparcie służb finansowych każdej organizacji koncentruje się na zabezpieczeniu płynności i identyfikacji działań, które pozwolą przeprowadzić ją przez okres kryzysu. Uruchomiony w całej Grupie Kapitałowej LOTOS wewnętrzny projekt Tarczy Antykryzysowej LOTOS, pozwolił na osiągnięcie wymiernych korzyści płynnościowych, których poziom przekroczył miliard złotych. Dzięki wspólnym, często trudnym, projektom nie byliśmy zmuszeni do restrukturyzacji naszego zatrudnienia, a mając świadomość materializującego się w okresach rynkowej zmienności ryzyka zatorów płatniczych, stanowiliśmy bezpieczny filar finansowy dla naszych dostawców.

Z tych trudnych okoliczności Grupa Kapitałowa LOTOS wychodzi ze znacząco obniżonym poziomem zadłużenia, co optymistycznie pozwala nam spojrzeć na perspektywy przyszłego, dynamicznego rozwoju.

Łukasz Minuth
Dyrektor wykonawczy ds. finansów

Wyniki wyszukiwania