Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Asortymentowa struktura sprzedaży segmentu produkcji i handlu

W 2020 roku segment produkcji i handlu Grupy Kapitałowej LOTOS sprzedał 10 960 tys. ton produktów (o 4,4% mniej niż w 2019 roku). Dominująca część wolumenu sprzedaży, tj. 9 137 tys. ton (czyli 83,4%) trafiła na krajowy rynek. Krajowa sprzedaż wzrosła o 2,2%, zaś eksport spadł o 27,9% w porównaniu z 2019 rokiem.

Główną część wolumenu sprzedaży stanowił olej napędowy, którego sprzedano 6 046 tys. ton (wzrost sprzedaży o 1,9%). Był on prawie w całości sprzedany krajowym nabywcom (98%). Istotny udział w strukturze wolumenowej sprzedaży miały także benzyny, których upłynniono 1 643 tys. ton (spadek wolumenu o 0,3%). Mniej sprzedano także produktów ciężkich (982 tys. ton, spadek wolumenu o 45,4%), głównie na skutek spadku sprzedaży zagranicznej, która miała główny udział w sprzedaży tej kategorii produktów.

Struktura asortymentowa sprzedaży segmentu produkcji i handlu (w t)

2020 2019
kraj eksport ogółem kraj eksport ogółem
Benzyny 1 447 539 195 528 1 643 066 1 411 177 236 049 1 647 227
Benzyna do pirolizy 0 567 401 567 401 0 474 031 474 031
Reformat 0 43 867 43 867 0 0 0
Olej napędowy 5 912 456 133 837 6 046 294 5 932 327 0 5 932 327
Paliwo bunkrowe 109 331 0 109 331 94 537 0 94 537
Olej opałowy lekki 235 141 0 235 141 228 816 0 228 816
Produkty ciężkie 528 047 454 395 982 443 528 637 1 269 442 1 798 080
Jet 75 086 153 538 228 624 192 200 252 508 444 707
Oleje smarowe 34 570 42 673 77 243 26 752 42 295 69 047
Oleje bazowe 13 166 166 987 180 153 12 310 174 880 187 189
LPG 246 785 975,318 247 760 243 252 0 243 252
Pozostałe ropopochodne 534 643 63 581 598 224 265 724 79 747 345 471
SUMA 9 136 763 1 822 784 10 959 547 8 935 732 2 528 951 11 464 683
Ropa naftowa (materiał) 80 583 80 583 0 0
SUMA 9 217 346 1 822 784 11 040 130 8 935 732 2 528 951 11 464 683

Źródło: Spółka

Wyniki wyszukiwania