Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Indeks wskaźników GRI

GRI:
  • 102-55

Nazwa standardu GRI Nr wskaźnika Nazwa wskaźnika Stopień raportowania Komentarz/miejsce w raporcie
GRI 101 Informacje podstawowe 2016 GRI 101 Informacje podstawowe
UJAWNIENIA PROFILOWE [GENERAL STANDARD DISCLOSURES]
GRI 102 Wskaźniki profilowe 2016 Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Pełny
GRI 102-2 Główne marki, produkty lub usługi Pełny Produkty i usługi
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny O raporcie
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów Pełny Produkty i usługi
GRI 102-5 Forma własności i forma prawna organizacji Pełny
GRI 102-6 Obsługiwane rynki Pełny Produkty i usługi
GRI 102-7 Skala działalności Pełny Produkty i usługi
GRI 102-8 Informacja o pracownikach Pełny Struktura zatrudnienia
GRI 102-9 Łańcuch wartości Pełny Łańcuch wartości
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Pełny
GRI 102-11 Zasada ostrożności Pełny
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Pełny Członkostwa w organizacjach branżowych i CSR
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Pełny Członkostwa w organizacjach branżowych i CSR
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102-15 Najważniejsze wpływy, jakie organizacja ma na otoczenie, ryzyka i szanse Pełny Strategia wobec zmian klimatu
Etyka i uczciwość
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji Pełny
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Pełny
Ład organizacyjny
GRI 102-18 Struktura zarządzania Pełny Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego

Struktura zarządzania

GRI 102-19 Organy delegujące Pełny Struktura zarządzania
GRI 102-20 Organy zarządcze odpowiedzialne za obszary ESG Pełny Struktura zarządzania
GRI 102-22 Skład najwyższych ciał zarządczych Pełny Struktura zarządzania
GRI 102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego Pełny Struktura zarządzania
GRI 102-24 Procedury wyboru najwyższych organów zarządczych Pełny Struktura zarządzania
GRI 102-28 Metody oceny skuteczności najwyższych struktur zarządczych Pełny Struktura zarządzania
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji Pełny Człowiek na pierwszym miejscu
GRI 102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Pełny Wynagrodzenia i benefity
GRI 102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny Człowiek na pierwszym miejscu
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy Pełny Człowiek na pierwszym miejscu

Relacje ze społecznościami lokalnymi

GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Pełny O raporcie
Informacje o raporcie
GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Pełny Łańcuch wartości

Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego

GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu Pełny O raporcie
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu Pełny O raporcie
GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt Pełny O raporcie
GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu Pełny O raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania Pełny O raporcie
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu Pełny
GRI 102-52 Cykl raportowania Pełny O raporcie
GRI 102-53 Kontakt w sprawie raportu Pełny O raporcie
GRI 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards Pełny O raporcie
GRI 102-55 Indeks treści GRI Pełny Indeks wskaźników GRI
GRI 102-56 Weryfikacja zewnętrzna Pełny O raporcie
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
Aspekty ekonomiczne
Wyniki ekonomiczne
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Strategia „Stabilizacja
i Bezpieczny Rozwój”
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Strategia „Stabilizacja
i Bezpieczny Rozwój”
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Strategia „Stabilizacja
i Bezpieczny Rozwój”
GRI 201 Wyniki ekonomiczne 2016 GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) i podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa, inwestycje społeczne) Pełny Kluczowe czynniki efektywności
GRI 201-2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych Pełny Strategia wobec zmian klimatu
GRI 201-3 Pokrycie zobowiązań emerytalnych organizacji wynikających z programów o zdefiniowanych świadczeniach Pełny Wynagrodzenia i benefity
Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Determinuje nas zrównoważony rozwój
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Determinuje nas zrównoważony rozwój
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Determinuje nas zrównoważony rozwój
GRI 205 Zapobieganie korupcji 2016 GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny (rozwój obszarów ubogich, dostępność produktów i usług dla osób o niskich dochodach, miejsca pracy w łańcuchu dostaw) Pełny Determinuje nas zrównoważony rozwój
Zapobieganie korupcji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Etyka i przeciwdziałanie korupcji
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Etyka i przeciwdziałanie korupcji
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Etyka i przeciwdziałanie korupcji
GRI 205 Zapobieganie korupcji 2016 GRI 205-1 Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka Pełny Etyka i przeciwdziałanie korupcji
GRI 205-2 Odsetek pracowników przeszkolonych w zakresie polityk i procedur antykorupcyjnych organizacji Częściowy Etyka i przeciwdziałanie korupcji
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Pełny Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Zachowania antykonkurencyjne
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Etyka i przeciwdziałanie korupcji
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Etyka i przeciwdziałanie korupcji
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Etyka i przeciwdziałanie korupcji
GRI 205 Zapobieganie korupcji 2016 GRI 206-1 Kroki prawne podjęte wobec organizacji z powodu naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych Pełny Etyka i przeciwdziałanie korupcji
Aspekty środowiskowe
Materiały i surowce
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Surowce
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Surowce
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Surowce
GRI 301 Materiały 2016 GRI 301-1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości Pełny Surowce
Energia
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Wytwarzanie i zużycie energii
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Wytwarzanie i zużycie energii
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Wytwarzanie i zużycie energii
GRI 302 Energia 2016 GRI 302-1 Zużycie energii (elektrycznej, cieplnej, do chłodzenia, pary) wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych Pełny Wytwarzanie i zużycie energii
GRI 302-3 Intensywność zużycia energii Pełny Wytwarzanie i zużycie energii
GRI 302-4 Zmniejszenie zużycia energii Pełny Wytwarzanie i zużycie energii
Woda i ścieki
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Woda i ścieki
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Woda i ścieki
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Woda i ścieki
GRI 303 Woda i ścieki 2018 GRI 303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym Pełny Woda i ścieki
GRI 303-3 Pobór wody Pełny Woda i ścieki
Emisje
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Emisje do atmosfery
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Emisje do atmosfery
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Emisje do atmosfery
GRI 305 Emisje 2016 GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (ze źródeł będących własnością organizacji raportującej lub przez nią kontrolowanych) Pełny Emisje do atmosfery
GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (powstałe podczas wytwarzania zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej, cieplnej, chłodzącej i pary zużytych przez organizację) Pełny Emisje do atmosfery
GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Pełny Emisje do atmosfery
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych Pełny Emisje do atmosfery
GRI 305-6 Emisje substancji zubożających warstwę ozonową Pełny Emisje do atmosfery
GRI 305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza Pełny Emisje do atmosfery
OG 6 Objętość spalonych w pochodni na wolnym powietrzu i wypuszczonych do atmosfery węglowodorów Pełny Emisje do atmosfery
Odpady
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Odpady
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpady
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpady
Suplement sektorowy OG 7 Ilość powstałych odpadów wiertniczych (płuczki wiertniczej oraz zwiercin) oraz sposoby postępowania z nimi i ich utylizacji Pełny Odpady
Zgodność z regulacjami środowiskowymi
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju
GRI 307 Zgodność z regulacjami środowiskowymi GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska Pełny Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju
Aspekty społeczne
Zatrudnienie
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Polityka personalna
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Polityka personalna
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Polityka personalna
GRI 401 Zatrudnienie 2016 GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Pełny Struktura zatrudnienia
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności (np.. Ubezpieczenia, opieka zdrowotna etc.) Pełny Wynagrodzenia i benefity
Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Polityka personalna

Wynagrodzenia i benefity

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Polityka personalna

Wynagrodzenia i benefity

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Polityka personalna

Wynagrodzenia i benefity

GRI 402 Stosunki pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą 2016 GRI 402-1 Minimalne okresy wypowiedzenia w związku ze zmianami operacyjnymi, z uwzględnieniem informacji, czy są one określone w umowach zbiorowych Pełny Wynagrodzenia i benefity
BHP
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403 BHP 2018 GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Pełny Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pełny Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Pełny Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy Pełny Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Pełny Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-9 Urazy związane z pracą Pełny Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-10 Problemy zdrowotne związane z pracą Pełny Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenia i edukacja
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Rozwój i edukacja
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Rozwój i edukacja
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Rozwój i edukacja
GRI 404 Szkolenia i edukacja 2016 GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników Pełny Rozwój i edukacja
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Pełny Rozwój i edukacja
GRI 404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, z podziałem na płeć oraz kategorię pracowników Pełny Rozwój i edukacja
Różnorodność i równość szans
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Zarządzanie różnorodnością
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zarządzanie różnorodnością
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zarządzanie różnorodnością
GRI 405 Różnorodność i równość szans 2016 GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Pełny Zarządzanie różnorodnością

Struktura zarządzania

Społeczności lokalne
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Relacje ze społecznościami lokalnymi
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Relacje ze społecznościami lokalnymi
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Relacje ze społecznościami lokalnymi
GRI 413 Społeczności lokalne 2016 GRI 413-1 Procent zakładów z wdrożonymi programami zaangażowania lokalnej społeczności, ocenami oddziaływania i programami rozwoju (oceny oddziaływania na społeczności, rozwój lokalnych społeczności, konsultacje, angażowanie interesariuszy) Pełny Relacje ze społecznościami lokalnymi
wskaźnik własny 1 Działalność Fundacji LOTOS Pełny Działalność Fundacji LOTOS
wskaźnik własny 2 Działalność sponsoringowa i charytatywna Pełny Działalność sponsoringowa
wskaźnik własny 3 Wolontariat pracowniczy Pełny Wolontariat pracowniczy
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Produkty i usługi
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Produkty i usługi
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Produkty i usługi
GRI 416 Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 2016 GRI 416-1 Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta Pełny Produkty i usługi
Integralność środków trwałych i bezpieczeństwo procesów
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne Etyczny łańcuch dostaw
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Etyczny łańcuch dostaw
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Etyczny łańcuch dostaw
Suplement sektorowy OG 13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności Pełny Etyczny łańcuch dostaw

Wyniki wyszukiwania