Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Wynagrodzenia i benefity

 • 401-2

Spółka oferuje swoim pracownikom warunki wynagradzania uwzględniające:

 • opłacanie pracowników stosownie do rodzaju wykonywanej przez nich pracy oraz kwalifikacji i kompetencji wymaganych do jej wykonania
 • różnicowanie indywidualnych wynagrodzeń pracowników w powiązaniu z ich wynikami pracy
 • realizację na oczekiwanym poziomie wyznaczonych celów i zadań
 • nagradzanie pracowników za szczególne osiągnięcia zawodowe skutkujące znaczną, nieoczekiwaną wartością dodaną dla spółki

Poza wynagrodzeniem zasadniczym, pracownikom przysługują dodatkowe wynagrodzenia naliczane i wypłacane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, tj. za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w porze nocnej.

Pracownicy mogą otrzymać indywidualną premię roczną według zasad określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) oraz nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia zawodowe. Raz w roku przeprowadzany jest okresowy przegląd płac.

Jednocześnie LOTOS dba o rozwój zawodowy pracowników, oferując indywidualne plany szkoleniowe oraz zapewniając pracownikom o dużym potencjale rozwojowym awanse i ścieżki kariery.

Pracownicy mają możliwość:

 • korzystania ze świadczeń medycznych i dentystycznych dla pracownika oraz członków jego najbliższej rodziny,
 • korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w wysokości składki pokrywanej przez Grupę LOTOS na rzecz wszystkich pracowników,
 • rozwijania się w ramach Akademii LOTOS, która oferuje szkolenia, programy rozwojowe, kulturę dzielenia się wiedzą, dofinansowanie do studiów oraz nauki języków obcych,
 • zakupu Karty Multisport i OK System,
 • skorzystania ze zniżki na stacjach paliw LOTOS,
 • udziału w firmowych sekcjach sportowych, m.in.: siatkarskiej, żeglarskiej, tenisa ziemnego, piłki nożnej, kręgli, szachów oraz LOTOS Running Team.
 • 102-41

Okresowo weryfikujemy system wynagrodzeń na podstawie raportów płacowych wiodących firm doradczych oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego. W 2019 r. stworzyliśmy nowy system zaszeregowania pracowników. Wartościowanie objęło wszystkie stanowiska występujące w spółce – począwszy od najwyższego kierownictwa po stanowiska wykonawcze. Stało się to następnie podstawą do walidacji oraz budowy nowego taryfikatora wynagrodzeń. Od 11 grudnia 2019 r. w Grupie LOTOS obowiązuje zaktualizowany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Grupy LOTOS, którym objętych jest 100% pracowników.

 • 402-1
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Pracownicy zgodnie z zapisami warunków umów o pracę mają ustalone określone okresy wypowiedzenia. Okresy te są również określone w Regulaminie Pracy i uzależnione są od stażu pracy – zgodnie z Kodeksem pracy. Mogą być korzystniejsze w drodze negocjacji z Pracodawcą.

 • 201-3

Pracownicy Grupy LOTOS mają możliwość budowania dodatkowego kapitału emerytalnego ze składek opłacanych przez pracodawcę dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie z funduszem inwestycyjnym. Od 2019 r. Grupa LOTOS realizuje Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

W 2020 r. stosunek wynagrodzenia najwyżej zarabiającej jednostki w Grupie LOTOS do mediany wynagrodzeń pozostałych pracowników wyniósł 7,37 i był o 3% niższy niż w 2019 r.

Wyniki wyszukiwania