Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(sporządzone metodą pośrednią)

Nota 2020 2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/(Strata) netto (1.146,2) 1.152,9
Korekty: 4.338,1 1.780,1
Podatek dochodowy 10.1 (506,6) 539,3
Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 14 1,9 (4,2)
Amortyzacja 9.1 1.089,9 909,3
(Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych 182,8 156,3
Odsetki i dywidendy 159,4 191,8
(Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej 142,2 47,7
Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 9.4; 9.3 904.8 (61.1)
Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych 9.5 (65.7) (15.8)
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu należności z tytułu dostaw i usług 915.2 (728.7)
Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów 24,5 48.2
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów 1.358.2 (8.1)
(Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (304.7) 27,1
Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw 399.5 634
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych 36.7 44.3
Podatek dochodowy zapłacony (322,0) (802.8)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.869,9 2.130,2
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Dywidendy otrzymane 2,4 8,2
Odsetki otrzymane 5,1
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych 4,5 0,6
Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych (895,4) (805,0)
Wniesienie wkładów pieniężnych – wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności 14 (7,0) (17,3)
Nabycie udziałów (300,0)
Udzielone pożyczki (200,0)
Depozyty zabezpieczające 1,7 (49,7)
Środki przeznaczone na koszty przyszłej likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego (28,7) 394,6
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 34,0 55,6
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.388,5) (407,9)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów 22 74,4 283,4
Otrzymane dotacje 15 0,5
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 22 (571,5) (1.359,2)
Zapłacone odsetki (196,8) (242,3)
Zapłacone dywidendy 12 (184,9) (554,6)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu (214,6) (194,4)
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych (11,4) (74,6)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.089,8) (2.141,2)
Przepływy pieniężne netto razem 391,6 (418,9)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 15,2 (2,8)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 406,8 (421,7)
Środki pieniężne na początek okresu 1.516,6 1.938,3
Środki pieniężne na koniec okresu 17 1.923,4 1.516,6

Wyniki wyszukiwania