Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota 2020 2019
Przychody ze sprzedaży 8.1 20.908,6 29.493,3
Koszt własny sprzedaży 9.1 (19.441,7) (25.649,1)
Zysk na sprzedaży 1.466,9 3.844,2
Koszty sprzedaży 9.1 (1.412,9) (1.425,6)
Koszty ogólnego zarządu 9.1 (521,0) (490,8)
Pozostałe przychody 9.3 80,3 134,6
Pozostałe koszty 9.4 (1.005,4) (56,4)
(Strata)/Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 9.7 (4,7) (36,3)
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (1.396,8) 1.969,7
Przychody finansowe 9.5 125,8 70,1
Koszty finansowe 9.6 (370,5) (351,8)
(Strata)/Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 9.7 (9,4)
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 14 (1,9) 4,2
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1.652,8) 1.692,2
Podatek dochodowy od osób prawnych 10.1 (506,6) (539,3)
Zysk/(Strata) netto (1.146,2) 1.152,9
Inne całkowite dochody/(straty)
Pozycje, które w przyszłości mogą zostać zreklasyfikowane do wyniku: 195,9 91,2
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 16,7 6,6
Zabezpieczenia przepływów pieniężnych 20 221,2 104,5
Podatek dochodowy dotyczący zabezpieczenia przepływów pieniężnych 10.1 (42,0) (19,9)
Pozycje, które w przyszłości nie zostaną zreklasyfikowane do wyniku: (6,4) (8,9)
Zyski/(Straty) aktuarialne z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 24.2 (7,8) (10,9)
Podatek dochodowy dotyczący zysków/(strat) aktuarialnych z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia 10.1 1,4 2,0
Inne całkowite dochody/(straty) netto 189,5 82,3
Całkowite dochody/(straty) ogółem (956,7) 1.235,2
Zysk/(Strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 (1.146,2) 1.152,9
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (956,7) 1.235,2
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej na jedną akcję (w złotych)
Średnia ważona liczba akcji w milionach sztuk 11 184,9 184,9
– podstawowy/(a) 11 (6,2) 6,24
– rozwodniony/(a) 11 (6,2) 6,24

Wyniki wyszukiwania