Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Nowoczesność i efektywność w wydobyciu i przerobie ropy

W celu poprawy efektywności handlowej, nieustająco optymalizujemy procesy rafineryjne i logistyczne.

W podstawowej działalności koncentrujemy się na trzech obszarach:

  • poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów
  • przerobie ropy naftowej
  • handlu produktami naftowymi

Zadaniem obszaru jest pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związana z tym działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.

Jesteśmy jedynym koncernem prowadzącym wydobycie w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Poza krajem wydobywamy surowce na Norweskim Szelfie Kontynentalnym oraz na terytorium Litwy.

Zadaniem obszaru jest przerób surowca oraz wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, jak również ich sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz działalność pomocnicza, transportowa i serwisowa.

Działalność handlowa Grupy Kapitałowej LOTOS w 2020 r. prowadzona była w ramach Grupy LOTOS oraz jej spółek zależnych: LOTOS Paliwa, LOTOS Oil, LOTOS Asfalt, LOTOS-Air BP. Jesteśmy efektywni – nowe technologie, które wykorzystujemy w procesach produkcyjnych, pozwalają nam przetworzyć aż 95% z każdej baryłki ropy w paliwa wysokiej jakości. Z pozostałych 5%, tzw. ciężkiej pozostałości po przerobie, powstaje asfalt, który sprzedajemy naszym kontrahentom.

Choć sprawne reagowanie na nagłe i niestandardowe zdarzenia w Pionie Optymalizacji Łańcucha Dostaw to codzienność, jednak ich zakres i dynamika w 2020 roku były niezwykłym wyzwaniem. Drastyczny spadek marż na przerobie ropy, szczególnie na średnich destylatach oraz załamanie popytu na paliwa wiosną wymagały od nas nie tylko błyskawicznej reakcji, ale i wdrożenia całego szeregu niestandardowych działań w dostosowaniu pracy rafinerii. Z uwagi na gwałtowne zmiany w otoczeniu zwiększyliśmy częstotliwość spotkań, pogłębiliśmy analizy rynkowe i optymalizacyjne. Wydarzenia ubiegłego roku to dla nas cenne doświadczenie na przyszłość.

Zbigniew Sobolewski
Dyrektor ds. optymalizacji łańcucha dostaw i informacji rynkowej

Mapa Obszaru Wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS

Zakontraktowanie materiałów i usług dla służb technicznych i produkcyjnych Grupy LOTOS S.A. na potrzeby postoju remontowego 2021/2022 było największym wyzwaniem, przed którym stanął Pion Zakupów w 2020 r. Przeprowadzenie prac remontowych na rafinerii w pełnym, zaplanowanym zakresie i w założonym terminie świadczy, że temu wyzwaniu sprostaliśmy. Mnie jako osobę zarządzającą szczególnie cieszy pozytywna ocena naszej pracy przez instytucje zewnętrzne. Mam tu na myśli NIK, który w 2020 roku skontrolował 1800 postępowań zakupowych, przeprowadzonych w latach 2016-2020, nie stwierdzając żadnych nieprawidłowości.

Łukasz Magin
Dyrektor ds. zakupów

Wyniki wyszukiwania