Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Łańcuch wartości

GRI:

Działalność w Grupie Kapitałowej LOTOS opiera się na modelu zarządzania segmentowego, który buduje pełen łańcuch tworzenia wartości – od wydobycia po sprzedaż gotowych produktów.

  • 102-9

Realizujemy nasze działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i polityką bezpieczeństwa energetycznego. Dbamy, żeby nasz wpływ na środowisko naturalne, ludzi oraz gospodarkę był jak najkorzystniejszy i przynosił zarówno wzrost wartości grupy, jak i korzyści dla jej interesariuszy.

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS obejmuje następujące procesy:

Jest ono zlokalizowane na terenie trzech krajów: Polski, Litwy oraz Norwegii (największego gracza w regionie). Główna część wydobycia (71%) pochodzi z Norwegii. Rezerwy 2P grupy znajdują się w większości pod dnem Morza Bałtyckiego (62%) oraz Morza Norweskiego (35%).

Do Grupy Kapitałowej LOTOS należy jedna z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie zlokalizowana w Gdańsku. Jej nominalne moce przerobowe wynoszą około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Posiada unikalne połączenie kanałów zaopatrzenia w surowiec drogą lądową, ze wschodu, za pośrednictwem sieci rurociągów PERN oraz drogą morską poprzez Naftoport. Dostęp kanałów zaopatrzenia pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, a także płynną reakcję na zmienność cen produktów naftowych i gatunków rop naftowych. Dominującym gatunkiem przerabianej w Gdańsku ropy jest rosyjska ropa Ural. Pozostałą część surowca stanowią ropy naftowe importowane z innych kierunków, m.in. z Arabii Saudyjskiej oraz ze złóż eksploatowanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej LOTOS. W wyniku przerobu ropy naftowej rafineria wytwarza następujące główne produkty: paliwa (benzynę bezołowiową, olej napędowy, lekki olej napędowy), paliwo lotnicze, asfalty, ciężki olej opałowy. Zakład w Gdańsku posiada najwyższy w Polsce i jeden z najwyższych w Europie, współczynnik złożoności procesu przeróbczego (Wskaźnik Kompleksowości Nelsona).

Paliwa wytworzone w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku są sprzedawane na krajowym rynku detalicznym wyłącznie za pośrednictwem sieci stacji paliw własnych i partnerskich. Natomiast na rynku hurtowym odbiorcami produktów są międzynarodowe koncerny, Agencja Rezerw Materiałowych i Agencja Mienia Wojskowego, krajowi odbiorcy hurtowi oraz niezależni operatorzy. Na koniec 2020 r. w Polsce działało 513 stacji paliw z logo LOTOS, w tym 23 tzw. Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4 i A6 oraz drogach ekspresowych S3 i S7. Koncern współpracuje też z partnerem zewnętrznym w ramach franczyzy korporacyjnej dotyczącej restauracji Subway.

Grupa Kapitałowa LOTOS dostarcza swoje produkty do odbiorców m.in. za pośrednictwem kolei poprzez swoją spółkę LOTOS Kolej. Oprócz przewozu produktów Grupy LOTOS, spółka ta świadczy także usługi w zakresie przewozów innych towarów, w tym niebezpiecznych. Posiada m.in. umowę z Siłami Zbrojnymi RP na przewóz paliwa lotniczego F34. W swej działalności w zakresie dystrybucji paliw, Grupa LOTOS wykorzystuje ponadto: nowoczesny terminal paliwowy dla autocystern zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, bazy paliw w Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim, Jaśle i Rypinie.

  • 102-45

Struktura Grupy Kapitałowej LOTOS

Stan na 31 grudnia 2020 r.

1) Skarb Państwa – 0,01%

2) Komandytariusz,

3) Komplementariusz

4) CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. – 50% 5) CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. – Komandytariusz

6) BP Europa SE – 50% 7) Odin Energi A/S – 50% spółki klasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcia, niewchodzące w skład GK LOTOS.

Ponadto Grupa LOTOS S.A.:

  • posiada 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „Naftoport” Sp. z o.o. (spółce należącej do Grupy Kapitałowej PERN z Płocka)
  • posiada 17,3% akcji w spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Wyniki wyszukiwania