Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Akcje i akcjonariat

 • 102-18
 • 102-19
 • 102-24

Kompetencje Walnego Zgromadzenia obejmują szereg spraw, których zakres jest opisany w Statucie Grupy LOTOS. Wszelkie sprawy zgłaszane są uprzednio Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS S.A. reguluje zasady zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia (jak też jego przebiegu oraz sposobu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej) oraz zasady uczestnictwa i wykorzystania prawa głosu.

 • 102-18
 • 102-22
 • 102-28
 • 405-1

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS S.A. we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednakże może powoływać stałe bądź doraźne komitety
do nadzoru nad poszczególnymi obszarami lub zbadania poszczególnych zagadnień. Stałe komitety RN to: Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania. Rada Nadzorcza, w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa, wybiera biegłego rewidenta, który jest rekomendowany istotnym spółkom Grupy Kapitałowej do przeprowadzenia badania ich sprawozdań finansowych.

Skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2020:

 • Beata Kozłowska-Chyła – Przewodnicząca
 • Piotr Ciach – Wiceprzewodniczący
 • Katarzyna Lewandowska – Sekretarz
 • Dariusz Figura – Członek
 • Adam Lewandowski – Członek
 • Grzegorz Rybicki – Członek
 • 102-18
 • 102-20
 • 102-22
 • 102-23
 • 405-1

Zarząd

Zarząd reprezentuje Grupę LOTOS S.A. wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS S.A. Ponadto poszczególni Członkowie Zarządu prowadzą działania zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z funkcji operacyjnych powierzonych im w Spółce Jednocześnie każdy z Członków Zarządu ma prawo reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami KSH lub Statutem Spółki do kompetencji WZ lub RN oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw znajdujących się w kompetencji innego Członka Zarządu.

Skład Zarządu Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.12.2020 roku:

 • Zofia Paryła – Prezes Zarządu
 • Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu
 • Marian Krzemiński – Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Walczak – Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu

Skład Zarządu Grupy LOTOS wg stanu na dzień 31.03.2021 roku:

 • Zofia Paryła – Prezes Zarządu
 • Krzysztof Nowicki – Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Walczak – Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Wittstock – Wiceprezes Zarządu
 • Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu

Obszary odpowiedzialności Członków Zarządu

Podział obszarów odpowiedzialności wśród Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. wg stanu na 31.03.2021 r.

Źródło: Spółka

Wyniki wyszukiwania