Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Odpowiedzialność społeczna

Nasza odpowiedzialność wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego przejawia się w prowadzeniu działalności produkcyjnej w sposób niedopuszczający do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego.

Jako Grupa Kapitałowa LOTOS czujemy się odpowiedzialni za swoje produkty wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników.

Prowadzimy biznes w sposób etyczny, przestrzegając norm we wszystkich obszarach działalności. Przyjęliśmy również system wartości, który u swoich podstaw ma szacunek do potrzeb społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Cztery naczelne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS

Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz deklarujemy etyczną i uczciwą konkurencję, a także przeciwdziałamy naruszaniu praw człowieka.

Jesteśmy otwarci na zmiany, potrzeby świata i oczekiwania ludzi.

Podchodzimy nowatorsko do rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uzyskujemy korzyści biznesowe oraz przewagę konkurencyjną na rynku.

To podstawa naszego podejścia wobec przyszłości ludzi, środowiska naturalnego, kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.

Zrównoważony rozwój jest dla Grupy Kapitałowej LOTOS integralną częścią działalności. Jesteśmy świadomi swojego wpływu na otoczenie i środowisko, dlatego będąc firmą społecznie odpowiedzialną, kierujemy się w prowadzonych działaniach zasadami etycznymi.

Bardzo istotne dla nas jest przestrzeganie międzynarodowych norm, takich jak ISO 26000, w zakresie ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Grupa Kapitałowa LOTOS działa zgodnie z wyzwaniami, zdefiniowanymi przez 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. (Sustainable Development Goals, SDG), Wizję Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu do 2050 r., oraz 10 zasadami UN Global Compact.

Zgodnie z wizją zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu do 2050 r., Grupa Kapitałowa LOTOS zobowiązała się do tego, aby:

  • działania opierać na szerokiej współpracy, innowacyjnym myśleniu oraz edukacji zarówno własnych pracowników, jak i społeczeństwa;
  • prowadzić działalność biznesową, opierając się na zaufaniu i dialogu;
  • podejmować współpracę z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników;
  • stwarzać pracownikom warunki i możliwości rozwoju;
  • promować i wspierać wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
  • tworzyć infrastrukturę i prowadzić inwestycje, opierając się na dialogu oraz w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  • podejmować działania na rzecz zmniejszenia naszego negatywnego wpływu na środowisko;
  • wprowadzać rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zarówno w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacji procesów, jak i edukacji;
  • prowadzić dialog z rządem i dzielić się swoimi doświadczeniami w kwestiach istotnych dla przedsiębiorców i gospodarki;
  • podnosić poziom etyki w biznesie, w tym w relacjach z wszystkimi grupami interesariuszy.

Wyniki wyszukiwania