Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Preferujemy najbardziej korzystne dla środowiska metody zagospodarowania odpadu, takie jak recykling i odzysk, natomiast wyraźnie ograniczamy metody mniej ekologiczne, jak spalanie bez odzysku energii, składowanie i inne formy utylizacji. Dlatego w dziedzinie postępowania z odpadami dążymy do tego, aby możliwie największa ich część była przekazywana odbiorcom zewnętrznym, którzy poddadzą je procesom odzysku lub recyklingu.

W spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS staramy się prowadzić działania zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. W przypadku Grupy LOTOS, głównym obszarem naszego zaangażowania są kwestie odpadów. Rafineria wytwarza niewiele odpadów ropopochodnych. W zdecydowanie największych ilościach wytwarzane są odpady z oczyszczalni ścieków (osady i szlamy) oraz odpady z dekarbonizacji wody. Sami nie zajmujemy się zagospodarowaniem tych odpadów. Przekazujemy je wyspecjalizowanym i uprawnionym firmom zewnętrznym, które poddają je procesom odzysku i recyklingu. W 2020 r. rafineria przekazała firmom zewnętrznym około 10,6 tys. ton odpadów niebezpiecznych, z czego aż 99,7% zostało poddanych procesom odzysku i recyklingu. W przypadku odpadów innych niż niebezpieczne odsetek ten jest jeszcze wyższy – 99,9% przy około 5,5 tys. ton przekazanych odpadów.

  • OG7

LOTOS Petrobaltic i LOTOS Geonafta w 2020 r. nie prowadziły wierceń i w związku z tym nie wytworzyły odpadów wiertniczych.

Wyniki wyszukiwania