Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Tabela wskaźników ESG

Środowisko

Kod Nazwa Rodzaj Definicja Miara  
Zmiana klimatu
S1 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Ilościowy Ilość emisji gazów cieplarnianych na jednostkę aktywności gospodarczej. tCO2eq Link
E-S2 Zarządzanie emisjami Jakościowy Opis procesu, jaki firma wdrożyła, aby ograniczać emisje gazów cieplarnianych do atmosfery i wyznaczonych celów redukcji emisji. Link
Zasoby Naturalne
E-S3 Zużycie wody Ilościowy Ilość wody zużytej w przedsiębiorstwie. m3 Link
E-S4 Zarządzanie zasobami wodnymi Jakościowy Proces wdrożony, aby zoptymalizować zużycie wody i tym samym zminimalizować wpływ na środowisko. Link
E-S5 Wpływ na bioróżnorodność Jakościowy Opis polityki i działań podjętych, aby monitorować i minimalizować wpływ firmy na bioróżnorodność. Link
Zanieczyszczenia i Odpady
E-S6 Zanieczyszczenia i odpady Jakościowy & Ilościowy Opis działań mających na celu monitorowanie, zarządzanie i zmniejszanie odpadów wytwarzanych w firmie. # Link

Społeczeństwo

Kod Nazwa Rodzaj Definicja Miara  
Różnorodność
S-P1 Różnorodność w organach Ilościowy Stopień zróżnicowania zarządu i rady nadzorczej spółki pod względem płci. % Link
S-P2 Wskaźnik równości wynagrodzeń Ilościowy Różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet w firmie. % Wskaźnik nieuwzględniony w raporcie
Zatrudnienie
S-P3 Rotacja zatrudnienia Ilościowy Ilość odejść z miejsca pracy. % Link
S-P4 Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych Ilościowy Odsetek (%) aktywnych pracowników objętych układem zbiorowym. % Link
S-S1 Bezpieczeństwo i higiena pracy Jakościowy & Ilościowy Opis działań i procedur podjętych przez firmę w celu ochrony pracowników i zapobiegania wypadkom i urazom w miejscu pracy + wskaźniki efektywności. # Link
Prawa Człowieka
S-P5 Polityka praw człowieka Jakościowy Czy firma wdrożyła politykę poszanowania praw człowieka + opis Wskaźnik nieuwzględniony w raporcie
S-P6 Procedury należytej staranności dot. praw człowieka Jakościowy Opis procesu identyfikacji potencjalnego i rzeczywistego ryzyka naruszeń praw człowieka oraz działań podjętych w celu jego eliminacji. Link

Zarządzanie

Kod Nazwa Rodzaj Definicja Miara  
Ład Korporacyjny
G-P1 Struktura organów zarządczych Jakościowy Informacja na temat doświadczenia, kompetencji i niezależności członków zarządu. Link
Etyka Biznesu
G-P2 Kodeks etyki Jakościowy Czy firma posiada kodeks etyczny + opis Link
G-P3 Polityka antykorupcyjna Jakościowy Czy firma posiada politykę antykorupcyjną + opis Link
G-P4 Mechanizm zgłaszania naruszeń Jakościowy Czy firma posiada mechanizm zgłaszania naruszeń + opis Link
Bezpieczeństwo i Ochrona Danych
G-S1 Polityka ochrony danych Jakościowy Czy firma posiada politykę ochrony danych + opis Wskaźnik nieuwzględniony w raporcie

Wyniki wyszukiwania