Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Nasze kapitały

Zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS jest strategicznym planem działania, opartym na kluczowych wskaźnikach efektywności.

W procesie tworzenia wspólnej wartości dużą wagę przywiązujemy do efektywnego zarządzania posiadanymi kapitałami i właściwego wykorzystania ich potencjału oraz możliwości w poszczególnych segmentach działalności grupy. Wiemy jak ważne jest spójne zarządzanie wszystkimi sześcioma kapitałami, gdyż tylko takie zintegrowane działanie może przynieść najlepsze efekty zarówno dla firmy, jak i otoczenia.

Rozsądne gospodarowanie i pomnażanie kapitału finansowego pozwala nam na inwestycje w zasoby niefinansowe Grupy Kapitałowej LOTOS, które z czasem generują kolejne zyski. Od lat konsekwentnie inwestujemy w doskonalenie procesów wydobycia i produkcji, rozwój pracowników i budowanie kultury innowacji wewnątrz organizacji oraz tworzenie innowacyjnych produktów oraz wdrażanie nowych pomysłów wraz z naszymi partnerami. Nieustannie myślimy też nad rozwiązaniami mającymi na celu ograniczanie naszego śladu środowiskowego. Staramy się również wywierać pozytywny wpływ społeczny poprzez działalność charytatywną i sponsoringową.

Kapitał środowiskowy

Zarządzanie kapitałem

Jako organizacja, w której funkcjonują zakłady z przemysłu paliwowego i energetycznego, zarządzamy kompleksowo naszym wpływem na środowisko – realizujemy wytyczne krajowe i międzynarodowe, realizujemy założenia wewnętrznych polityk. W Grupie LOTOS w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w skład którego wchodzi m.in. System Zarządzania Środowiskowego, funkcjonuje Plan monitorowania środowiskowego. Stale monitorujemy wyniki dla poszczególnych wskaźników i oceniamy ich wpływ na otoczenie. Więcej na temat można znaleźć tutaj.

Jednym z kluczowych aspektów naszego działania jest włączenie się we wspólną walkę na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Ryzyka i szanse związane z klimatem są jednym z elementów kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Działamy intensywnie i wielowymiarowo na rzecz ograniczenia zużycia energii, lepszego wykorzystania produktów oraz ograniczenia emisji do atmosfery. Do działań korzystnych dla klimatu zachęcamy również naszych klientów, dostosowując m.in. nasze stacje. Na kolejnych stacjach powstały stacje ładowania dla samochodów elektrycznych.

Grupa LOTOS jest aktywna także w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru. To m.in. z naszej inicjatywy powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz wzrostu znaczenia technologii wodorowych. LOTOS uczestniczy także w Pakiecie na Rzecz Czystego Transportu oraz w pracach Ministerstwa Klimatu nad narodową strategią wodorową.

WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)

10 672 434
l
Łączne zużycie ropy
11 183 428
t
Łączne zużycie produktów końcowych
33 456 174
GJ
Całkowite zużycie energii
2 027 970
t CO2e
Łączne emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)

10 197 000
l
Łączne zużycie ropy
11 138 626
t
Łączne zużycie produktów końcowych
34 740 518,65
GJ
Całkowite zużycie energii
2 090 948
t CO2e
Łączne emisje bezpośrednie gazów cieplarnianych

Kapitał produkcyjny

Zarządzanie kapitałem

Grupa LOTOS posiada jedną z najmłodszych i najbardziej nowoczesnych rafinerii w Europie. Jesteśmy koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jesteśmy także producentem i dostawcą m.in. benzyny bezołowiowej, oleju napędowego do celów opałowych (lekki olej opałowy), paliwa lotniczego oraz ciężkiego oleju opałowego. Koncern specjalizuje się także w produkcji i sprzedaży olejów smarowych i asfaltów. Cały czas inwestujemy w coraz bardziej efektywny przerób ropy naftowej (Projekt EFRA) i na bieżąco rozszerzamy i dostosowujemy nasze portfolio produktowe do aktualnej sytuacji na rynku.

Zgodnie z naszą strategią rozwijamy i standaryzujemy sieć stacji paliw. Nasze działania realizowane w obszarze poprawy jakości obsługi w sieci sprzedaży to: wdrażane programy szkoleń pracowników, konkursy sprzedażowe i motywacyjne dla pracowników stacji, rozwój programów lojalnościowych i uatrakcyjnienie oferty biznesowej, w tym współpracy z dużymi firmami spedycyjnymi.

Dzięki podejmowanym działaniom w ostatnim roku zwiększyliśmy liczbę stacji paliw oraz liczbę miejsc obsługi podróżnych.

WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)

506
Liczba stacji paliw
20
Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych
32,6
%
Udział w krajowym rynku paliw
20,7
tys. boe/dzień
Wielkość wydobycia

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)

513
Liczba stacji paliw
23
Liczba Miejsc Obsługi Podróżnych
33,6
%
Udział w krajowym rynku paliw
20,3
tys. boe/dzień
Wielkość wydobycia

Kapitał finansowy

Zarządzanie kapitałem

W 2020 roku Grupa Kapitałowa LOTOS musiała, jak większość firm zmierzyć się z dodatkowymi trudnościami związanymi z pandemią COVID-19. Zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach paliw pracownikom i klientom oraz utrzymanie ciągłości działania było jednym z priorytetów w ostatnim roku. Spółka w optymalny sposób zarządzała zasobami finansowymi własnymi, jak i wszystkich innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LOTOS. Pomimo wyjątkowo niesprzyjających warunków spowodowanych pandemią COVID-19 wszystkie istotne wskaźniki finansowe i płynnościowe pozostały w 2020 roku na bezpiecznych poziomach, dzięki czemu wszelkie zobowiązania były na bieżąco obsługiwane. W tym wyjątkowym roku strata operacyjna wyniosła 1 396,8 mln zł wobec zysku 1 969,9 mln zł w 2019 roku. Z kolei przychody ze sprzedaży wyniosły 20 908,6 mln zł, czyli były o 8 584,7 mln zł (-29,1%) niższe niż w 2019 roku, przede wszystkim z powodu niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na rynkach światowych oraz mniejszego wolumenu sprzedaży.

WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)

29,493
mld PLN
Całkowite przychody ze sprzedaży
3,844
mld PLN
Skonsolidowany zysk ze sprzedaży
1,97
mld PLN
Wynik operacyjny
12,71
mld PLN
Poziom kapitału własnego
396
mln PLN
Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu oraz oraz w segmencie wydobywczym: 630 mln PLN

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)

20,909
mld PLN
Całkowite przychody ze sprzedaży
1,467
mld PLN
Skonsolidowany zysk ze sprzedaży
– 1,40
mln PLN
Wynik operacyjny
11,57
mld PLN
Poziom kapitału własnego
475
mln PLN
Nakłady inwestycyjne w segmencie produkcji i handlu oraz oraz w segmencie wydobywczym: 385 mln PLN

Kapitał ludzki

Zarządzanie kapitałem

W Strategii Grupy LOTOS na lata 2017–2022 jednym z kluczowych celów strategicznych jest Silny zespół, spójny CSR i bezpieczeństwo oraz towarzysząca obszarowi bezpieczeństwa inicjatywa – wysoka kultura bezpieczeństwa. To wyraz troski Zarządu o pracowników, ich bezpieczne warunki pracy, ale i podkreślenie, że bezpieczeństwo pracy stanowi priorytet i jest wartością samą w sobie. Realizujemy w Grupie LOTOS zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania niezależnie od płci, wieku czy innych czynników.

Miniony rok 2020 był wyjątkowo trudny dla firmy, jako pracodawcy. W obliczu pandemii, która na długo zmieniła rzeczywistość w całym kraju, musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom podczas codziennej pracy, w kontaktach z klientami, czy w biurach. Pracownikom naszych spółek zapewniliśmy, oprócz stałego dostępu do prywatnej opieki medycznej, możliwość wykonania testów pozwalających na szybkie wykrycie zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Pomimo trudnej sytuacji zwiększyliśmy liczbę osób zatrudnionych. W związku z trudniejszym dostępem do szkoleń i możliwości realizacji online, spadła znacząco liczba godzin szkoleniowych. W 2020 r. zwiększyliśmy z kolei nakłady na świadczenia pracownicze, aby jeszcze lepiej wspierać naszych pracowników.

WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)

5431
Łączna liczba pracowników
14
%
Procent nowo zatrudnionych pracowników w skali grupy
21
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika
207,5
mln zł
Wielkość świadczeń pracowniczych
32
Liczba wypadków wśród pracowników

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)

5473
Łączna liczba pracowników
11
%
Procent nowo zatrudnionych pracowników w skali grupy
9,61
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika
221,5
mln zł
Wielkość świadczeń pracowniczych
37
Liczba wypadków wśród pracowników

Kapitał społeczny

Zarządzanie kapitałem

Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera inicjatywy i projekty społeczne również w wyjątkowo trudnym roku dla kultury, sportu czy działań społecznych. Działalność sponsoringowa LOTOSU skupia się na tych trzech obszarach realizowanych przede wszystkim w powiatach i województwach, w których zlokalizowane są zakłady Grupy Kapitałowej LOTOS, a także w miejscach, gdzie prowadzi ona działalność handlową, m.in. na stacjach paliw. W działalność dobroczynną koncernu realizowaną przez Fundację LOTOS, chętnie angażują się również sami pracownicy, w tym dzięki różnego rodzaju inicjatywom organizowanym przez pracodawcę. W związku z pandemią koronawirusa LOTOS udzielał zarówno wsparcia finansowego, jak i rzeczowego. Liczba darowizn przekazanych przez Fundację LOTOS wzrosła do 148 w 2020 r. Wzrosła również kwota wsparcia przekazanego przez Fundację.

WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)

13
Liczba projektów z zakresu działań społecznych
125
Liczba darowizn przekazanych przez Fundację LOTOS
8
mln PLN
Kwota wsparcia przekazanego przez Fundację LOTOS
183 941
Wysokość podatków lokalnych

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)

14
Liczba projektów z zakresu działań społecznych
148
Liczba darowizn przekazanych przez Fundację LOTOS
14
mln PLN
Kwota wsparcia przekazanego przez Fundację LOTOS
213 216
Wysokość podatków lokalnych

Kapitał intelektualny

Zarządzanie kapitałem

Grupa Kapitałowa LOTOS dba o rozwój swoich pracowników. W organizacji od lat funkcjonuje system szkoleniowo-rozwojowy umożliwiający podnoszenie kompetencji wszystkim zatrudnionym, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

W Grupie Kapitałowej LOTOS docenia się związane z wiekiem doświadczenie zatrudnionych. Pracownicy 50+ wspierają nowych pracowników w procesach adaptacyjnych (w czasie staży towarzyszących i spotkań mentorskich), relacja ta wiele uczy i przynosi korzyści obu stronom. Na szczególną uwagę zasługuje program mentorski LideRo, realizowany w Pionie Produkcji.

W Grupie Kapitałowej LOTOS stawiamy na innowacyjne rozwiązania, poszerzanie wiedzy i dzielenie się wiedzą mentorską starszych pracowników z młodszymi. Wykorzystujemy również liczne partnerstwa, aby tworzyć nowe rozwiązania technologiczne dla niskoemisyjnego transportu. Szukamy nowych rozwiązań w obszarze wykorzystania paliw niekonwencjonalnych, takich jak wodór czy biowodór.

Grupa Kapitałowa LOTOS cały czas ulepsza swoją ofertę kierowaną do studentów. Stworzony w 2017 r. program stażowy Wystartuj z LOTOSEM został certyfikowany i wyróżniony tytułem „Staż Najwyższej Jakości”. Oprócz własnego, autorskiego programu, koncern od lat jest również partnerem wielu inicjatyw stażowych, m.in.: Wypracuj Przyszłość organizowanej przez Urząd Miejski w Gdańsku, Akademii Energii Fundacji im. Lesława A. Pagi, Go4Poland Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych oraz Wakacyjnego Stażu.

W ramach realizowanej strategii LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Prowadzimy wspólną działalność badawczo-rozwojową z Politechniką Gdańską. Współpraca dotyczy przygotowania prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Grupa LOTOS jest aktywna także w obszarze budowania świadomości zastosowania wodoru. Z jej inicjatywy powstał Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, którego misją jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych.

Grupa LOTOS podejmowała działania w obszarach paliw przyszłości, tj. działała na rzecz promocji technologii opartych na wodorze oraz aktywnie uczestniczyła w realizacji Pakietu na Rzecz Czystego Transportu, którego zadaniem jest wzmocnienie bezpieczeństwa kraju w sektorze energii i ograniczenie zanieczyszczeń w transporcie. Więcej na ten temat tutaj. Aktywnie działa również w Klastrze Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. W 2020 r. Grupa LOTOS przystąpiła do stowarzyszenia Hydrogen Europe, aktywnie działającego na rzecz rozwoju rynku wodorowego w Unii Europejskiej. Spółka podpisała również umowę konsorcjum z Instytutem Energetyki– Instytutem Badawczym i Akademią Górniczo-Hutniczą. Celem umowy jest opracowanie i wdrożenie systemu wysokosprawnego wytwarzania wodoru wysokiej czystości dla celów transportowych z wykorzystaniem OZE w elektrolizerze stałotlenkowym. Umowa dojdzie do skutku pod warunkiem uzyskania dofinansowania na projekt.

W ramach współpracy biznesu i nauki Grupa LOTOS wspólnie ze spółkami: Budimex, Orlen Asfalt, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów rozpoczęła prace nad programem badawczym pt. Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych. Spółka zależna LOTOS Asfalt podjęła inicjatywę rozwoju innowacyjnych technologii produkcji nowatorskich asfaltów przyjaznych dla środowiska. Ponadto konsorcjum LOTOS Asfalt i Politechnika Gdańska podpisały pod koniec listopada umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu Ekologiczne asfalty. Celem tego projektu jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, zdolnej do redukcji zanieczyszczeń powietrza w rejonie pasa drogowego.

Jednym z ważniejszych projektów wspierających innowacyjność w Grupie LOTOS jest Program Poprawy Efektywności (PPE). Realizuje on jeden z głównych celów strategicznych Grupy LOTOS zapisanych w Strategii na lata 2017–2022. Poprzez niskie koszty i ciągłe doskonalenie procesów dąży do zapewnienia Grupie Kapitałowej LOTOS odporności na niekorzystne warunki zewnętrzne.

W 2019* r. w ramach Programu Poprawy Efektywności zaraportowano 209 projektów. Łączny wpływ inicjatyw wyniósł 504,9 mln PLN, w odniesieniu do bazy porównawczej roku 2015:

  • projekty restrukturyzujące koszty (178 projektów): 117,5 mln PLN,
  • projekty zwiększające marże (31 projektów): 387,4 mln PLN.

Od 2020 r. PPE funkcjonuje w zmienionej formule. Program odszedł od bazy odniesienia z roku 2015, a także wprowadzono 24 miesięczny okres raportowania projektów.

W 2020 r. w ramach Programu Poprawy Efektywności zaraportowano 131 projektów. Ich łączny wpływ wyniósł 122,7 mln PLN.

*Ze względu na zmianę formuły funkcjonowania Programu Poprawy Efektywności wartości przedstawione w latach 2019 i 2020 nie są porównywalne, ze względu na ich odmienny charakter i wprowadzony maksymalny okres raportowania projektów, który nie obowiązywał w 2019 r.

504,9
mln PLN
Łączny wpływ inicjatyw w ramach Programu Poprawy Efektywności w 2019 r.

WKŁAD (stan na koniec 2019 r.)

209
Liczba działań zidentyfikowanych w ramach Programu Poprawy Efektywności
117,5
mln PLN
Projekty restrukturyzujące koszty (178 projektów)
387,4
mln PLN
Projekty zwiększające marże (31 projektów)

REZULTAT (stan na koniec 2020 r.)

131
Liczba działań zidentyfikowanych w ramach Programu Poprawy Efektywności
52,9
mln PLN
Projekty optymalizujące koszty (114 projektów)
69,9
mln PLN
Projekty zwiększające marże (17 projektów)

Wyniki wyszukiwania