Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Sprzedaż produktów naftowych na krajowym rynku

Rok 2020 był trudny i pełen wyzwań dla wielu branż, w tym paliwowej. Obostrzenia, wprowadzane na różnych etapach pandemii COVID-19, wyraźnie wpłynęły na zmniejszenie zużycia paliw. Według danych POPiHN, zanotowano spadki konsumpcji benzyn (-8,5%), oleju napędowego (-1,6%), lekkiego oleju opałowego (-8%) i paliwa lotniczego (-57,6%). Znaczącą rolę w zarządzaniu tą sytuacją w Grupie LOTOS odegrały służby optymalizujące produkcję i działania handlowe. Dzięki ich kompetencjom i aktywnemu wykorzystywaniu szans i okazji rynkowych oraz minimalizacji strat w niekorzystnym makrootoczeniu, rafineria Spółki mogła pracować przy niemal pełnym wykorzystaniu mocy wytwórczych, lokując przeważającą część paliw na krajowym rynku.

Po 12 miesiącach 2020 roku bilans krajowy benzyn, olejów napędowych i lekkiego oleju opałowego był ujemny. Największy deficyt, konsekwentnie od kilku lat, zanotowano w podaży diesla. Luka między produkcją diesla i jego zużyciem wyniosła 3,6-nadwyżka importu nad eksportem to 4 903 470 m3) mln ton. Na polskim rynku w 2020 roku wystąpił również deficyt w wielkości (358 224 m3) 220 tys. ton benzyn. Import lekkiego oleju opałowego kształtował na poziomie 66 tys. ton.

Pomimo dynamicznych zmian otoczenia rynkowego, z perspektywy osiągnieć handlowych, rok 2020 był udany. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności pracowników Pionu Handlu nasze procesy wykazały odporność na szoki popytowe. Wyniki osiągnięte przez GL oraz wzrost udziału w rynku dowodzą, że szybko i skutecznie dostosowaliśmy się do nowych okoliczności rynkowych i środowiska pracy. Pomimo pandemii i wyzwań z nią związanych kontynuowaliśmy digitalizację procesów oraz wdrożenie nowych narzędzi np. w zakresie realizacji obowiązku NCR.

Gwałtowne wahania popytu i marż związane z epidemią wymagające ekstremalnej elastyczności, plany połączenia z PKN Orlen wymagały przekonania klientów, że niezależnie od trwającego procesu, pozostajemy wiarygodnym partnerem i dostawcą.

Jan Tar
Dyrektor ds. handlu krajowego

Wyjątek od tych kilkuletnich trendów stanowi paliwo lotnicze, ponieważ tradycyjnie jego bilans był dodatni, co oznacza nadwyżkę produkcji nad krajową konsumpcją. W obliczu niemal 58-procentowego spadku zużycia (626 tys. ton produktu mniej r/r), związanego z zawieszeniem większości połączeń lotniczych realizowanych w Polsce, krajowe rafinerie zdołały odpowiednio zoptymalizować produkcję i nadwyżka wyniosła jedynie 130 tys. ton.

Import benzyn i oleju napędowego do Polski (w tys. ton)

Żródło: opracowanie własne na podstawie danych POPiHN

W 2020 roku Grupa Kapitałowa LOTOS miała 33,2% udziału w krajowym rynku paliw ogółem, czyli o 0,6 punktu procentowego więcej niż w poprzednim roku.

Udział Grupy Kapitałowej LOTOS w krajowym rynku paliw w Polsce ogółem (w %)

Udział poszczególnych grup operatorów w zaopatrzeniu detalicznego rynku paliw w Polsce (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych POPiHN

Detaliczna sprzedaż paliw

W 2020 roku udział krajowych koncernów w zaopatrzeniu rynku detalicznego spadł z 34,2% w 2019 roku do 32,5% w 2020 roku (o 1,7 p.p.). Udział pozostałych stacji POPiHN (koncernów zagranicznych i sieci MOYA) w rynku detalicznym wzrósł o 0,9 p.p. i wyniósł 20,8%. Niezależni operatorzy również odnotowali wzrost udziału w rynku z 39,3% do 40,1%. Stacje przysklepowe utrzymały swoją pozycję na rynku na poziomie 6,5%.

Według danych POPiHN na koniec 2020 roku na krajowym rynku paliw funkcjonowało ponad 7,7 tys. stacji paliw. Podobnie jak w latach poprzednich, 30% stacji paliw stanowiły obiekty krajowych koncernów, 20,3% stacji paliw funkcjonowało w sieci koncernów zagranicznych, zaś 47,3 % stacji należało do operatorów niezależnych. Rozwój sieci stacji koncernów odbywał się poprzez rozbudowę w oparciu zarówno o stacje własne (CODO) i franczyzowe (DOFO).

 • PKN Orlen – 1 811,
 • BP – 570,
 • LOTOS – 513,
 • Shell – 423,
 • Circle(K) – 368

Stacje paliw w Polsce – stan na koniec 2020 roku

Źródło: POPiHN

Działalność na krajowym rynku paliwowym w zakresie sprzedaży detalicznej realizuje spółka LOTOS Paliwa przez: rozwój i zarządzanie siecią stacji własnych CODO (będących własnością koncernu i prowadzonych przez ajenta – Company Owned Dealer Operated) oraz siecią stacji partnerskich DOFO (będąca własnością ajenta i prowadzona na zasadzie umowy franszyzy – Dealer Owned Franchise Operated). Spółka prowadzi sprzedaż:

 • paliw na stacjach własnych w systemie ajencyjnym CODO, w tym poprzez sieć stacji autostradowych MOP,
 • paliw do stacji partnerskich DOFO,
 • towarów pozapaliwowych, w tym gastronomii na stacjach własnych,
 • usług na stacjach własnych, w tym myjni samochodowych.

Na koniec 2020 roku działało 513 stacji paliw z logo LOTOS:

 • 318
  stacji własnych CODO,
 • 195
  stacji partnerskich DOFO.

W roku 2020 sieć powiększyła się o 7 lokalizacji:

uruchomiono
7
nowych stacji CODO, przy jednoczesnym usunięciu z Sieci 1 stacji,
włączono do sieci
8
nowych stacji DOFO, przy jednoczesnym zakończeniu współpracy w 7 przypadkach,
przedłużono również
24
wygasające w 2020 roku umowy DOFO.

Celem Grupy Kapitałowej LOTOS jest maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów poprzez intensyfikację sprzedaży paliw oraz przychodów z działalności pozapaliwowej.

Jednym z elementów strategii jest rozwój sieci stacji przy autostradach i drogach szybkiego ruchu (tzw. Miejsca Obsługi Podróżnych, MOP). Sprzedaż w formacie MOP zlokalizowana będzie w miejscach, w których LOTOS Paliwa posiada lub uruchomi stacje w związku z wygranymi przetargami.

W ramach wzmacniania pozycji w strategicznym segmencie stacji przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, w 2020 roku Spółka uruchomiła 2 nowe stacje autostradowe.

W 2020 roku na stacjach paliw z logo LOTOS sprzedano 1,56 mln m3 paliwa, czyli o 7,2% mniej niż w 2019 roku. Pozostałe stacje zrzeszone w POPiHN, zanotowały w 2020 r. spadek sprzedaży na poziomie 8,5% r/r.

W 2020 roku spadła średniodobowa sprzedaż paliw na stacjach LOTOS o 9,5% (podczas gdy stacje zrzeszone w POPiHN zanotowały spadek o 11,0%).

Średniomiesięczna sprzedaż sklepowa Grupy Kapitałowej LOTOS była niższa o 7,8%. Na pozostałych stacjach zrzeszonych w POPiHN spadek ten był wyższy i wyniósł 8,6%.

Podsumowując, w roku 2020 sieć LOTOS zanotowała spadki sprzedaży spowodowane pandemią Covid-19, jednak spadki te były mniejsze niż pozostałych koncernów zrzeszonych w POPiHN. W efekcie nastąpił wzrost udziału sprzedaży stacji LOTOS w całkowitej sprzedaży POPiHN do 10,8% r/r (tj. o 0,2 p.p.).

Hurtowa sprzedaż benzyny, oleju napędowego, lekkiego oleju napędowego

W 2020 roku Grupa Kapitałowa LOTOS wzmacniała istniejące i budowała nowe relacje handlowe w obszarze handlu z klientami kluczowymi. Filarami dalszego rozwoju współpracy z tą grupą klientów były: wiarygodność dostawcy, oferowany serwis i jakość dostarczanych paliw.

W ramach poszczególnych jednostek biznesowych Grupa LOTOS podejmowała działania zmierzające do maksymalizowania zysków, przy jednoczesnym koncentrowaniu się na klientach dysponujących największym potencjałem wzrostu oraz uwzględnieniu struktury geograficznej pod kątem ekonomicznie uzasadnionego wykorzystania siatki logistycznej.

Optymalizacja i poszukiwanie synergii w ramach sprzedaży hurtowej realizowanej przez Grupę LOTOS S.A. i spółkę LOTOS Paliwa to element brany pod uwagę przy definiowaniu skali i zakresu współpracy z poszczególnymi klientami. Celem podejmowanych działań była maksymalizacja marży w warunkach wahania cen produktów i zmieniającego się popytu na paliwa w związku z obostrzeniami wprowadzanymi przez rządy państw w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Dodatkowo z uwagi na ilości oleju napędowego uzyskane z instalacji Projektu EFRA Spółka rozpoczęła współpracę z nowymi kontrahentami oraz zwiększyła skalę prowadzonych operacji.

 • pogłębieniu współpracy z klientami celem zagospodarowania wolumenów oleju napędowego pochodzącego z instalacji Projektu EFRA,
 • elastycznym zarządzaniu grupami docelowymi/kanałami sprzedaży w kraju w celu najbardziej efektywnego lokowania produktów paliwowych, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa transakcji,
 • koncentracji sprzedaży opartej na grupie strategicznych klientów,
 • umacnianiu pozycji na dotychczas operowanych rynkach,
 • efektywnej realizacji polityki cenowej.

Sprzedaż paliwa lotniczego

W ramach Grupy Kapitałowej LOTOS sprzedaż krajową paliwa lotniczego prowadzi spółka LOTOS – Air BP Polska. W 2020 roku LOTOS – Air BP Polska odnotowała znaczący spadek wolumenu sprzedaży w kanale „do skrzydła” (ang. into-plane) – czyli bezpośrednio do samolotów zakontraktowanych klientów – który wynikał z drastycznie zmniejszonego zapotrzebowania na paliwo lotnicze względem roku poprzedniego i jednocześnie mniejszej produkcji tego paliwa w Grupie LOTOS. W ramach działań optymalizacyjnych rafineria gdańska wyprodukowała więcej oleju napędowego, który sprzedała na rynku krajowym i zagranicznym.

Rok 2020 był kontynuacją działań handlowych, mających na celu budowanie pozycji Grupy LOTOS na rynku LPG w Polsce. Pojawienie się pandemii Covid-19 w pierwszym kwartale roku i związane z tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności, miały istotny wpływ na realizację planów sprzedażowych w tym okresie. Spadki w sprzedaży detalicznej autogazu sięgały 50%.

W związku z pełną integracją instalacji DCU oraz ruchem testowym instalacji WOW, służby handlowe koncentrowały się szczególnie na działaniach mających na celu budowanie rynku pod spodziewane większe uzyski LPG z nowouruchomionych instalacji produkcyjnych. Ponadto kontynuowane były prace w obszarach logistycznym i produkcyjnym, mające na celu modernizację oraz organizację magazynowania i nalewu produktu w rafinerii.

Systematycznie rosnący, w kolejnych latach wolumen sprzedaży LPG, wskazuje na skuteczność podejmowanych działań, potwierdzając jednocześnie potrzebę ich intensyfikacji w przyszłości.

Produkcja i sprzedaż olejów silnikowych i przemysłowych

Produkcja i dystrybucja środków smarnych: olejów samochodowych, przemysłowych i smarów, olejów bazowych, a także płynów eksploatacyjnych i chemii samochodowej jest przedmiotem działalności LOTOS Oil Sp. z o.o.

W 2020 roku działania handlowe LOTOS Oil koncentrowały się na sprzedaży segmentu motoryzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania udziałów produktów z segmentu olejów syntetycznych i semisyntetycznych dla pojazdów osobowych. W odpowiedzi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 Spółka rozpoczęła również produkcję płynów do higienicznej dezynfekcji rąk oraz powierzchni.

Do najistotniejszych czynników wpływających na opłacalność działalności Grupy Kapitałowej LOTOS na rynku olejów smarowych w 2021 roku i w latach kolejnych zaliczyć należy:

 • dostępność i ceny surowców (baz olejowych oraz dodatków uszlachetniających),
 • w zakresie olejów silnikowych pogłębienie współpracy z mniejszymi dystrybutorami oraz hurtowniami motoryzacyjnymi oraz intensywny rozwój sprzedaży bezpośredniej, wsparty skutecznymi akcjami marketingowymi,
 • w obszarze olejów przemysłowych zmiana struktury sprzedaży w kierunku zmniejszenia udziałów sprzedaży olejów maszynowych,

W ramach budowy wartości dodanej i korzyści skali spółka LOTOS Oil działała w ramach Stowarzyszenia Polska Grupa Motoryzacyjna oraz Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie. Celem działań było pozyskanie nowych odbiorców w ramach produkcji własnej, wymiana baz danych za granicą oraz wspólne działania mające na celu dalszą ekspansję w sektorze.

Produkcja i sprzedaż asfaltów oraz paliw żeglugowych

Podmiotem dedykowanym biznesowi asfaltowemu w Grupie Kapitałowej LOTOS jest spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. – producent i dystrybutor szerokiej gamy asfaltów drogowych, miękkich asfaltów drogowych, asfaltów modyfikowanych (MODBIT, w tym produktów wysokomodyfikowanych HiMA), asfaltów WMA (ang. Warm Mix Asphalt) mających zastosowanie w trudno dostępnych miejscach (np. tunele) oraz asfaltów przemysłowych. Spółka zajmuje się również wytwarzaniem produktów specjalnych dedykowanych konkretnym zamówieniom.

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w 2020 roku konsekwentnie realizował zadania związane z utrzymaniem pozycji lidera na rynku asfaltów specjalnych (asfalty modyfikowane i asfalty przemysłowe) oraz utrzymaniem pozycji wiodącego dostawcy asfaltów drogowych w Polsce. Produkty Spółki trafiły na wiele kontraktów drogowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Podobnie jak w latach poprzednich, kluczowym rynkiem dla asfaltów w roku 2020 był rynek polski. Wg szacunków Spółki, udział w krajowym rynku asfaltów w 2020 roku wyniósł około 45%  Wyjątkowo chłonny w roku 2020 był rynek europejski (m.in. Rumunia). Ważnym aspektem wpływającym na osiągane rezultaty sprzedażowe Spółki była koniunktura na rynku infrastruktury drogowej. Branża drogowa była bowiem obszarem największej aktywności gospodarczej w Polsce i w krajach sąsiednich, mimo spowolnienia w innych gałęziach wynikających z pandemii. Wykorzystując okazje rynkowe, Spółka zwiększyła sprzedaż asfaltów r/r w kraju i w eksporcie. Dynamika spadku cen asfaltów r/r była znacząco niższa od spadających cen surowca, (ropy Brent). Spadek cen surowca był o 10% większy r/r w stosunku do spadku cen asfaltu co pozytywnie wpłynęło na wyniki segmentu produkcji i handlu Grupy LOTOS, zwiększając marżę realizowaną na produkcji i sprzedaży asfaltów. Znacznie większy spadek notowań paliw przełożył się na większą opłacalność produkcji asfaltów.

W 2020 roku Spółka prowadziła także działalność handlową w zakresie sprzedaży paliw bunkrowych. Głównym obszarem zainteresowania był akwen Morza Bałtyckiego. W roku 2020 Spółka realizowała cele związane z efektywną sprzedażą paliwa żeglugowego, m.in poprzez utrzymanie sprzedaży paliwa MGO oraz dalszy rozwój paliw alternatywnych (hybrydowych). Mimo wymagających warunków rynkowych i dużych wahań surowca, LOTOS Asfalt wykorzystała szanse związane ze wzrostem zapotrzebowania rynku na ten produkt i osiągnęła najlepszy w historii spółki rezultat sprzedaży (wolumen).

Wyniki wyszukiwania