Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza w Polsce

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza Grupy Kapitałowej LOTOS w Polsce prowadzona jest przez dwa podmioty, LOTOS Petrobaltic oraz LOTOS Upstream, a także ich spółki zależne i współzależne. Głównym obszarem aktywności jest polska strefa Morza Bałtyckiego. Dodatkowo działalność prowadzona jest w granicach RP na lądzie.

Grupa Kapitałowa LOTOS, poprzez swoje spółki zależne i współzależne, prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Polsce łącznie na 9 koncesjach, uwzględniając: 3 morskie koncesje w fazie poszukiwawczo rozpoznawczej ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarach Łeba, Rozewie i Gotlandia, 4 morskie koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż B3, B8, B4 i B6, oraz 2 lądowe koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarach Młynary oraz Górowo Iławeckie.

W 2020 roku, średnie dzienne wydobycie w Polsce wyniosło 5,3 tys. boe/dzień (+ 15,7% r/r), co stanowiło 26% łącznego wolumenu wydobycia Grupy Kapitałowej LOTOS. Wydobycie realizowane było ze złóż B3 i B8 zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim.

Według stanu na koniec 2020 roku, rezerwy węglowodorów LOTOS w Polsce wyniosły 46,0 mln boe w kategorii rezerw 2P (w tym: 42,0 mln boe ropy naftowej oraz 4,0 mln boe gazu ziemnego), co stanowiło 61% łącznych rezerw 2P Grupy Kapitałowej LOTOS.

Równolegle do prowadzonej działalności poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce, na przestrzeni 2020 roku LOTOS Petrobaltic podejmował inicjatywy rozwojowe w celu zdywersyfikowania przedmiotu działalności i źródeł przychodów, m.in. prowadzone były prace związane z uzyskaniem możliwości wejścia na nowo tworzący się rynek Morskich Elektrowni Wiatrowych (MEW). Ponadto, prowadzone były prace koncepcyjne związane z możliwością wdrożenia programu geosekwestracji dwutlenku węgla (podziemne składowanie CO2) w zawodnionych strukturach na obszarze Morza Bałtyckiego.

Otoczenie konkurencyjne dla działalności wydobywczej

Podmioty prowadzące działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą oraz wydobycie węglowodorów ze złóż w obszarze Polski to głównie przedsiębiorstwa z większościowym udziałem kapitału Skarbu Państwa. Liderem jest PGNiG, który:

  • prowadzi prace poszukiwawczo-rozpoznawcze na obszarze 46 koncesji (41 samodzielnie, 5 we współpracy
    z innymi podmiotami). Na koniec 2020 roku stanowiło to 62% wszystkich koncesji na poszukiwanie
    i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wydanych w Polsce;
  • posiada 189 koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż (96% wszystkich wydanych koncesji).

Liderem w polskiej strefie Morza Bałtyckiego w obszarze poszukiwań i wydobycia jest Grupa Kapitałowa LOTOS. Wszystkie trzy morskie koncesje łączne na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów, a także wszystkie cztery koncesje na wydobywanie węglowodorów z bałtyckich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w polskiej strefie ekonomicznej wydane zostały na rzecz spółek zależnych Grupy LOTOS i ich wspólnych przedsięwzięć.
Na koncesjach wydobywczych obejmujących złoża gazu ziemnego B4/B6 prace realizowane są przy współpracy
z partnerem CalEnergy Resources Poland sp. z o.o. Projekt realizowany jest poprzez spółki celowe Baltic Gas Sp. z o.o. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. k. Udział Grupy LOTOS w projekcie wynosi 51%.

Zestawienie podmiotów posiadających koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów oraz na wydobywanie węglowodorów ze złóż w Polsce

Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów Koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż w Polsce
PGNiG S.A. 46 (w tym 4 z Orlen Upstream 189 (w tym 1 z Orlen Upstream)
oraz 1 z LOTOS Petrobaltic)
Orlen Upstream Sp. z o. o. 14 (w tym 4 z PGNiG) 1 (z PGNiG)
Grupa Kapitałowa LOTOS 5 (w tym 1 z PGNiG) 4
Northam Sp. z o.o. 4
Gemini Resources Ltd. 2
Palomar Capital – San Leon Energy BV 2
San Leon Energy PLC 2
Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. 1
Central European Petroleum Ltd 1
KGHM Polska Miedź SA 1
Trias Sp. z o.o. 1 1
ZOK Sp. z o.o. 2
Łączna liczba wydanych koncesji(9) 74 196
(9)Do tej samej koncesji może być przypisane kilka firm. W związku z tym łączna liczba wydanych koncesji jest większa niż liczba firm, które otrzymały koncesje.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu Raporty i zestawienia dotyczące udzielonych koncesji grudzień 2020 r.

Kluczowe aktywa Grupy Kapitałowej LOTOS (poziom wydobycia i koncesje)

  • złoże produkcyjne B3: W 2020 roku średnie wydobycie ropy naftowej i współwystępującego gazu ziemnego wyniosło 1,6 tys. boe/dzień (+22% r/r). Zanotowany wzrost wydobycia r/r jest efektem skutecznie przeprowadzonego programu rekonstrukcji odwiertów: łącznie na przestrzeni 2020 roku przeprowadzono rekonstrukcję 8 odwiertów (w tym 2 zatłaczających) na złożu B3. Według stanu na koniec 2020 roku, pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P złoża B3 kształtowały się na poziomie 12,6 mln boe. Eksploatacja zgodnie z aktualnym terminem ważności koncesji zakładana jest do roku 2031;
  • złoże produkcyjne B8: W 2020 roku średnie wydobycie ropy naftowej i współwystępującego gazu ziemnego wyniosło 3,7 tys. boe/dzień (+13% r/r). Według stanu na koniec 2020 roku, pozostałe rezerwy wydobywalne w kategorii 2P złoża B8 kształtowały się na poziomie 33,4 mln boe. Eksploatacja zgodnie z aktualnym terminem ważności koncesji zakładana jest do roku 2036;
  • złoża gazowe B4/B6 przygotowywane do zagospodarowania. Projekt realizowany poprzez spółki celowe Baltic Gas Sp. z o.o. oraz Baltic Gas Sp. z o.o. i wspólnicy Sp. k., przy współpracy z partnerem, firmą CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Udział LOTOS w projekcie wynosi 51%. Zasoby wydobywalne złóż B4B6 w kategorii 2C (ang. contingent resources) szacowane są na poziomie 4,8 mld m³ gazu (udział 100%). Projekt znajduje się obecnie na etapie przygotowania finalnej decyzji inwestycyjnej (ang. Final Investment Decision, FID).

Ponadto w obszarze posiadanych koncesji, Spółka prowadzi prace poszukiwawczo-rozpoznawcze w celu odkrycia dodatkowych zasobów ropy i gazu. Na przestrzeni 2020 roku, na koncesjach morskich Gotlandia, Łeba i Rozewie (udział LOTOS Petrobaltic 100%) trwały prace nad regionalnym modelem strukturalno-tektonicznym. Na koncesji lądowej Młynary (udział LOTOS Petrobaltic 100%) trwały prace przygotowawcze do wykonania zdjęcia sejsmicznego 3D, w tym m.in.: opracowano Dodatek nr 1 do Projektu Robót Geologicznych na wykonanie badań sejsmicznych oraz analizowano granice planowanego zdjęcia. Na koncesji lądowej Górowo Iławeckie (operator PGNiG udział 51%, udział LOTOS Petrobaltic 49%) trwały prace nad przejściem do etapu wiercenia otworu poszukiwawczego.

Koncesje spółek Grupy Kapitałowej LOTOS na obszarze RP

Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Źródło: Spółka

Logistyka

Wydobycie ropy naftowej i współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B3 odbywa się przy pomocy platformy produkcyjnej Baltic Beta i platformy bezzałogowej PG-1. Wydobyta ropa naftowa jest transportowana tankowcem lub zbiornikowcem i w całości sprzedawana do Grupy LOTOS S.A. Wydobyty gaz ziemny jest przesyłany rurociągiem podwodnym o długości ponad 80 km do Elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie, stanowiącej własność Energobaltic Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od LOTOS Petrobaltic).

Wydobycie ropy naftowej ze złoża B8 odbywa się przy pomocy Centrum Produkcyjnego, które zostało przekazane do eksploatacji w dniu 1 października 2020 roku. Wydobyta ropa naftowa jest transportowana tankowcem lub zbiornikowcem i w całości sprzedawana do Grupy LOTOS S.A. Gaz ziemny będzie przesyłany rurociągiem podwodnym do Elektrociepłowni Energobaltic we Władysławowie.

Zakupiona w 2019 roku platforma wiertnicza Petro Giant, po wykonaniu prac przystosowawczych i przeszkoleniu załogi, rozpoczęła w 2020 roku prace rekonstrukcyjne na bałtyckim złożu B3. Łącznie na przestrzeni 2020 roku przeprowadzono rekonstrukcję 8 odwiertów (w tym 2 zatłaczających) na złożu B3. Prowadzony program rekonstrukcji odwiertów ma na celu zmaksymalizowanie współczynnika sczerpania złoża i zwiększenia wydobycia.

Usługi logistyki morskiej w obszarze Morza Bałtyckiego realizowane są przez spółki z Grupy Kapitałowej Miliana Shipholding Company Limited. Usługi te obejmują m.in.: odbiór i magazynowanie ropy naftowej w rejonie wydobycia, transport ropy naftowej ze złoża do portu, asystę ratowniczą dla platform.

Wyniki wyszukiwania