Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Zgodność z Rekomendacjami TCFD

Rekomendacje TCFD Rozdział
ŁAD KORPORACYJNY
Opis nadzoru zarządu nad ryzykami i szansami związanymi z klimatem. Strategia wobec zmian klimatu
Opis roli kadry zarządzającej w procesie oceny i zarządzania ryzykami oraz szansami związanymi z klimatem. Strategia wobec zmian klimatu
STRATEGIA
Opis ryzyk i szans związanych z klimatem, które organizacja zidentyfikowała w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Opis wpływu ryzyk i szans związanych z klimatem na działalność biznesową, strategię i finanse organizacji. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Opis odporności modelu biznesowego i strategii organizacji w różnych scenariuszach związanych z klimatem (w tym w scenariuszu uwzględniającym wzrost średnich temperatur o dwa lub mniej stopni Celsjusza). Zagadnienie nieraportowane
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Opis procesów identyfikacji i oceny ryzyk związanych z klimatem. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Opis procesów zarządzania ryzykami związanymi z klimatem. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Opis sposobu integracji procesów identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykami związanymi z klimatem w ramach ogólnego zarządzania ryzykiem w organizacji. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
WSKAŹNIKI I CELE
Wskaźniki wykorzystywane przez organizację do oceny ryzyk i szans związanych z klimatem zgodnie ze strategią i procesami zarządzania ryzykiem. Szanse i ryzyka związane ze zmianami klimatu
Emisje gazów cieplarnianych w zakresach 1, 2 i, jeśli ma to znaczenie, 3 oraz opis powiązanych z nimi ryzyk. Emisje do atmosfery
Opis wyznaczonych przez organizację celów służących zarządzaniu ryzykami i szansami związanymi z klimatem oraz wyniki realizacji tych celów. Strategia wobec zmian klimatu

Wyniki wyszukiwania