Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS
 • wskaźnik własny 1

W 2020 r. do Fundacji LOTOS wpłynęło 1250 wniosków o darowizny. Dofinansowanych zostało 148 projektów kwotą ok. 14 mln zł (wzrost o ok. 75% w stosunku do roku poprzedniego). Znaczący wzrost wsparcia w formie darowizn w roku 2020 był powiązany z wyjątkową sytuacją na świecie wywołaną przez pandemię koronawirusa. Współpracując z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Zdrowia, Fundacja LOTOS zaangażowała się w pomoc placówkom medycznym i instytucjom publicznym w całej Polsce.  Było to wsparcie rzeczowe oraz darowizny finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Łączna wartość udzielonej pomocy na ten cel w 2020 r. to ponad 8,4 mln zł (koncern w sumie przekazał 12 mln zł.)

14 mln zł
dofinansowania dla 148 projektów

Struktura wydatków Fundacji LOTOS na realizację projektów 2020 w ujęciu procentowym:

 • ochrona zdrowia i promocja życia 72%
 • kultura i sztuka 12%
 • nauka, edukacja i oświata  8%
 • pomoc społeczna 2%
 • wspieranie ratownictwa i ochrony ludności  1,12%
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne 1%
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  1%
 • podtrzymanie tradycji narodowej  1%
 • rozwój lokalnych inicjatyw społecznych i gospodarczych 0,9%
 • działalność charytatywna 0,15%
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 0,1%

Najważniejsze działania realizowane przez Fundację w 2020 r.

 • Fundacja LOTOS wsparła odział neurochirurgii Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku. Nowoczesny sprzęt do endoskopowej chirurgii kręgosłupa umożliwi wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych. Dzięki wsparciu Fundacji LOTOS, pacjenci z ubezpieczeniem NFZ będą mogli odbyć taką operację bezpłatnie. Do tej pory było to możliwe jedynie w placówkach prywatnych.
 • Fundacja LOTOS jako opiekun programu Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM od lat wspiera uczniów w rozwijaniu ich naukowych zainteresowań i pasji. W kolejnej już edycji programu wzięło udział 103 uczniów i 28 nauczycieli. Fundacja ufundowała nagrodę główną – pracownię językową dla uczniów z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielska Liga Naukowa z LOTOSEM to program, który wspiera uzdolnionych uczniów już od 2013 r. Jego celem jest rozwój zdolnych uczniów, kształtowanie myślenia naukowego oraz promocja metody projektowej wśród najmłodszych.
 • Fundacja LOTOS wsparła V edycję projektu Uczę się bezpieczeństwa, w ramach którego pomorscy policjanci uczą dzieci bezpiecznych zachowań na drodze. Pierwszoklasiści otrzymają m.in. kamizelki i worki odblaskowe. Fundacja LOTOS wspiera projekt od początku istnienia. Wojewódzki Projekt Edukacyjny Uczę się bezpieczeństwa został opracowany przez gdańskich policjantów w 2016 r. Corocznie objętych jest nim około 6 tysięcy uczniów klas pierwszych pomorskich szkół. Celem jest edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa na drodze.
 • Dzięki Fundacji Grupy PKP i spółce LOTOS Kolej dzieci z najuboższych kolejarskich rodzin otrzymały sprzęt komputerowy do nauki on-line z potrzebnym oprogramowaniem. W akcję zaangażowały się także inne kolejowe spółki. LOTOS Kolej za pośrednictwem Fundacji LOTOS przekazała środki finansowe na rzecz Fundacji Grupy PKP. Dzięki temu wsparciu możliwy był zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z najuboższych rodzin kolejarskich. Łącznie zakupiono sprzęt dla 17 rodzin.
 • Fundacja rozpoczęła współpracę z Fundacją ORLEN przy kolejnej edycji programu stypendialnego Bona Fide (łac. w dobrej wierze). Dziesięciu polskich studentów otrzymało stypendia pozwalające im na podjęcie nauki na jednej z 50. najlepszych uczelni świata. W ciągu trzech dotychczasowych edycji grono uczestników programu powiększyło się do 22 stypendystów. Program Bona Fide to unikalny projekt w skali kraju. Jego celem jest objęcie mecenatem osób, które w przyszłości mogą swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas stypendium wykorzystać do budowania siły krajowej gospodarki.
 • Fundacja udzieliła wsparcia w formie darowizny na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu dla dzieci Zdolni z Czechowic-Dziedzic, Miasta z zapałem.
 • Darowiznę na rzecz Kartuskiego Centrum CARITAS z siedzibą przy Parafii Św. Wojciecha w Kartuzach Fundacja przekazała na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego.
 • Fundacja LOTOS udzieliła pomocy Ochotniczym Strażom Pożarnym na terenie całego kraju na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania specjalnego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
 • Fundacja udzieliła także pomocy w postaci wsparcia finansowego przekazywanego jako darowizny na ratowanie życia i zdrowia chorych dzieci i osób dorosłych.

Wyniki wyszukiwania