Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Rynek rafinacji ropy i układ sił konkurencyjnych w regionie

Grupa LOTOS S.A. posiada jedną z najnowocześniejszych i najmłodszych rafinerii w Europie o mocach przerobowych około 10,5 mln ton ropy naftowej rocznie i wysokim na tle konkurencji wskaźniku kompleksowości przerobu, tzw. Nelson Complexity Index. Zmodernizowaną rafinerię w Gdańsku charakteryzuje wysoki współczynnik konwersji (duży udział paliw w strukturze produkcji) oraz selektywność w kierunku średnich destylatów, pozwalająca na skuteczne dopasowanie produkcji do struktury popytu krajowego i możliwości eksportowych.

Na tak zaawansowany stan technologiczny rafinerii w 2020 roku złożyły się: efekt realizacji Programu 10+ zakończonego w 2011 roku, finalizacji w 2019 roku Projektu EFRA oraz jego pełnej integracji z instalacjami rafinerii, a także szeregu pomniejszych inwestycji poprawiających efektywność przerobu, w tym Węzła Odzysku Wodoru.

Modernizacja i rozbudowa rafinerii w ramach Programu 10+ pozwoliła na uzyskiwanie większej ilości wysokomarżowych produktów z każdej przerobionej baryłki ropy naftowej, na wzrost wolumenu paliw z 4 mln ton rocznie do 7,8 mln ton rocznie oraz umożliwiła przerób bardziej wymagających technologicznie gatunków rop naftowych. Projekt EFRA był kontynuacją technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji rafinerii Grupy LOTOS. Głównym celem Projektu EFRA było lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której powstawał ciężki olej opałowy lub asfalty. Nowe instalacje Projektu EFRA uzupełniły ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i umożliwiły elastyczność w zastępowaniu produkcji niskomarżowego ciężkiego oleju opałowego większą ilością paliw silnikowych. W rezultacie rafineria poszerzyła zakres optymalizowania produkcji, co pozwoliło zachować konkurencyjność, również w przypadku skrajnie niesprzyjających warunków makrootoczenia, jakie panowały w przeważającej części 2020 roku i były związane z pandemią Covid-19.

Instalacje EFRA, zintegrowane z działającym w rafinerii ciągiem technologicznym przerobu ropy naftowej, umożliwiają dostarczenie na rynek dodatkowych około 900 tys. ton frakcji średnich rocznie (olejów napędowych i – opcjonalnie – paliwa lotniczego) z tej samej ilości przerabianej ropy. W ramach pozostałych grup produktowych zmienił się możliwy do uzyskania wolumen produkcji benzyny surowej i LPG, a ich ostateczną wielkość Spółka planuje wypracować w ramach procesu optymalizacji. Rafineria Grupy LOTOS utrzymała również zdolność do produkcji asfaltów, które charakteryzowały się relatywnie wysoką zyskownością w porównaniu do pozostałych produktów ropopochodnych w 2020 roku. Maksymalizacja ich produkcji oraz wykorzystanie pojawiających się szans rynkowych istotnie wsparła zyskowność sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS w 2020 roku.

W 2020 roku Spółka zakończyła realizację projektu budowy systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS (ang. Continuous Emission Monitoring System), którego zadaniem jest bieżące monitorowanie wpływu pracy rafinerii na środowisko naturalne. Realizacja projektu wynikała z krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Jest to krok wychodzący naprzeciw dyrektywie unijnej o emisjach przemysłowych, zgodnie z którą trzeba dostosować monitoring emisji do tzw. najlepszych dostępnych technik (ang. BAT, tj. Best Available Technologies).

W celu zwiększenia możliwości ekspedycyjnych paliw z rafinerii po jej rozbudowie o instalacje Programu EFRA w 2020 roku Spółka finalizowała inwestycję budowy czwartego nalewaka bramowego o wydajności 2,2 mln ton produktów paliwowych rocznie.

Konfiguracja technologiczna rafinerii, w połączeniu z jej atutami lokalizacyjnymi, umożliwiła elastyczny dobór gatunków ropy naftowej celem maksymalizacji marży na jej przerobie i sprzedaży produktów.

Korzystna strategicznie lokalizacja rafinerii dawała istotną przewagę logistyczną w dostępie do surowców oraz kanałów sprzedaży produktów w stosunku do konkurencji w regionie. Położenie rafinerii w pobliżu morskiego terminala przeładunkowego zapewniało Grupie LOTOS S.A. bezpośredni dostęp do międzynarodowych rynków zbytu, pozwalając przede wszystkim na eksport produktów naftowych w szczególności na rynki krajów skandynawskich, północnozachodniej Europy oraz krajów nadbałtyckich, optymalizację wykorzystywanych przez Spółkę kanałów sprzedaży oraz prowadzenie efektywnych zakupów różnych gatunków ropy naftowej oraz paliw.

Ponadto rafineria posiadała unikalne połączenie kanałów zaopatrzenia w surowiec zarówno drogą lądową, z Rosji, za pośrednictwem sieci rurociągów PERN, jak i drogą morską z wielu krajów oraz z własnych złóż. Dostęp do dwóch kanałów zaopatrzenia pozwalał na dywersyfikację dostaw surowca, a także płynną reakcję na zmienność cen produktów naftowych i gatunków rop naftowych. W konsekwencji umożliwiło to Grupie LOTOS S.A. skuteczną dywersyfikację gatunków ropy naftowej oraz zwiększało potencjał negocjacyjny w zakresie warunków cenowych jej zakupu.

Firma Solomon Associates, przygotowująca najbardziej uznane globalne rankingi rafinerii, uplasowała gdańską rafinerie wśród 25% najlepszych rafinerii według kluczowych wskaźników konkurencyjności takich jak marża przerobowa, efektywność energetyczna, efektywność służb utrzymania ruchu czy dostępność instalacji, jednocześnie plasując ją jako najnowocześniejszą rafinerię w Środkowo-Wschodniej Europie.

Dla światowej gospodarki i sektora naftowego 2020 rok był bardzo trudnym czasem. Rafineria Grupy LOTOS dzięki elastyczności i efektywnej produkcji przez większość czasu pracowała z wysokim obciążeniem, mimo dużego spadku popytu na paliwo lotnicze, zapewniając dostępność paliw na rynku krajowym. Elastyczna i doskonale skonfigurowana rafineria szybko przestawiła się z produkcji paliwa lotniczego na olej napędowy i benzynę, efektywnie wykorzystując potencjał nowego kompleksu EFRA. W czasie niskich marżach paliwowych maksymalizowano też produkcję asfaltów i olejów smarowych.

Dariusz Kruk
Dyrektor ds. produkcji

Optymalizacja przerobu ropy w warunkach pandemii COVID-19

Konsekwencje pandemii miały znaczący wpływ na warunki, w jakich funkcjonowała Grupa LOTOS w raportowanym okresie. Spółka działa w sektorze naftowym, którego otoczenie ma zasięg globalny. W 2020 roku rynek produktów naftowych podlegał dynamicznym zmianom pod wpływem rozprzestrzeniania się pandemii i ograniczania jej skutków zarówno wewnątrz kraju, jak i w krajach sąsiadujących oraz w perspektywie globalnej.

W 2020 roku otoczenie rynkowe Spółki znajdowało się w historycznie najdłużej trwającym okresie załamania koniunktury i było w znacznym stopniu obarczone ograniczoną przewidywalnością w krótkim okresie oraz niepewnością co do przyszłych kwartałów. Widoczny był brak równowagi i płynności w relacjach międzynarodowej wymiany gospodarczej.

Grupa LOTOS, w 1 kwartale 2020 roku niezwłocznie podjęła szereg inicjatyw optymalizacyjnych. Rafineria Spółki została poddana intensywnej optymalizacji w celu elastycznego dostosowania uzysków do dynamicznej sytuacji rynkowej. Spółka, wykorzystując zwiększoną dzięki realizacji Programu EFRA kompleksowość technologiczną posiadanych instalacji rafineryjnych, płynnie zarządzała strumieniem uzysków produktów naftowych, by dopasować wolumeny do zmieniającego się popytu i najlepszych możliwych do uzyskania warunków cenowych. Do takich działań należało między innymi ograniczenie produkcji paliwa lotniczego w związku z drastycznym załamaniem popytu na ten produkt, a także wzrost sprzedaży asfaltów (w tym wykorzystując kierunki eksportowe), które w 2020 roku charakteryzowały się nadzwyczajnie wysokimi marżami rynkowymi. Działania te pozwoliły utrzymać wykorzystanie niemal pełnych mocy produkcyjnych gdańskiej rafinerii, podczas gdy większość zakładów w Europie była zmuszona w tym okresie znacząco ograniczać swój przerób. Jednocześnie Grupa LOTOS zdecydowała o odłożeniu w czasie części zaplanowanych inwestycji rozwojowych, w oczekiwaniu na poprawę warunków otoczenia.

Dodatkowo, nadmorska lokalizacja rafinerii Grupy LOTOS sprzyjała szybkiemu wykorzystywaniu okazji rynkowych, m.in. sprzedaż atrakcyjnie notowanej benzyny surowej w eksporcie morskim, co wsparło możliwość utrzymania wysokiego poziomu przerobu ropy w rafinerii i optymalizację realizowanej marży w najtrudniejszym dla branży okresie.

Rok 2020 nie odzwierciedlił pełnych możliwości instalacji Programu EFRA z powodu destabilizacji rynku paliw. W efekcie obostrzeń związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 obserwowane było nietypowe i niespodziewane przez analityków rynku naftowego zawężenie spreadu pomiędzy crackiem na oleju napędowym (8,90 USD bbl w 2020 roku vs. 16,94 USD/bbl w 2019 roku) a crackiem na ciężkim oleju opałowym (-6,34 USD/bbl w 2020 roku vs. -11,29 USD/bbl) na globalnych rynkach (spread 15,24 USD/bbl w 2020 vs. 28,23 USD/bbl w 2019 roku), co  skutkowało osiąganiem przez Spółkę marginalnej marży rafineryjnej generowanej dzięki projektowi EFRA w przedziale pomiędzy 2,9 a 0,0 USD/bbl, to znaczy przez większą część 2020 roku mniej niż Spółka planowała bazując na założeniach długoterminowych (pomiędzy 2 a 4 USD/bbl).

Kompleksy rafineryjne prowadzące działalność w regionie

Na sytuację na polskim rynku paliw i produktów paliwowych wpływ ma działalność kilku sąsiednich rafinerii. Poza liderem rynkowym, rafinerią w Płocku, należącą do PKN Orlen S.A., pozostałe podmioty z regionu dostarczają swoją produkcję na rynek w Polsce, stanowiącą konkurencję dla Grupy LOTOS. W 2020 roku z uwagi na pandemię Covid-19 i spadek zapotrzebowania na paliwa w efekcie wprowadzonych obostrzeń wiele rafinerii w Europie musiało ograniczyć wykorzystanie mocy przerobowych dostosowując wielkość wytwarzanych paliw do obniżonej konsumpcji. Zgodnie z szacunkami analityków sektora naftowego szereg zakładów rafineryjnych w efekcie spadku marż rafineryjnych staje przed koniecznością likwidacji lub wyłącza mniej rentowne instalacje (agencja JBC Energy prognozuje, że w latach 2021-2023 co najmniej 5 takich zakładów o zdolnościach przerobowych wynoszących 465 tys. bbl/d zostanie zamkniętych). Od 2020 roku uwidocznił się też trend związany z przekształcaniem rafinerii w zakłady wytwarzające paliwa z produktów pochodzenia roślinnego, tj. biorafinerie. Takie kroki podjęły firmy m.in. TOTAL we Francji, Neste w Finlandii oraz ENI we Włoszech. Recesja gospodarcza z 2020 roku i jej kontynuacja w 2021 roku przekłada się na decyzje poszczególnych zakładów, co do dalszego funkcjonowania oraz realizacji kolejnych projektów inwestycyjnych.

Grupa LOTOS posiada zaawansowaną technicznie rafinerię z jednym z najwyższych współczynników kompleksowości przerobu ropy w rosnącym regionie Europy Środkowej, tzw. NCI, na poziomie 11,1. Wysoka elastyczność struktury uzysków rafinerii Spółki umożliwiła przetrwanie znacznej zmienności warunków rynkowych wywołanych pandemią COVID-19, oddziałujących na popyt oraz poziomy marż produktowych.

Rafinerie w Europie Środkowej: zdolność przerobowa oraz współczynnik kompleksowości Nelsona (NCI)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Spółki oraz PKN Orlen, Grupa MOL, Rosneft, S&P Global Platts

 • rafineria w Płocku (PKN Orlen), Polska – około 16,5 mln ton rocznie,
 • rafineria w Leuna (Grupa TOTAL), Niemcy – około 12 mln ton,
 • rafineria w Schwedt (PCK Raffinerie GmbH), Niemcy – około 12 mln ton,
 • rafineria w Możejkach (PKN Orlen), Litwa – zdolności produkcyjne projektowe 15 mln ton, jednak
  biorąc pod uwagę wykorzystywany obecnie układ technologiczny i możliwości rynkowe, efektywne wykorzystanie mocy obecnie wynosi 8 mln ton,
 • rafineria w Schwechat (OMV), Austria – około 9,6 mln ton,
 • rafinerie należące do UniPetrol – Kralupy, Litvinov, (PKN Orlen), Czechy – około 8,7 mln ton,
 • rafineria w Bratysławie (Slovnaft, Grupa MOL), Słowacja – około 6,1 mln ton.

Rafineria w Gdańsku na tle konkurencyjnych rafinerii w regionie

Źródło: Spółka, zdolności produkcyjne w mln ton rocznie

Główne produkty

 • Paliwa:
  • Benzyna bezołowiowa. Jest przeznaczona do silników z zapłonem iskrowym. W ramach benzyn bezołowiowych Grupa LOTOS oferuje benzynę premium – LOTOS DYNAMIC 98, która zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym i myjącym, mające na celu poprawę czystości silnika, uzyskanie dłuższej jego żywotności oraz oszczędność w zużyciu paliwa. Paliwo premium
   pod marką DYNAMIC jest dedykowane wyłącznie do stacji paliw działających pod marką LOTOS.
  • Olej napędowy. Jest przeznaczony do siników wysokoprężnych. Oferta Spółki obejmuje m.in. olej napędowy premium – LOTOS DYNAMIC DIESEL, który dzięki zastosowaniu komponentów obniżających tarcia w silniku pozwala na lepsze wykorzystanie dynamiki i mocy silnika oraz może zapewnić zimą rozruch przy temperaturze -32°C. Paliwo premium pod marką DYNAMIC dedykowane jest wyłącznie do stacji paliw działających pod marką LOTOS. Olej napędowy posiada największy udział wolumenowy w sprzedaży Grupy Kapitałowej LOTOS realizowanej na krajowym rynku.
  • Olej napędowy do celów opałowych (tzw. lekki olej opałowy). Produkt jest przeznaczony do urządzeń grzewczych. Dzięki niskiej zawartości siarki oraz odpowiednim dodatkom jest odporny na utlenianie, posiada działanie antykorozyjne, pozwala na utrzymywanie czystości dysz oraz redukcję emisji szkodliwych substancji z procesu spalania.
  • Paliwo lotnicze. Produkt, który jest dedykowany do silników odrzutowych.
 • Gaz płynny propan-butan (LPG). Jest to produkt, który może być stosowany jako paliwo do: silników wyposażonych w instalację gazową, zasilania urządzeń grzewczych, do butli gazowych. Może być także wsadem do procesów petrochemicznych.
 • Benzyna surowa. Jest wykorzystywana jako surowiec w przemyśle petrochemicznym oraz do produkcji benzyn motorowych. Benzyna surowa jest produktem w całości przeznaczonym na eksport.
 • W ramach tej grupy produktowej, głównym produktem Grupy Kapitałowej LOTOS są nowoczesne asfalty drogowe przeznaczone do budowy i utrzymania dróg, lotnisk oraz innych powierzchni utwardzonych. Poza drogownictwem istotnym zastosowaniem asfaltów jest również produkcja wyrobów budowlanych
  o właściwościach hydroizolacyjnych, gdzie najczęściej wykorzystuje się asfalty przemysłowe.
 • Oleje bazowe. W ramach tej grupy produktowej głównym produktem Spółki są tzw. oleje bazowe grupy 1. Stanowią one wsad do produkcji olejów smarowych, w tym silnikowych i przemysłowych. W ramach olejów silnikowych główne linie produktowe Grupy Kapitałowej LOTOS to: LOTOS Aurum, Hybrid, LOTOS Quazar, oleje syntetyczne premium do samochodów osobowych, LOTOS Thermal Control, oleje mineralne, semisyntetyczne i syntetyczne dedykowane do samochodów osobowych, LOTOS Turdus, oleje mineralne, semisyntetyczne i syntetyczne dedykowane do taboru ciężarowego. W ramach olejów przemysłowych główne linie produktowe Grupy LOTOS to Hydromil, Transmil czy Remiz, stanowiące pełną kategorię olejów hydraulicznych, turbinowych, maszynowych oraz smarów przemysłowych.
 • Ciężki olej opałowy. Produkt może mieć trzy przeznaczenia, tj. może być stosowany jako paliwo energetyczne, paliwo żeglugowe od roku 2020 w jednostkach pływających z zainstalowanymi tzw. scrubberami, jak również jako wsad do dalszego przerobu m.in. na instalacjach koksowania.
 • Plastyfikatory klasy TDAE i RAE – oferowane pod nazwami QUANTILUS T50 i QUANTILUS T60 stosowane przez producentów opon i gumy w Europie i Azji. Produkty te spełniają wymagania unijnego rozporządzenia dotyczącego rejestracji chemikaliów, tzw. REACH i zostały zaaprobowane przez globalne
  koncerny oponiarskie.
 • Asfalty modyfikowane MODBIT – zaawansowane technologicznie, zwiększające odporność na koleinowanie się nawierzchni, przedłużające jej trwałość i odporność w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.
 • Frakcja ksylenowa – wprowadzony w 2012 roku produkt petrochemiczny, otrzymywany w procesie rozdziału reformatu. Służy do produkcji tworzyw sztucznych. Instalacja wydzielania frakcji ksylenowej umożliwia dalszą dywersyfikację portfela produktów Grupy Kapitałowej LOTOS, a także ograniczenie zawartości węglowodorów aromatycznych w puli komponentów benzynowych rafinerii w Gdańsku. Poprawia to elastyczność technologiczną rafinerii, stwarzając możliwość alternatywnej sprzedaży części komponentów na rynek paliwowy bądź petrochemiczny.
 • Koks naftowy – otrzymywany od 2019 roku, w efekcie przyłączenia instalacji opóźnionego skoksowania
  do rafinerii Grupy LOTOS jako produkt uboczny pogłębionego przerobu ciężkiej pozostałości ropy naftowej na wysokomarżowe średnie destylaty (olej napędowy i paliwo lotnicze).
 • Biokomponenty – Produkt wytworzony po raz pierwszy w 2020 roku. Grupa LOTOS rozpoczęła wytwarzanie własnych biokomponentów w technologii współuwodornienia, tj. biowęglowodorów ciekłych oraz biopropanu. W Spółce trwają prace analityczne nad wdrożeniem koncepcji wykorzystania biowodoru wytworzonego z biometanu. Grupa LOTOS jest podmiotem zobowiązanym do realizacji celów w zakresie udziału energii odnawialnej w transporcie jak również w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w paliwach transportowych. Cele te realizowane są poprzez wykorzystywanie biokomponentów, takich jak estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) oraz etanol jak również gaz płynny LPG.

Wielkość przerobu ropy i produkcji

W 2020 roku rafineria Grupy LOTOS przerobiła 10,2 mln ton ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 96,8%, tj. niemal pełnym wykorzystaniu mocy.
Dobór rop naftowych do przerobu oparty był na procesie optymalizacji produkcji, by wykorzystać nadarzające się okazje do zwiększenia marży przerobowej rafinerii.

W 2020 roku rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11 mln ton produktów(1). Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go 5,8 mln ton, czyli o 5,5% więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 52%.

Struktura produkcji rafinerii Grupy LOTOS

(1)Różnica pomiędzy wolumenem przerobionej ropy naftowej i wolumenem produkcji rafinerii wynika z faktu, że oprócz ropy naftowej na instalacje i do komponowania wyrobów gotowych kierowane są strumienie biokomponentów, dodatków uszlachetniających oraz średnich destylatów naftowych, zakupione od zewnętrznych dostawców

Wyniki wyszukiwania