Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

W pobliżu rafinerii Grupy LOTOS znajduje się rezerwat przyrody Ptasi Raj, należący do obszaru Natura 2000 „Ostoja w Ujściu Wisły” (PLH220044).

Powierzchnia rafinerii wynosi 235 ha, a rezerwatu 1015 ha. Na terenie rezerwatu najliczniejszą grupą ptaków są różne gatunki kaczek właściwych i nurkujących oraz łabędzie i gęsi białoczelne. Mierzeja jest siedliskiem przede wszystkim różnych gatunków mew, rybitw i siewkowców, a także kormoranów, kaczek, gęsi i łabędzi. Na terenie rezerwatu gniazdują także ostrygojady i sieweczki. Sąsiedztwo tak cennego rezerwatu to wielka odpowiedzialność i zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz standardów ograniczania wpływu na środowisko.

1015 ha
Powierzchnia rezerwatu przyrody Ptasi Raj

Obszary koncesyjne posiadane przez spółkę LOTOS Petrobaltic, specjalizującą się w poszukiwaniu oraz wydobyciu ropy naftowej i gazu, znajdują się poza tzw. Bałtyckimi Obszarami Chronionymi i nie wpływają na poziom bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Jednym z ważniejszych zadań w zakresie naszej działalności na Bałtyku jest wdrażanie najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i tym samym utrzymanie pełnej bioróżnorodności tego regionu. LOTOS Petrobaltic dąży do pełnej realizacji już podjętych działań, polegających na wdrożeniu założeń Bałtyckiego Planu Działania, określającego wymóg „zero zrzutów” dla platform morskich.

Wyniki wyszukiwania