Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Zrównoważony rozwój wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej LOTOS, a dążenie do ograniczenia wpływu na środowisko jest jej stałym celem. Zależy nam na przemyślanym zarządzaniu ochroną środowiska.

Ograniczamy zużycie energii, materiałów i surowców, kontrolujemy i redukujemy emisję gazów i ścieków, zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów oraz dbamy o bioróżnorodność. Rozumiemy, że działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na różne komponenty ekosystemu, dlatego na bieżąco prowadzimy monitoring i analizy naszego oddziaływania na środowisko.

Z roku na rok LOTOS coraz lepiej kontroluje emisję zanieczyszczeń powietrza, a w obszarze wydobywczym stara się wytwarzać mniej odpadów i ścieków oraz jak najmniej oddziaływać na jakość wody. Równie istotna ze względu na aspekt środowiskowy jest gospodarka energetyczna. Koncern bada zużycie energii na każdym etapie łańcucha wartości, kontroluje stan techniczny urządzeń, lokalizuje i likwiduje elementy powodujące niepotrzebne straty energii. Zwraca też uwagę na wszystkie te aspekty przy nowych inwestycjach.

Grupa Kapitałowa LOTOS dba także o swój wpływ na społeczności lokalne. Pomimo braku wymagań prawnych w tym zakresie uszczelniono najbardziej uciążliwe zapachowo urządzenia w naszej oczyszczalni ścieków w Gdańsku. Zapewniliśmy również recyrkulację części oczyszczonych ścieków i kondensatu pary wodnej oraz zbudowaliśmy instalację zawracania gazów zrzutowych, które wykorzystujemy jako gaz opałowy (zamiast spalania ich na pochodniach). Przy okazji modernizacji rafinerii doprowadziliśmy gaz do okolicznych miejscowości.

Lista procedur, regulaminów, zasad, instrukcji i strategii wdrożonych w Grupie LOTOS, zapewniających odpowiedzialne zarządzenie tematem ochrony środowiska

 • Polityka ZSZ
 • Gospodarka odpadami
 • Plan gospodarki odpadami
 • Plan zarządzania hałasem
 • Plan monitorowania środowiskowego
 • Cele i zadania środowiskowe oraz energetyczne
 • Spis celów środowiskowych i energetycznych
 • Identyfikacja aspektów środowiskowych
 • Aspekty środowiskowe
 • Monitorowanie procesów i działań mających wpływ na środowisko
 • Zasady postępowania przy pobieraniu prób i prowadzeniu pomiarów środowiskowych
 • Monitorowanie emisji CO2 z instalacji produkcyjnych Grupy LOTOS
 • Zapobieganie i przygotowanie na awarie i wypadki przy pracy
 • Reagowanie na zdarzenia awaryjne
 • Prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach awaryjnych
 • Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do właściwego reagowania na awarie i inne zagrożenia
 • Dyrektywa w sprawie zasad komunikacji w zakresie działalności środowiskowej spółek Grupy Kapitałowej LOTOS z Biurem Ochrony Środowiska Grupy LOTOS
 • Zasady postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko – instrukcja dla firm zewnętrznych, realizujących prace w ramach projektu EFRA
 • Zasady gospodarowania odpadami na terenie Grupy LOTOS– informacja dla firm zewnętrznych
 • 307-1

W 2020 r. na Grupę Kapitałową LOTOS nie zostały nałożone żadne kary ani sankcje pozafinansowe z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Wyniki wyszukiwania