Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Skonsolidowane  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Nota Kapitał podstawowy Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem
1 stycznia 2020 184,9 2.228,3 (203,6) 10.415,5 90,2 12.715,3 0,1 12.715,4
Zysk/(Strata) netto 11 (1.146,2) (1.146,2) (1.146,2)
Inne całkowite dochody/(straty) netto 179,2 (6,4) 16,7 189,5 189,5
Całkowite dochody/(straty) ogółem 179,2 (1.152,6) 16,7 (956,7) (956,7)
Dywidenda 12 (184,9) (184,9) (184,9)
31 grudnia 2020 184,9 2.228,3 (24,4) 9.078,0 106,9 11.573,7 0,1 11.573,8
1 stycznia 2019 184,9 2.228,3 (288,2) 9.826,1 83,6 12.034,7 0,1 12.034,8
Zysk/(Strata) netto 11 1.152,9 1.152,9 1.152,9
Inne całkowite dochody/(straty) netto 84,6 (8,9) 6,6 82,3 82,3
Całkowite dochody/(straty) ogółem 84,6 1.144,0 6,6 1.235,2 1.235,2
Dywidenda (554,6) (554,6) (554,6)
31 grudnia 2019 184,9 2.228,3 (203,6) 10.415,5 90,2 12.715,3 0,1 12.715,4

Wyniki wyszukiwania