Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS
  • 303-1
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Z zasobów wody korzystamy na podstawie pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych. Nasza działalność nie wpływa w sposób istotny na funkcjonowanie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo, a pobierana ilość wody utrzymywana jest na poziomie niższym od dopuszczalnych wielkości, co potwierdzają analizy wpływu poboru wody na środowisko.

Zgodnie z wymaganiami udzielonych nam pozwoleń, na bieżąco monitorujemy nasz wpływ na zasoby wodne w związku z pobieraniem wody i zrzucaniem ścieków – zarówno pod kątem ilości, jak i jakości. Regularnie raportujemy do urzędów, w bardzo szerokim zakresie, informacje dotyczące korzystania z wód. Dbamy również o to, aby możliwie największa część wody wykorzystanej w procesach produkcyjnych była ponownie używana. Zapewnia to zmniejszenie ilości wody ostatecznie pobieranej ze środowiska.

Spółki Grupy Kapitałowej LOTOS nie prowadzą działalności na obszarach objętych ryzykiem wystąpienia niedoborów wody (według WWF Water Risk Filter).

Nasza rafineria posiada własną oczyszczalnię ścieków, do której trafiają ścieki zarówno z samego zakładu, jak i z mniejszych firm prowadzących działalność na jej terenie. Oprócz ścieków powstających w procesach produkcyjnych (tzw. ścieki procesowe), w oczyszczalni oczyszcza się jeszcze wody drenażowe, wody opadowe czyste (z dróg i placów) oraz ścieki zaolejone (z terenów produkcyjnych), a także ścieki sanitarne.

Wody i ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są przez jeden z dwóch zrzutów. Wody drenażowe i opadowe czyste odprowadzane są do kanału Rozwójki usytuowanego wzdłuż południowej granicy zakładu. Natomiast pozostałe strumienie, czyli ścieki procesowe, ścieki zaolejone i sanitarne, po oczyszczeniu odprowadzamy do Martwej Wisły, płynącej wzdłuż północnej granicy zakładu.

Wykorzystujemy nowoczesne systemy zarządzania

W 2020 r. w Grupie LOTOS formalnie zakończył się projekt znaczącej rozbudowy systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń CEMS (Continuous Emission Monitoring System). System pomaga w analizie pracy rafinerii przy przerobie różnych gatunków ropy. Dzięki temu widać, jak różne reżimy produkcyjne wpływają na emisję zanieczyszczeń do środowiska. Grupa LOTOS unowocześnia infrastrukturę i umożliwia pracę zdalną, dzięki temu pracownicy spółki są w stanie zdalnie precyzyjnie monitorować działanie rafinerii.

CEMS to zespół urządzeń dla osób zajmujących się procesami technologicznymi wpływającymi na środowisko. Oprócz analizy pracy rafinerii w różnych warunkach pozwala wykryć ewentualne zagrożenia, np. nieszczelności procesowe, które zasiarczają gaz opałowy.

Dzięki CEMS pracownicy mają dostęp do informacji o jakości ścieków odpływających do Martwej Wisły w czasie rzeczywistym. Stan cieczy jest monitorowany pod kątem chemicznego zapotrzebowania tlenu (wskaźnik zanieczyszczeń wód i ścieków) oraz zawartości azotu ogólnego, węglowodorów ropopochodnych i zawiesiny ogólnej.

  • 303-3

Pobór i wykorzystanie wód

Pobór wody według źródła i rodzaju Ze wszystkich obszarów (w megalitrach)
2019 2020
Wody powierzchniowe: 5 415,03 5 220,08
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 5 415,03 5 220,08
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 0 0
Wody gruntowe: 360,252 328,608
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 360,252 328,608
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 0 0
Woda morska: 699,717 392,57
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 0 0
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 699,717 392,57
Woda wyprodukowana: 210,441 414,052
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 0 0
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 210,441 414,052
Woda z innej organizacji: 400,809 298,503
Woda niskozmineralizowana (suma składników mineralnych poniżej 1000 mg/l) 400,809 298,503
Pozostała woda (suma składników mineralnych powyżej 1000 mg/l) 0 0
Woda z innej organizacji:
Woda powierzchniowa 10,448 27,359
Wody gruntowe 390,361 0271,144
Woda morska 0 0
Woda wyprodukowana 0 0
Łączny pobór wody z innej organizacji 400,809 298,503
Łączny pobór wody (wody powierzchniowe, wody gruntowe, woda morska, woda wyprodukowana, woda z innej organizacji) 7 086,25 6 653,82

Wyniki wyszukiwania