Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Etyczny łańcuch dostaw

Działalność Grupy Kapitałowej LOTOS wpływa na wiele aspektów społecznych i środowiskowych, dlatego dba ona o to, by łańcuch dostaw, od poszukiwania i eksploatacji złóż, przez produkcję, po sprzedaż gotowych produktów i usług, był odpowiedzialny.

Grupa Kapitałowa LOTOS wspiera budowanie wartości w całym łańcuchu dostaw poprzez:

 • dążenie do efektywnego wykorzystania aktywów w całym łańcuchu wartości,
 • aktywne zarządzanie szansami i ryzykami,
 • tworzenie innowacji technologicznych podnoszących konkurencyjność na rynku,
 • usprawnianie procesów zapewniające bezpieczeństwo ludzi i środowiska naturalnego.

W 2020 r. w ramach systemu zarządzania ryzykiem nie odnotowano ryzyk wystąpienia przypadków pracy przymusowej ani pracy dzieci oraz ryzyka naruszeń prawa do wolności zgromadzeń lub założeń układów zbiorowych w łańcuchu dostaw. Analizy dotyczące tych ryzyk są prowadzone przez Grupę Kapitałową LOTOS na podstawie dostępnych informacji i potencjalnych zgłoszeń zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem.

 • OG13
 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

W 2020 r. zarejestrowaliśmy 13 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym. Osiem z nich zostało rozpoznanych we wczesnej fazie przypadków (zaliczane do kategorii Tier 2), co pozwoliło na szybkie działanie i zapobiegnięcie przekształceniu się w zagrożenie pierwszego stopnia. Pięć zdarzeń zaliczonych zostało do kategorii Tier 1, tj. zagrożeń pierwszego stopnia. By zapobiec w przyszłości wystąpieniu zidentyfikowanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym, prowadzimy liczne działania:

 • prace komisji poawaryjnych, w ramach których analizowane są przyczyny zdarzenia oraz wypracowywane rekomendacje mające na celu nie dopuścić do ponownej awarii;
 • przeszkolenie kadry inżynieryjnej z zakresu badania przyczyn źródłowych zdarzeń awaryjnych;
 • okresowe szkolenia pracowników produkcyjnych z zakresu bezpieczeństwa procesowego;
 • wdrożenie transparentnego procesu zarządzania zmianą, kładącego nacisk na analizę zagrożeń oraz potwierdzenie bezpiecznego wprowadzenia zmiany;
 • okresowe przeglądy poprawności składowania materiałów niebezpiecznych;
 • okresowe przeglądy poprawności zezwoleń na prace oraz rejestru wejść na instalacje produkcyjne;
 • informowanie pracowników o zdarzeniach niebezpiecznych w formie alertów bezpieczeństwa, przypominających m.in. o obowiązujących procedurach;
 • przygotowania organizacyjne do cyklicznego monitorowania położenia odcięć procesowych krytycznych dla bezpieczeństwa instalacji;
 • rozpoczęcie regularnych analiz zagrożeń Hazard and Operability Study – HAZOP na krytycznych instalacjach produkcyjnych.
13
zdarzeń związanych z bezpieczeństwem procesowym w 2020 r.

Wyniki wyszukiwania