Zintegrowany Raport Roczny
Grupy Kapitałowej LOTOS

Sustainalytics ocenia zrównoważony rozwój spółek giełdowych na podstawie ich wyników w zakresie zarządzania środowiskowego, społecznego i ładu korporacyjnego (Environmental, Social, and Corporate Governance – ESG). Tworząc ESG Risk Rating analizuje ekspozycję instytucji na ryzyko związane z ESG oraz jakość zarządzania danym ryzykiem. Profil ryzyka ESG Grupy LOTOS został oceniony jako ryzyko średnie i otrzymał łącznie 28,8 pkt. (w skali 1–100, gdzie 1 to ryzyko małe; raport z października 2020 r.).

Ratingi MSCI ESG Rating obliczane są przez amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley. Firmy oceniane są w skali od AAA do CCC” według ich narażenia na ryzyko ESG i tego, jak dobrze zarządzają tym ryzykiem w porównaniu z konkurencją. Grupa LOTOS otrzymała rating ESG Average (BBB) od MSCI (stan na grudzień 2020 r.). Grupa uzyskała m.in. wynik 5,6 pkt. (na 10 możliwych) w obszarze ładu korporacyjnego. Firmy poddawane są szczegółowej analizie w kluczowych obszarach: zarządzania, społecznym i środowiskowym.

S&P Global ESG Scores zapewnia pomiar istotnych pod względem finansowym czynników ESG firmy. Opiera się on na SAM Corporate Sustainability Assessment, analizie kryteriów ESG. S&P Global ESG Score dla Grupy LOTOS wyniósł 19 punktów (stan na luty, 2021 r.). Grupa LOTOS otrzymała 15 pkt. w obszarze środowiska, 21 pkt. w obszarze społecznym i 20 pkt. w obszarze ładu korporacyjnego i wyników finansowych.

ISS-oekom, twórca ratingu ESG Corporate, realizuje badania i ratingi ESG na poziomie krajów i przedsiębiorstw. W analizie przeprowadzonej w 2018 r. przez ISS-oekom Grupa LOTOS otrzymała rating C.

Indeks obejmuje firmy należące do indeksów WIG20 i WIG40. Wagi spółek w indeksie zależą od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej na podstawie rankingu ESG oraz oceny stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Na dzień 30 listopada 2020 r. nasz współczynnik ESG wyniósł 0,7, a współczynnik Kodeksu Dobrych Praktyk 1,00.

W 2020 r. Grupa LOTOS utrzymała miejsce w indeksie FTSE4Good. To światowe zestawienie firm, które przykładają dużą wagę do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Seria indeksów FTSE4Good mierzy wyniki firm mogących pochwalić się dobrymi praktykami w obszarze ESG. Od 2018 r. akcje Grupy LOTOS zostały włączone przez globalną agencję ratingową FTSE Russel do londyńskiego indeksu firm społecznie odpowiedzialnych FTSE4Good. W 2020 r. Grupa LOTOS otrzymała wynik 3,5 pkt (skala od 0 do 5). W poszczególnych kategoriach otrzymaliśmy oceny: obszar środowiska – 3 pkt., obszar społeczny – 2,9 pkt. W obszarze ładu korporacyjnego uzyskaliśmy wysoką notę – 4,5 pkt.

Grupa LOTOS jest również obecna w ratingu realizowanym przez Refinitiv, który jest częścią LSEG (London Stock Exchange Group). Ocenia działania firmy w obszarze zaangażowania i skuteczności ESG w 10 głównych tematach, opierając się na publicznie dostępnych i podlegających audytowi danych. Ocena Grupy LOTOS wyniosła 60 pkt (maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100).

Działalność ESG Grupy LOTOS oceniana jest również w cenionym międzynarodowym zestawieniu Bloomberg ESG. W ocenie brane pod uwagę są kwestie ładu korporacyjnego, społeczne, w tym w szczególności dotyczące obecności kobiet, czy rotacji pracowników, a także kwestie środowiskowe. Ogólny wynik firmy wyniósł 51,7.

Wyniki wyszukiwania